On Dokuzuncu Nükteli İşaret

İçerikler


  1. "Hem beyan ettiği kemal-i mutlak olan vahdaniyet-i İlahiye ve hayr-ı mutlak olan saadet-i ebediye, bütün hakaik-i âlemin hüsün ve kemaline muvafık ve mutabık olduğundan; o, davasında elbette sadıktır." İzah eder misiniz?

  2. "Cin ve inse şamil bir davet sahibi olduğundan, elbette umum enbiyanın reisidir. Öyle ise, umum enbiyanın mucizatlarının sırrını ve ittifaklarını câmidir." Efendimizin, kendinden sonrakilere reis olması anlaşılıyor da öncekilere nasıl olabiliyor?

  3. "Elbette o zat, mevcudattaki kemalatın ve ahlak-ı aliyenin misali ve mümessili ve timsali ve üstadıdır. Öyle ise, zatında ve vazifesinde ve dininde şu kemalat ise, hakkaniyetine ve sıdkına o kadar kuvvetli bir nokta-i istinaddır." İzah eder misiniz?

  4. "Maden-i kemalat ve muallim-i ahlak-ı âliye olan o dellal-ı vahdaniyet ve saadet, kendi kendine söylemiyor, belki söylettiriliyor. Evet, Hâlık-ı Kâinat tarafından söylettiriliyor." İzah eder misiniz?

  5. "Üstad-ı Ezelîsinden ders alır, sonra ders verir." cümlesini izah eder misiniz; Allah için “Üstad” ifadesini kullanmak uygun mu?

  6. "Tercüman-ı Kelam-ı Ezelî, ervahları görüyor, melaikelerle sohbet ediyor, cin ve insi de irşad ediyor. Değil ins ve cin âlemi, belki âlem-i ervah ve âlem-i melaike fevkinde..." İzah eder misiniz?

  7. "Hem o melek, cin ve beşerin seyyidi olan zat, şu kâinat ağacının en münevver ve mükemmel meyvesi ve rahmet-i İlâhiyenin timsali ve muhabbet-i Rabbâniyenin misali ve Hakkın en münevver burhanı ve hakikatin en parlak siracı..." Devamıyla izah eder misiniz?

  8. "O din, bu güzel kâinatı yapan Zat'ın, o kâinatı kendiyle beraber tarif edecek bir beyannamesidir ve bir tarifesidir." İzah eder misiniz?

  9. On Dokuzuncu Mektup'un On Dokuzuncu İşaret'indeki Sekiz ve Dokuzuncu esasların farkı nedir?

Yükleniyor...