On Sekizinci İşaret

İçerikler


 1. "Öyle muntazam bir nesir ve mensur bir nazımdır ki, hem âli, hem tatlıdır." cümlesini izah eder misiniz?

 2. "Meselâ, Sûre-i Kehf’te وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ kelimesi altında yapraklar delinse, Sûre-i Fâtır’daki قِطْمِيرٍ kelimesi az bir inhirafla görünecek..." Devamıyla izah eder misiniz?

 3. "Münâcâtın en lâtîfi ve en ciddîsi ve en ulvî nazımlı ve Mısır’ın kaht u galâsının sebeb-i ref’i olan İmam-ı Şâfiî’nin meşhur bir münâcâtını çok defa okuyordum." Buradaki "münacat" hangisidir?

 4. "Tertib-i Kur'an irşad-ı Nebevî ile münteşir ve matbu' Kur'anlar da ilham-ı İlahî ile olduğundan; Kur'an-ı Hakîm'in nakşında ve o hattında, bir nevi alâmet-i i'caz işareti var." cümlesini izah eder misiniz?

 5. Tevafuklu Kur'an'dan önceki Kur'anlarda bir sayfa on beş satır; İhlas ve Kevser sûresi birer satır değil miydi? Arap dünyasında da bu şekilde mi? Yoksa kimisinde yirmi satır kiminde on beş gibi mi?

 6. "Kur'ân-ı Hakîmin umum sayfaları âhirinde âyet tamam oluyor. Güzel bir kafiye ile nihayeti hitam buluyor. Bunun sırrı şudur ki: En büyük olan Müdayene âyeti sayfalar için, Sûre-i İhlâs ve Kevser, satırlar için bir vahid-i kıyasî ittihaz,.." İzah?

 7. Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan "Hâdisât-ı maziyeyi ve vâkıât-ı kevniyeyi bilmek." konusunda malûmat sahiplerine karşı meydan okuyor. Kafirlerin geçmiş bilgilerinin yanlış olduğu ispat edilmeli, bu nasıl olmuş?

 8. "Kafirler, Kur'an-ı Kerim'in bir suresinin benzerini getirebilselerdi savaşmazlardı." diyor Üstad. Peki sahabelerin, Kur'an'ı taklit etmeye çalışan ve maskara olan Müseyleme ile savaşmalarının sebebi nedir?

 9. Kur'an'ın müşrikleri münazaraya davet etmesi, bir zorlama değil mi? İnsanların canına kıymayan bir din, münazara edememeleri takdirde, neden onlardan kılıçlarını kuşanmalarını istiyor?

 10. Peygamber Efendimiz'in ümmiliği ne demektir? Buna dair ayet ve hadis var mıdır? Efendimiz'in, ömrünün son zamanlarında okuma ve yazmayı öğrendiği söyleniyor, bu doğru mudur?

 11. "İkinci, mercuh mezhep odur ki, Kur'ân'ın bir sûresine muaraza kudret-i beşer dahilindedir; fakat Cenâb-ı Hak, mucize-i Ahmediye (a.s.m.) olarak men etmiş..." cümlesini izah eder misiniz?

 12. "Muaraza-i bilhuruf mümkün olmadı, muharebe-i bissüyufa mecbur oldular." Her kavga, her savaşın altında fikir olarak yenilenlerin; fikir olarak galip gelenlere kılıç kaldırması mı vardır? Ya da her tartışmanın kavgaya dönmesi de böyle midir?

 13. "Şu mezheb-i mercûha 'Sarfe Mezhebi' denilir. Yani, Cenâb-ı Hak cin ve insi men etmiş ki, Kur'ân'ın bir sûresine mukabele edemesinler. Eğer men etmeseydi, cin ve ins bir sûresine mukabele ederdi." Sarfe mezhebine neden "mercuh" denmiş?

 14. Kur'an'ın gelecekte de mislinin yapılamayacağını nasıl ispat edebilirsiniz?

 15. "İnsanın sözlerinde, Kur’ân’ın kelimeleri gibi kelimeler, belki cümleler, âyetler bulunabilir." cümlesini izah eder misiniz?

 16. "İçi hâlis hidayet; sağı اَفَلاَ يَعْقِلُونَ'lar ile ukulü istintakla 'Sadakte' dedirtiyor." Burada "Akletmez misiniz?" demekle neden "Doğru söyledin." cevabı veriliyor, açar mısınız?

 17. "Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın bidâyet-i vahiydeki telâşı,.." Buradaki "telaşı" nasıl anlayabiliriz?

 18. "Hem Kur’ân’ın içinde öyle bir göz var ki, bütün kâinatı görür, ihata eder ve bir kitabın sahifeleri gibi kâinatı göz önünde tutar, tabakatını ve âlemlerini beyan eder." cümlesini izah eder misiniz?

Yükleniyor...