Birinci Sebep

İçerikler


 1. " (Teveccüh-ü nas) kabrin öbür tarafında azâb-ı kabir gibi nâhoş bir şekil aldığından, teveccüh-ü nâsı arzu etmek değil, belki ondan ürkmek ve kaçmak lâzımdır..." Teveccüh-ü nas kabir azabının sebebi olabilir mi?

 2. "Ehl-i hakkın ihtilafı hakikatsizlikten gelmediği gibi, ehl-i gafletin ittifakı dahi hakikattarlıktan değildir." ifadesinin açıklamasını yapar mısınız?

 3. "Şan ve şeref arzusuyla teveccüh-ü nâs ise, ücret ve mükâfat değil, belki ihlâssızlık yüzünden gelen bir itab ve bir mücazattır." ile "İnsanların teveccühü, o teveccüh-ü rahmetin in’ikâsı ve gölgesi olmak cihetiyle makbuldür." cümlesinde tezat var mı?

 4. "Teveccüh-ü nâs istenilmez, belki verilir. Verilse de onunla hoşlanılmaz. Hoşlansa ihlâsı kaybeder, riyâya girer. Şan ve şeref arzusuyla teveccüh-ü nâs ise, ücret ve mükâfat değil,.." Devamıyla izah eder misiniz?

 5. "Teveccüh-ü nâs istenilmez, belki verilir. Verilse de onunla hoşlanılmaz. Hoşlansa ihlâsı kaybeder, riyâya girer." Kendi mesleği için teveccüh-ü nas istenildiğinde riyaya girer mi?

 6. Arkadaşlarım ibadetlerdeki titizliğimden dolayı beni övüyorlar. Üstad ise teveccühü nas mükafat değil diyor. Nasıl davranmamız lazımdır ve arkadaşların iltifatı ibadetime zarar verir mi?

 7. İhlas Risalesindeki, ehli nifakın ittifakı ve ehli imanın ihtilafı meselesini izah eder misiniz?

 8. İnsan kendini beğenme hastalığından ve insanların hep onu övmesini istemesinden nasıl kurtulur? Bu konuda Risalelerde ölçü var mıdır?

 9. "Amma ehl-i din ve ashab-ı ilim ve erbab-ı tarikat ise, bunların herbirisinin vazifesi umuma baktığı gibi, muaccel ücretleri de taayyün ve tahassus etmediği ve herbirinin makam-ı içtimaîde ve teveccüh-ü nâsta ve hüsn-ü kabuldeki hissesi tahassus.." izah?

 10. "Bir makama çoklar namzet olur. Maddî ve mânevî herbir ücrete çok eller uzanabilir. O noktadan müzâhame ve rekabet tevellüt edip vifakı nifaka, ittifakı ihtilâfa tebdil eder..." İzah eder misiniz?

 11. "Hakperestliği nefisperestliğe tercih etmek" ne demektir, açar mısınız?

 12. "Hem zekâta da müstehaktırlar. Fakat bu istenilmez; belki verilir. Verildiği vakitte, hizmetimin ücretidir denilmez." Zekatı alan bir ehl-i hizmet, "hizmetimin ücretidir" demeyecek ise hangi niyetle almalıdır?

 13. "Kendi vazifesi olan tebliğde dahil olmadığını ve lâzım da olmadığını ve onunla mükellef olmadığını bilmekle ihlâsa muvaffak olur." cümlesini izah eder misiniz?

Yükleniyor...