İkinci Sebep

İçerikler


 1. "Belki hodgâmlık ve enâniyet varsa, kendini haklı ve muhalifini haksız tevehhüm ederek, ittifak ve muhabbet yerine, ihtilâf ve rekabet ortaya girer. İhlâsı kaçırır, vazifesi zîrüzeber olur." insanda gurur olmaması gerekmez mi, bizde enaniyet olabilir mi?

 2. "Ehl-i dalâletin zilletindendir ittifakları; ehl-i hidayetin izzetindendir ihtilâfları. Yani, ehl-i gaflet olan ehl-i dünya ve ehl-i dalâlet, hak ve hakikate istinad etmedikleri için, zayıf ve zelildirler." Ehl-i dünya neden zayıftırlar?

 3. "Evet, 'Men talebe ve cedde, vecede' bir düstur-u hakikattir. Külliyeti geniş ve genişliği mesleğimize de şâmil olabilir." cümlesini izah eder misiniz?

 4. "Samimî bir ihlâs, şerde dahi olsa neticesiz kalmaz. Evet, ihlâs ile kim ne isterse Allah verir." İzah eder misiniz?

 5. "Samimi ihlas, şerde dahi olsa neticesiz kalmaz." cümlesinin izahını yapar mısınız?

 6. "Tezellül için, kuvvet almaya muhtaçtırlar." cümlesini izah eder misiniz?

 7. Rabbisine müracaat ve muavenet ve ittifak ihtiyacı, nasıl anlamalıyız? Rabbe müracaat etmekte bir eksiklik mi yapmaktayız?

 8. "Başka mesleklerin adâveti ve başkalarının tenkîsi, onun fikrine ve ilmine müdahale etmesin, onlarla meşgul olmasın." cümlesini izah eder misiniz?

 9. "Belki, daire-i İslâmiyet içinde, hangi meşrepte olursa olsun, medar-ı muhabbet ve uhuvvet ve ittifak olacak çok rabıta-i vahdet bulunduğunu düşünüp ittifak…" Ehl-i bid'a ile ittifak mümkün demek ki? O zaman ittifak dairesi dışında kimse kalmamış olur?

 10. "Ehl-i dalâlet ve haksızlık, tesanüd sebebiyle, cemaat suretindeki kuvvetli bir şahs-ı mânevînin dehâsıyla hücumu zamanında, o şahs-ı mânevîye karşı, en kuvvetli ferdî olan mukavemetin mağlûp düştüğünü anlayıp,.." Devamıyla izah eder misiniz?

 11. "Hadis-i sahihle, âhir zamanda İsevîlerin hakikî dindarları ehl-i Kur'ân ile ittifak edip, müşterek düşmanları olan zındıkaya karşı dayanacaklar..." Hadisin kaynağı hakkında bilgi verir misiniz? Son din İslam'dır; başka dine mensup olan imanlı sayılır mı?

 12. "Hristiyanların hakikî dindar ruhanîleriyle dahi, medar-ı ihtilâf noktaları muvakkaten medar-ı münakaşa ve nizâ etmeyerek, müşterek düşmanları olan mütecaviz dinsizlere karşı ittifaka muhtaçtırlar." onları dost edinmeyin âyeti ile nasıl anlaşılabilir?

 13. "Ve ehl-i hakla ittifak, tevfik-i İlâhînin bir sebebi ve diyanetteki izzetin bir medarı olduğunu düşünmekle,.." İhlasın kazanılması nasıl olabilir?

 14. Dünyada tek din İslam değil midir; dinler arası dialog (Müslüman-Hristiyan ittifakı) nasıl olabilir, konu hakkında bilgi verir misiniz?

 15. Hulusi Ağabey Risale-i Nur'un düsturları arasında, İslam alemindeki ihtilaflı meseleleri konuşmamayı nazara veriyor. Fakat bu mesele diğer düsturlara kıyasla çok az uygulanıyor. İhtilaflı meseleleri konuşmamanın sebebi nedir?

 16. İhlas Risalesinin birinci bölümünde geçen "yanlış düşündüğü izzetini" ifadesini nasıl anlamalıyız?

 17. Meslek ve meşrep cihetiyle "İsevi", "Halili" olmak ne demektir?

 18. Yirminci Lem'a'daki Dokuz Emri açıklar mısınız?

Yükleniyor...