Yirmi Yedinci Mektuptan Mühim Parçalar

İçerikler


  1. Risale-i Nur talebelerinin kabre imanla girmesi hakkında ayet var mıdır, varsa Kur’an’daki yerlerini yazar mısınız?

  2. Hazreti Ali’nin Risale-i Nur ile ziyade meşgul olmasını nasıl anlamalıyız?

  3. “Ey Kur’ân’ın şakirtleri! Sizi vazife-i mukaddesenizden ekseriyetle geri bırakan, maişet telâşesidir. O ise, Kur’ân’ın feyziyle, bereket nev’inden size veriliyor. Vazifenize bakınız.” İzah eder misiniz; "Kur'an'ın feyziyle" ifadesinin manası nedir?

  4. Sikke-i Tasdik-i Gaybi'de geçen bir mektupta Hulusi Ağabey, kaybetdiği mektubu için, Gavsı Geylani'den istedim, diyor. Bu isteme konusunu biraz açar mısınız?

  5. "Kırk günde daha yemek yemeden o mevki-i mahsusada imrar-ı evkat ve tesbihatta bulunurlar. İkmalinde, geri avdetlerinde mübarek dudakları birbirine yapışır, bıçakla tekrar açarlar..." Bu abartı değil mi?

  6. "Biraz ileride şu asr-ı hâzırın uğradığı ve uğrayacağı kaviyyen me'mul ve melhuz olan sefahet ve atâlete rağmen, düstur-u şüyuhatını tahdit ve ancak anâsır-ı mecrûha cerrahını unutmayıp ve ihmal..." Açar mısınız, Osman Halidi kimdir?

  7. "Ehl-i tarikat, bid’alara dayanamamışlar; hem girmişler, içinden çıkamıyorlar." Tarikatlerin bid'alara girmesi ile birlikte izah eder misiniz?

  8. "Bu gelen zât, semadan geliyor, bu mektubları oradan getiriyor. Ben kim oluyorum ki, o havadisi oraya çıkarayım?" Bu ifadelere göre, Risale-i Nur'daki lahikalar da vehbi olarak mı yazılmış?

  9. "Ben her şeyden vazgeçerim, fakat adalet-i İlâhiyenin huzurunda bu dehşetli gıybete karşı hakkımı helal etmem. İllâ bir şart ile helâl edebilirim..." Kavl-i leyyin esas alan Üstad, neden burada çok sert. Bu hoca kim, ne gıybet yapmış açıklar mısınız?

Yükleniyor...