Dördüncü Mebhas, Birinci Mesele

İçerikler


  1. Risale-i Nur'da geçen, "on sekiz bin âlem" ve sair rakamlar ne ifade ederler?

  2. Kur’ân-ı Hakîmin cümleleri birer mânâya münhasır değil... Herbir müfessir, herbir ârif, o küllîden bir cüz’ü zikrediyor. Ya keşfine, ya deliline, veyahut meşrebine istinad edip, bir mânâyı tercih ediyor." İzah eder misiniz?

  3. Rahman sûresinde "Merace’l-bahreyn" ifadesinin geçtiği ayetin, ehl-i velayet tarafından vird edinildiği ifade ediliyor. Bu ayette bir iltica ve yalvarış yok ki, vird edinilsin? Bahr-i rububiyet ve bahr-i ulûhiyeti nasıl anlamamız gerekir?

  4. "Daire-i vücub ile daire-i imkândaki bahr-i Rububiyet ve bahr-i ubûdiyetten tut, tâ dünya ve âhiret bahirlerine, tâ âlem-i gayb ve âlem-i şehadet bahirlerine,.." İzah eder misiniz?

  5. Nil, Dicle ve Fırat gibi büyük ırmaklar ile birbirine karışmayan denizler ve sular hakkında bilgi verir misiniz?

  6. "Herbir insan dahi, küçük bir âlemdir. ‘Rabbi’l-alemin’ tabiri ise, ‘Doğrudan doğruya her âlem, Cenab-ı Hakk’ın rububiyetiyle idare ve terbiye ve tedbir edilir.’ demektir." İzah eder misiniz?

  7. Dördüncü Mebhas'ta, "Allah bir cemaat için hayır murad ettiğinde, onlara nefislerinin ayıplarını gösterir." hadisi geçiyor. Hadisin konu ile alâkası nedir acaba?

  8. "Nefs-i emmâre, ya levvâmeye veya mutmainneye inkılâb eder, fakat silâhlarını ve cihâzâtını âsaba devreder." Nefs-i emmare öldükten sonra; nasıl sinir ve damarlarda kalıyor? "Mecazî nefs-i emmareyi" nasıl anlayabiliriz?

  9. "Silâhlarını ve cihâzâtını âsâba devreder." Nefsin, vazifesini asaba devretmesi ne demektir?

Yükleniyor...