Block title
Block content

Yirmi Yedinci Mektuptan Mühim Parçalar

İçerikler

 1. "Risale-i Nur Talebeleri kabre, inşallah imanla girecektir." ifadesinde, kabre imanla giren kurtuluyor mu? Kabir azabı görecek mi görmeyecek mi? Cennete gideceği kesin mi değil mi? Kısacası, bir insanın imanla gitmesi demek ne demektir?

 2. Risale-i Nur talebelerinin kabre imanla girmesi hakkında ayet var mıdır, varsa Kur’an’daki yerlerini yazar mısınız?

 3. Risale-i Nur talebelerinin inşallah kabre imanla girmesi mevzusunda; dost ve kardeş olanlar bu müjdeye mazhar değiller mi?

 4. Hazreti Ali (ra)'in Risale-i Nur ile ziyade meşgul olmasını nasıl anlamalıyız?

 5. “Ey Kur’ân’ın şakirtleri! Sizi vazife-i mukaddesenizden ekseriyetle geri bırakan, maişet telâşesidir. O ise, Kur’ân’ın feyziyle, bereket nev’inden size veriliyor. Vazifenize bakınız.” Bu ifadeyi izah eder misiniz? Bu zamanda maişet çok önemli olmuş, kimseye yük olmamak için çalışmamız lazım değil mi? "Kur'an'ın feyziyle" ifadesini nasıl anlamak lazımdır?

 6. Sikke-i Tasdik-i Gaybi'de geçen bir mektupta Hulusi Ağabey, kaybetdiği mektubu, Gavsı Geylani'den istedim, diyor. Bu isteme konusunu biraz açar mısınız?

 7. "O rejimin müessisi ve başı dünyadan göçtü, darbesini yedi..." şeklinde devam eden cümleleri açıklar mısınız?

 8. "Müthiş cereyanın düğümü ve düğmesi ve manen başı ve en müthiş olan o göçüp giden adam tokat yediği,.." Sırr-ı İnna Atayna'da Geçen Dehşetli Adam Kimdir?

 9. "Bir Nur Çıkacak" İfadesinden Maksad Nedir?

 10. "Kırk günde daha yemek yemeden o mevki-i mahsusada imrar-ı evkat ve tesbihatta bulunurlar. İkmalinde, geri avdetlerinde mübarek dudakları birbirine yapışır, bıçakla tekrar açarlar..." Bu abartı değil mi?

 11. "Biraz ileride şu asr-ı hâzırın uğradığı ve uğrayacağı kaviyyen me'mul ve melhuz olan sefahet ve atâlete rağmen düstur-u şüyuhatını tahdit ve ancak anâsır-ı mecrûha cerrahını unutmayıp ve ihmal,.." Açar mısınız, Osman Halidi kimdir?

 12. "Ehl-i tarikat, bid’alara dayanamamışlar; hem girmişler, içinden çıkamıyorlar." Tarikatlerin bid'alara girmesi ile birlikte izah eder misiniz?

 13. "Bu gelen zât, semadan geliyor, bu mektubları oradan getiriyor. Ben kim oluyorum ki, o havadisi oraya çıkarayım?.." Bu ifadelere göre, Risale-i Nur'daki lahikalar da vehbi olarak mı yazılmış?

 14. "Ben her şeyden vazgeçerim, fakat adalet-i İlâhiyenin huzurunda bu dehşetli gıybete karşı hakkımı helal etmem. İllâ bir şart ile helâl edebilirim..." Kavl-i leyyin esas alan Üstad, neden burada çok sert. Bu hoca kim, ne gıybet yapmış açıklar mısınız?

 15. "Settar" ve "Satir" isimleri arasında fark var mıdır?

Yükleniyor...