Altıncı Reşha

İçerikler


  1. "Bir saadet-i ebedîyyenin muhbiri, müjdecisi; bir rahmet-i bînihayenin kâşifi ve ilâncısı,.." Peygamberimiz hakkındaki şu tavsifleri kısaca açıklar mısınız?

  2. "Bizim nefis ve şeytanımıza ne oluyor ki; böyle bir Zâtın bütün dâvâlarının esası olan La İlahe İllallah'ı, bütün merâtibiyle beraber kabul etmesin..." Kelime-i Tevhidinin “bütün meratibi” denince ne anlamalıyız? Tevhidin ne gibi mertebeleri vardır?

  3. "Böyle baksan -yâni ubûdiyyeti cihetiyle- O’nu bir misâl-i muhabbet, bir timsâl-i rahmet, bir şeref-i insaniyet, en nuranî bir semere-i şecere-i hilkat göreceksin." Peygamberimiz hakkında nazara verilen özellikleri açıklar mısınız?

  4. "Künûz-u Esmâ-i İlâhiyyenin keşşâfı, göstericisi,.." Peygamberimiz hakkındaki şu tavsifleri kısaca açıklar mısınız?

  5. "Nasıl berk-i hâtıf gibi O’nun nuru, şarktan garbı tuttu ve nısf-ı arz ve hums-u beşer, O’nun hediye-i hidâyetini kabûl edip hırz-ı can etti." Berk-i hatıf nedir? Nur-u Muhammedî ile nasıl bir münasebeti vardır?

  6. "Saltanat-ı Rubûbiyyetin mehâsininin dellâlı ve seyircisi" Peygamberimiz hakkındaki şu tavsifleri kısaca açıklar mısınız?

  7. "Şöyle baksan -yâni risaleti cihetiyle- bir bürhan-ı hak, bir sirâc-ı hakikat, bir şems-i hidayet, bir vesile-i saadet görürsün." Peygamberimiz hakkında nazara verilen bu özellikleri açıklar mısınız?

  8. "Ve nısf-ı arz ve hums-u beşer onun hediye-i hidâyetini kabul edip hırz-ı cân etti." cümlesinde geçen, dünyanın yarısının Müslüman toprağı olduğu ve insanların beşte birisinin Müslüman olması ifadesini, rakamlarla ve coğrafi bilgilerle teyid eder misiniz?

  9. Altıncı Reşha'yı izah eder misiniz?

  10. Peygamber Efendimizin bu kadar mükemmel yaratılmasında, kendi payı var mıdır, yoksa tamamen Allah'ın bir ikramı mıdır?

Yükleniyor...