Dördüncü Mebhas, İkinci Mesele

İçerikler


  1. "Eski hocanın sual ettiği üç meselenin izahatı, Risale-i Nur’un eczalarında vardır." Eski hoca kimdir, bilgi verir misiniz?

  2. "Allah'ı bilmek, varlığını bilmenin gayrıdır." Yirmi Altıncı Mektub'un Dördüncü Mebhas'ın İkinci Mes'elesini izah edebilir misiniz? Bu risaledeki iki fırka nedir, kimdir ve maksadları nedir? "La meşhûde illa hû" demekle nasıl nisyan-ı mutlaka düşülüyor?

  3. "Evet, ilm-i kelâm vasıtasıyla kazanılan marifet-i İlâhiye, marifet-i kâmile ve huzur-u tam vermiyor. Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânın tarzında olduğu vakit,.." Bu paragrafı izah eder misiniz?

  4. "Hem, Muhyiddin-i Arabî’nin nazarına Fahreddin-i Râzî’nin ilm-i kelâm vasıtasıyla aldığı marifetullah ne kadar noksan görülüyor..." İbn-i Arabi Peygamber varisi olmamış mı oluyor? Veraset-i Nübüvvet sırrıyla alınan marifeti de açar mısınız?

  5. "Tasavvuf mesleğiyle alınan marifet dahi, Kur’an-ı Hakîm'den doğrudan doğruya, veraset-i nübüvvet sırrıyla alınan marifete nisbeten o kadar noksandır." İzah eder misiniz?

  6. "Kur’an-ı Hakîm'den alınan marifet ise, huzur-u daimîyi vermekle beraber, ne kâinatı mahkûm-u adem eder ne de nisyan-ı mutlakta hapseder. Belki, başıbozukluktan çıkarıp Cenab-ı Hak namına istihdam eder; her şey mir'at-ı marifet olur." İzah eder misiniz?

  7. Üstad, su ihtiyacı için; su boruları ile getirmek meşakkatli, sondaj ile evinin önünden suyu çıkarmanın suhuletinden bahsediyor ve Risale-i Nur'u da sondaja benzetiyor. Bu misali nasıl açıklayabiliriz, sondajdan temiz su çıkacağına nasıl emin olabiliriz?

  8. "Hem iman yalnız ilim ile değil; imanda çok letâifin hisseleri var. Nasıl ki, bir yemek mideye girse, o yemek muhtelif âsâba, muhtelif bir surette inkısam edip tevzi olunuyor..." İzah eder misiniz?

  9. "İlimle gelen mesâil-i imaniye dahi, akıl midesine girdikten sonra, derecâta göre ruh, kalb, sır, nefis, ve hâkezâ, letâif kendine göre birer hisse alır, masseder." İlim olmadan iman olmaz mı? Okuma yazma bilmeyen evliyalar olduğu biliniyor!..

Yükleniyor...