Yirmi Sekizinci Lem'anın Birinci Meselesi

İçerikler


  1. "Bir âlem-i mânâda Hazret-i İmam-ı Ali’nin (r.a.) ilminden sordum..." cümlesini açar mısınız?

  2. Üstadımızın Celcelutiye'de okumayıp atladığı malum kısımları okumamızın bize bir sakıncası olur mu? “Vefka ait” ne demektir?

  3. "...Risale-i Nur şakirdlerinin en sıkıntılı bir zamanına ve o zamanda 'Sekine' tabir edilen İsm-i A’zamı, yetmiş bir âyet ile yüz yetmiş bir defa daimî vird eden..." cümlesinde geçen yetmiş bir ayet hangileridir?

  4. "Ve o 171 defa okuduğum Esma-i Sitte ile beraber 71 âyeti 24 saatte 19 defa okuyarak yekûnü 1353, hem bir cihette 1341 eder ki, bu ism-i Âzama 1340'tan beri devam ettiğimin tarihine tevafuk ediyor..." Acaba 171 defa okunan ve 71 ayet nedir?

  5. "Hem bir defasında on dokuz âyet ism-i Âzam ile beraber on dokuz defa daimî okunur. Ve âyetlerin tekrâratının hurufatının adedi altı bin altı yüz altmış altı. Ayât-ı Kur’âniyeye tevafuk ediyor..." Buradaki hesaplama nasıl yapılmıştır?

  6. "Fâtiha-i Şerifenin tekerrür-ü nuzûlü için, iki olsa yine tam tamına tevafuk ediyor." Yani Fatiha iki defa mı Allah tarafından indirilmiştir? Eğer öyle ise, neden Kur'an'da iki defa değil de bir defa geçiyor?

  7. Sikke-i Tasdik-i Gaybi'de zikredilen ''Ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır.'' sözünü (hadisini) nasıl anlamalıyız? İlmin şehri ve ilmin kapısı ne manaya geliyor?

  8. Hz. Ali için kullanılan, "Hem madem âhir zamanda gelen hadiselere karşı Kur’ân ve Âl-i Beyt cihetinde herkesten ziyade alâkadardır." cümlesini izah eder misiniz?

  9. “Yüz yetmiş bir defa Sekine ve İsm-i Âzam denilen Esma-i Sitte-i Meşhureyi bin üç yüz mükerrer âyetle okuyan...” Burada Sekine mi 171 defa okunacak, yoksa ism-i azam mı? Ayrıca muhtelif ayetler hangileridir?

Yükleniyor...