On Sekizinci Lem'a

İçerikler


 1. "İmam-ı Ali’nin (r.a.) hicretten otuz sene sonra Kûfe’de yazdığı bu Ercüze’deki dokuz defa altmış, otuza ilâve edilse beş yüz yetmiş oluyor ki, Cengiz’in ve Hülâgu’nun hücum ve tahribat zamanıdır." Üstad'ın bu hesabını nasıl anlayabiliriz?

 2. Sekine hakkında; Risale-i Nurlarda geçen Hz. Ali’ye Hz. Cebrail’den Sayfa indirilmesi olayı Ehl-i sünnet anlayışına ters değil midir?

 3. “Ben Cebrail'in şahsını yalnız alâimü's-sema suretinde gördüm. Sesini işittim, sayfayı aldım, bu isimleri içinde buldum.” Bu konuyu açıklar mısınız?

 4. "Evvel-i dünyadan kıyamete kadar ulum ve esrar-ı mühimme bize meşhud derecesinde inkişaf etmiş, kim ne isterse sorsun, sözümüze şüphe edenler zelil olur." cümlesinin kaynağı nedir?

 5. On Sekizinci Lem'ada, Hz.Ali'nin yazıcılar hakkında müjdesi mi var; yüz şehit sevabı kazanma mevzusu ile birlikte açıklar mısınız?

 6. "Müdrik, Hz. Gavs’ın kaside-i meşhuresinde mürîdî dediği adamın aynıdır. Çünkü ikisi de aynı fitneden bahsedip umum içinde hususi bir adama iltifat gösteriyorlar. Kaside-i Gavsiyede mürîdî ilm-i cifr ve on yedi emare ile Molla Saiddir." On yedi emare?

 7. On Sekizinci Lem'a'daki İkinci Emare'yi izah eder misiniz?

 8. "Hz. Gavs-ı Geylani fitne-i ahir zamanda sünnet-i seniyeyi ve esrar-ı Kur'âniyeyi muhafazaya ve neşre çalışan bir mürîdine on beş emare ile iltifat eder." Bu “on beş emare” nelerdir?

 9. "Elbette Al-i Beytine bir cihette düşman olan Vehhabilerin Haremeyn-i Şerifeyni istilası hengâmında ve Haricilerden daha berbat bir tarzda sünnet-i seniyeye muhalefet eden bir kısım ulemaü’s-su’ ve zalimlerin istilası..." İzah eder misiniz?

 10. "Yezid, Velid, Haccac-ı Zalim gibi zalemenin ve Ebu Müslim-i Horasâni'nin tahakkümü..." ile "Milliyetinizi Kur’ân’a ve İslâmiyete kal’a yaptınız. Bütün dünyayı susturdunuz, müthiş tehâcümâtı def ettiniz." cümlelerini nasıl anlamalıyız?

 11. "Rüya-yı sadıka vasıtasıyla veya hakikî keşif cihetiyle, Hz. Ali (r.a.) ve Gavs-ı Âzam (r.a.) gibi zevat- ı kudsiye cüz’î işlere dair âmi adamlarla da temas edebilirler ve bazı şeyleri haber veriyorlar..." sorusunu ve bunun cevabını açar mısınız?

Yükleniyor...