Dördüncü Mebhas, Birinci Mesele

İçerikler


 1. Risale-i Nur'da geçen, "on sekiz bin âlem" ve sair rakamlar ne ifade ederler?

 2. Kur’ân-ı Hakîmin cümleleri birer manaya münhasır değil... Her bir müfessir, her bir arif, o küllîden bir cüz’ü zikrediyor. Ya keşfine ya deliline veyahut meşrebine istinad edip, bir manayı tercih ediyor." İzah eder misiniz?

 3. Rahman suresinde "Merace’l-bahreyn" ifadesinin geçtiği ayetin, ehl-i velayet tarafından vird edinildiği ifade ediliyor. Bu ayette bir iltica ve yalvarış yok ki, vird edinilsin? Bahr-i rububiyet ve bahr-i uluhiyeti nasıl anlamamız gerekir?

 4. "Daire-i vücub ile daire-i imkândaki bahr-i Rububiyet ve bahr-i ubudiyetten tut, ta dünya ve ahiret bahirlerine, ta âlem-i gayb ve âlem-i şehadet bahirlerine..." İzah eder misiniz?

 5. "Şark ve garp, şimal ve cenuptaki bahr-i muhitler" hangi okyanuslardır?

 6. Nil, Dicle ve Fırat gibi büyük ırmaklar ile birbirine karışmayan denizler ve sular hakkında bilgi verir misiniz?

 7. "Her bir insan dahi, küçük bir âlemdir. ‘Rabbi’l-alemin’ tabiri ise, ‘Doğrudan doğruya her âlem, Cenab-ı Hakk’ın rububiyetiyle idare ve terbiye ve tedbir edilir.’ demektir." İzah eder misiniz?

 8. Dördüncü Mebhas'ta, "Allah bir cemaat için hayır murad ettiğinde, onlara nefislerinin ayıplarını gösterir." hadisinin konu ile alakası nedir?

 9. "Nefs-i emmâre, ya levvâmeye veya mutmainneye inkılap eder, fakat silahlarını ve cihazatını asaba devreder." Nefs-i emmare öldükten sonra; nasıl sinir ve damarlarda kalıyor? "Mecazî nefs-i emmareyi" nasıl anlayabiliriz?

 10. "Silahlarını ve cihazatını asaba devreder." Nefsin, vazifesini asaba devretmesi ne demektir?

 11. "Maraz ise, kalbî değil, belki maraz-ı hayalîdir." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...