Dördüncü Mebhas, Birinci Mesele

İçerikler


  1. "Kur’ân-ı Hakîmin cümleleri birer mânâya münhasır değil;.. Herbir müfessir, herbir ârif, o küllîden bir cüz’ü zikrediyor. Ya keşfine ya deliline veyahut meşrebine istinad edip, bir mânâyı tercih ediyor." Burayı izah eder misiniz?

  2. Risale-i Nur'da geçen, "on sekiz bin alem" ve sair rakamlar ne ifade ederler?

  3. "Daire-i vücub ile daire-i imkândaki bahr-i Rububiyet ve bahr-i ubûdiyetten tut, tâ dünya ve âhiret bahirlerine, tâ âlem-i gayb ve âlem-i şehadet bahirlerine, tâ şark ve garb, şimal ve cenuptaki bahr-i muhîtlerine..." izah eder misiniz?

  4. "Herbir insan dahi, küçük bir âlemdir. ‘Rabbil alemin’ tabiri ise, ‘Doğrudan doğruya her âlem, Cenab-ı Hakk’ın rububiyetiyle idare ve terbiye ve tedbir edilir.’ demektir." İzah eder misiniz?

  5. Nil, Dicle ve Fırat gibi büyük ırmaklar ile birbirine karışmayan denizler ve sular hakkında bilgi verir misiniz?

  6. Rahman suresinde "Meracel bahreyn" ifadesinin geçtiği ayetin, ehli velayet tarafından vird edinildiği ifade ediliyor. Bu ayette bir iltica ve yalvarış yok ki, vird edinilsin? Bahr-i rububiyet ve bahr-i uluhiyeti nasıl anlamamız gerekir?

  7. "Nefs-i emmâre, ya levvâmeye veya mutmainneye inkılâp eder, fakat silâhlarını ve cihâzâtını âsâba devreder." Nefs-i emmare öldükten sonra; nasıl sinir ve damarlarda kalıyor? "Mecazi nefs-i emmareyi" nasıl anlayabiliriz?

  8. "Nefs-i emmâre, ya levvâmeye veya mutmainneye inkılâp eder, fakat silâhlarını ve cihâzâtını âsâba devreder." Nefsin, vazifesini asaba devretmesi ne demektir?

  9. Dördüncü Mebhas'ta, "Allah bir topluluk için hayır murad ettiğinde, onlara nefislerinin ayıplarını gösterir." hadisi geçiyor. Hadisin konu ile bağlantısı nedir acaba?

Yükleniyor...