On Sekizinci Lem'a

İçerikler


 1. Celcelutiye ve Cevşen vahiyle Peygamberimize indiğine göre, Kur'an'dan farkı nedir? Niye Kur'an'ın içinde değil de ayrı yazılmıştır. Geniş bir şekilde bilgi verir misiniz?

 2. "İmam-ı Ali’nin (r.a.) hicretten otuz sene sonra Kûfe’de yazdığı bu Ercüze’deki dokuz defa altmış, otuza ilâve edilse beş yüz yetmiş oluyor ki, Cengiz’in ve Hülâgu’nun hücum ve tahribat zamanıdır." Üstad'ın bu hesabını nasıl anlayabiliriz?

 3. Hz. Ali Efendimize Hz. Cebrail vasıtasıyla yazılı bir kitap indirildiği ve bunu okuyan Hz. Ali'in gayba vakıf olduğu Risalelerde geçiyor. Halbuki müşrikler, Peygamberimiz’den, gökten indirilmiş kitap istemişler (En‘âm, 6/7) ama olmamış?

 4. Kaside-i Ercüze hakkında bilgi verir misiniz, nasıl ulaşabiliriz?

 5. "Evvel-i dünyadan kıyamete kadar ulum ve esrar-ı mühimme bize meşhud derecesinde inkişaf etmiş, kim ne isterse sorsun, sözümüze şüphe edenler zelil olur." cümlesinin kaynağı nedir?

 6. "Sonra Hazret-i Cebrail'in, Âlâ Nebiyyina huzur-u Nebevide getirip Hz. Ali'ye Sekine namıyla bir sayfada yazılı İsm-i Âzam, Hz. Ali'nin (r.a.) kucağına düşmüş." Bunun şirk olduğu iddia ediliyor, bilgi verir misiniz?

 7. Sekine hakkında; Risale-i Nurlarda geçen Hz. Ali’ye Hz. Cebrail’den Sayfa indirilmesi olayı Ehl-i sünnet anlayışına ters değil midir?

 8. “Ben Cebrail'in şahsını yalnız alâimü's-sema suretinde gördüm. Sesini işittim, sayfayı aldım, bu isimleri içinde buldum.” Bu konuyu açıklar mısınız?

 9. On Sekizinci Lem'ada, Hz.Ali'nin yazıcılar hakkında müjdesi mi var; yüz şehit sevabı kazanma mevzusu ile birlikte açıklar mısınız?

 10. "Müdrik, Hz. Gavs’ın kaside-i meşhuresinde mürîdî dediği adamın aynıdır. Çünkü ikisi de aynı fitneden bahsedip umum içinde hususi bir adama iltifat gösteriyorlar. Kaside-i Gavsiyede mürîdî ilm-i cifr ve on yedi emare ile Molla Saiddir." On yedi emare?

 11. On Sekizinci Lem'a'daki İkinci Emare'yi izah eder misiniz?

 12. "Elbette Al-i Beytine bir cihette düşman olan Vehhabilerin Haremeyn-i Şerifeyni istilası hengâmında ve Haricilerden daha berbat bir tarzda sünnet-i seniyeye muhalefet eden bir kısım ulemaü’s-su’ ve zalimlerin istilası..." İzah eder misiniz?

 13. "Hz. Gavs-ı Geylani fitne-i ahir zamanda sünnet-i seniyeyi ve esrar-ı Kur'âniyeyi muhafazaya ve neşre çalışan bir mürîdine on beş emare ile iltifat eder." Bu “on beş emare” nelerdir?

 14. "Yezid, Velid, Haccac-ı Zalim gibi zalemenin ve Ebu Müslim-i Horasâni'nin tahakkümü..." ile "Milliyetinizi Kur’ân’a ve İslâmiyete kal’a yaptınız. Bütün dünyayı susturdunuz, müthiş tehâcümâtı def ettiniz." cümlelerini nasıl anlamalıyız?

 15. "Keşif cihetinde ruhani temessül itibariyle yakından bakıldığı vakit zerreler dahi görünebilir." cümlesini izah eder misiniz?

 16. "Rüya-yı sadıka vasıtasıyla veya hakikî keşif cihetiyle, Hz. Ali (r.a.) ve Gavs-ı Âzam (r.a.) gibi zevat- ı kudsiye cüz’î işlere dair âmi adamlarla da temas edebilirler ve bazı şeyleri haber veriyorlar..." sorusunu ve bunun cevabını açar mısınız?

 17. "Yoksa o Sultan-ı Semavinin haşmetli nazarı altında hiç görünmeyecek derecede gizlenecektir." cümlesini izah eder misiniz?

 18. Ebcedi delil kabul eden tefsir, fıkıh, hadis alimleri var mıdır? Bu hesap Peygamberimiz zamanında kullanılmış mıdır?

 19. “Vema erselnake illa Rahmeten lil alemin” ayetinin, Peygamber Efendimize işaret etmediğini iddia edenler var; bu konuda ne diyebiliriz?

Yükleniyor...