İkinci Sebep

İçerikler


 1. "Ehl-i dalâletin zilletindendir ittifakları; ehl-i hidayetin izzetindendir ihtilâfları. Yani, ehl-i gaflet olan ehl-i dünya ve ehl-i dalâlet, hak ve hakikate istinad etmedikleri için, zayıf ve zelildirler." Ehl-i dünya neden zayıftırlar?

 2. "Samimî bir ihlâs, şerde dahi olsa neticesiz kalmaz. Evet, ihlâs ile kim ne isterse Allah verir." İzah eder misiniz?

 3. "Evet, 'Men talebe ve cedde, vecede' bir düstur-u hakikattir. Külliyeti geniş ve genişliği mesleğimize de şâmil olabilir." cümlesini izah eder misiniz?

 4. Rabbisine müracaat ve muavenet ve ittifak ihtiyacını nasıl anlamalıyız?

 5. "Belki hodgâmlık ve enâniyet varsa, kendini haklı ve muhalifini haksız tevehhüm ederek, ittifak ve muhabbet yerine, ihtilâf ve rekabet ortaya girer. İhlâsı kaçırır, vazifesi zîrüzeber olur." İzah eder misiniz?

 6. Yirminci Lem'a'daki Dokuz Emri özetle açıklar mısınız?

 7. "Müsbet hareket etmektir ki, yani, kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmek. Başka mesleklerin adâveti ve başkalarının tenkîsi, onun fikrine ve ilmine müdahale etmesin, onlarla meşgul olmasın." cümlesini izah eder misiniz?

 8. "Belki, daire-i İslâmiyet içinde, hangi meşrepte olursa olsun, medar-ı muhabbet ve uhuvvet ve ittifak olacak çok rabıta-i vahdet bulunduğunu düşünüp ittifak…" İzah eder misiniz? Bid’at ehli olanlarla da ittifak edecek miyiz?

 9. "Ve ehl-i hakla ittifak, tevfik-i İlâhînin bir sebebi ve diyanetteki izzetin bir medarı olduğunu düşünmekle,.." İzah eder misiniz?

 10. "Ehl-i dalâlet ve haksızlık, tesanüd sebebiyle, cemaat suretindeki kuvvetli bir şahs-ı mânevînin dehâsıyla hücumu zamanında, o şahs-ı mânevîye karşı, en kuvvetli ferdî olan mukavemetin mağlûp düştüğünü anlayıp,.." Devamıyla izah eder misiniz?

 11. "Hadis-i sahihle, âhir zamanda İsevîlerin hakikî dindarları ehl-i Kur'ân ile ittifak edip, müşterek düşmanları olan zındıkaya karşı dayanacaklar..." Hadisin kaynağı hakkında bilgi verir misiniz? Son din İslâm'dır; başka dine mensup olan imanlı sayılır mı?

 12. "Hristiyanların hakikî dindar ruhanîleriyle dahi, medar-ı ihtilâf noktaları muvakkaten medar-ı münakaşa ve nizâ etmeyerek, müşterek düşmanları olan mütecaviz dinsizlere karşı ittifaka muhtaçtırlar." Onları dost edinmeyin âyeti ile nasıl anlaşılabilir?

Yükleniyor...