Altıncı Reşha

İçerikler


  1. "Bir saadet-i ebedîyyenin muhbiri, müjdecisi; bir rahmet-i bînihayenin kâşifi ve ilâncısı,.." bu tavsifleri kısaca açıklar mısınız?

  2. "Saltanat-ı Rubûbiyyetin mehâsininin dellâlı ve seyircisi" Bu tavsifi kısaca açıklar mısınız?

  3. "Künûz-u Esmâ-i İlâhiyyenin keşşâfı, göstericisi,.." Peygamberimiz hakkındaki bu tavsifi kısaca açıklar mısınız?

  4. "Böyle baksan -yâni ubûdiyyeti cihetiyle- O’nu bir misâl-i muhabbet, bir timsâl-i rahmet, bir şeref-i insaniyet, en nuranî bir semere-i şecere-i hilkat göreceksin." Nazara verilen bu özellikleri açıklar mısınız?

  5. "Şöyle baksan -yâni risaleti cihetiyle- bir bürhan-ı hak, bir sirâc-ı hakikat, bir şems-i hidâyet, bir vesile-i saadet görürsün." Bu özellikleri açıklar mısınız?

  6. Peygamber Efendimizin bu kadar mükemmel yaratılması tamamen Allah'ın bir ihsanı mıdır?

  7. "Nasıl berk-i hâtıf gibi O’nun nuru, şarktan garbı tuttu ve nısf-ı arz ve hums-u beşer, O’nun hediye-i hidâyetini kabûl edip hırz-ı can etti." Berk-i hatıf nedir? Nur-u Muhammedî ile nasıl bir münasebeti vardır?

  8. "Ve nısf-ı arz ve hums-u beşer onun hediye-i hidâyetini kabul edip hırz-ı cân etti." cümlesinde geçen, dünyanın yarısının Müslüman toprağı olduğu ve insanların beşte birisinin Müslüman olması ifadesini, rakamlarla ve coğrafi bilgilerle teyid eder misiniz?

  9. "Bizim nefis ve şeytanımıza ne oluyor ki; böyle bir Zâtın bütün dâvâlarının esası olan La İlahe İllallah'ı, bütün merâtibiyle beraber kabul etmesin..." Tevhidin ne gibi mertebeleri vardır?

  10. Altıncı Reşha'yı özetler misiniz?

Yükleniyor...