Dördüncü Mebhas, İkinci Mesele

İçerikler


 1. "Allah'ı bilmek, varlığını bilmenin gayrıdır." Yirmi Altıncı Mektub'un Dördüncü Mebhas'ın İkinci Mes'elesini izah edebilir misiniz? Bu risaledeki iki fırka nedir, kimdir ve amaçları nedir? "La meşhude illahu" demekle nasıl nisyan-ı mutlaka düşülüyor?

 2. "Evet, ilm-i kelâm vasıtasıyla kazanılan marifet-i İlâhiye, marifet-i kâmile ve huzur-u tam vermiyor. Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânın tarzında olduğu vakit,.." Bu paragrafın izahı nasıldır?

 3. "Hem, Muhyiddin-i Arabî’nin nazarına Fahreddin Râzî’nin ilm-i kelâm vasıtasıyla aldığı marifetullah ne kadar noksan görülüyor..." İbn-i Arabi Peygamber varisi olmamış mı oluyor? Veraset-i Nübüvvet sırrıyla alınan marifeti de açar mısınız?

 4. "Kur'an'ın cadde-i kübrâsı" ne demektir?

 5. Yalnız akıl ve fikir ile Allah'ı bilmek yeterli midir? Mesela Eflatun ve Sokrat gibi dahiler akılla, Allah'ın birliğine ulaşmışlardır!..

 6. "Hem iman yalnız ilim ile değil; imanda çok letâifin hisseleri var. İlimle gelen mesâil-i imaniye dahi, akıl midesine girdikten sonra, derecâta göre ruh, kalb, sır, nefis, ve hâkezâ, letâif kendine göre birer hisse alır..." İzahı?

 7. "İlimle gelen mesâil-i imaniye dahi, akıl midesine girdikten sonra, derecâta göre ruh, kalb, sır, nefis, ve hâkezâ, letâif kendine göre birer hisse alır, masseder." İlim olmadan iman olmaz mı? Okuma yazma bilmeyen evliyalar olduğu biliniyor!..

 8. "Ulema-i ilm-i kelâm, esbabı, nihayet-i âlemde teselsül ve devrin muhaliyetiyle kesip, sonra Vâcibü'l-Vücudun vücudunu onunla ispat ediyorlar... Amma Kur'ân-ı Hakîmin minhâc-ı hakikîsi ise, her yerde suyu buluyor, çıkarıyor." Örneklerle izahı?

 9. "Ulema-i ilm-i kelâm, esbabı, nihayet-i âlemde teselsül ve devrin muhaliyetiyle kesip, sonra Vâcibü’l-Vücudun vücudunu onunla ispat ediyorlar..." cümlesini yorumlar mısınız?

 10. "Usulüddin imamları" ne demektir, kimlerdir? Risaleleri bu bağlamda nasıl değerlendirirsiniz?

 11. İlk önce iman hakikaterleri mi yoksa Ehl-i sünnet itikadı mı? İman hakikatlerinin delillerinin öğrenmek hakiki iman mıdır? Ehl-i sünnet alimleri, iman hakikatlerinin delillerinin aramasında veya öğrenmesine karşı mıdır ?

 12. İmam Gazali'nin, "Sanat ve ziraatle uğraşan ve ehl-i inkarla temas kurmayan kişilere kelam ilmi ve ispat metodunun zarar verebileceği" ifadesi ışığında, Risaleleri okuyanları bu noktada nasıl değerlendirebiliriz?

 13. Latifelerimiz, aklın anlayış derecesine göre mi hisse alırlar?

 14. Üstad akli delil üzerinde çok duruyor. Ancak İmam Gazâlî ve Mevlânâ gibi zatlar, aklî delillerle meşguliyetin vakti zâyî etmek olduğunu, himmetini aklî deliller toplamaya harcayan insanın kuvvetten kesilerek yorulacağını ifade etmektedirler. Ne dersiniz?

 15. Üstad, su ihtiyacı için; su boruları ile getirmek meşakkatli, sondaj ile evinin önünden suyu çıkarmanın suhuletinden bahsediyor ve Risale-i Nur'u da sondaja benzetiyor. Bu misali nasıl açıklayabiliriz, sondajdan temiz su çıkacağına nasıl emin olabiliriz?

Yükleniyor...