On İkinci Reşha

İçerikler


  1. Peygamber Efendimiz Cenab-ı Hakk’ın vahdaniyetinin hakkaniyeti derecesinde; nasıl, bir burhan-ı natık ve delil-i sadık oluyor?

  2. Peygamber Efendimizin hidâyetinin; ebedî saadetin sebeb-i husulü ve vesile-i vusulü olmasını nasıl anlamalıyız?

  3. "O zat, hidayetiyle saadet-i ebediyenin sebeb-i husulü ve vesile-i vusulüdür; öyle de duasıyla, niyazıyla o saadetin sebeb-i vücudu ve vesile-i icadıdır." cümlesini açıklar mısınız?

  4. Salât-ı Kübradan ve cemaat-ı uzmadan maksat nedir? Cezirenin ve arzın onun azametli namazıyla namaz kılmasını ve niyaz etmesini nasıl anlamalıyız? Ona ittiba ile iktida eden nuranî ve kâmil insanların onun duasına âmin demeleri ne anlama gelmektedir?

  5. "Hem öyle fakirâne, öyle hazînâne, öyle mahbubâne, öyle müştakâne, öyle tazarrukârâne niyaz ediyor ki; bütün kâinatı ağlattırıyor, duasına iştirak ettiriyor." İzah eder misiniz? "Kâinatın ağlamasını" nasıl anlamalıyız?

  6. "İnsanı ve âlemi, belki bütün mahlukatı esfel-i sâfilînden, sukuttan, kıymetsizlikten, faydasızlıktan âlâ-yı illiyyîne, yani kıymete, bekaya, ulvi vazifeye çıkarıyor." İzah eder misiniz?

  7. "Bilmüşahede en hafî bir zîhayatın en hafî bir hacetini, bir niyazını görür, işitir, kabul eder, merhamet eder." Ancak her duanın da istenildiği gibi kabulünün, Cenab-ı Hakk’ın hikmetine tabi olduğu biliniyor, nasıl bağdaştıracağız?

  8. "İstediğini velev lisan-ı hâl ile olsun verir." Lisan-ı hâl ile karşılık vermeyi izah eder misiniz?

  9. "İstediğini, -velev lisan-ı hal ile olsun- verir ve öyle bir suret-i hakimâne, basîrâne, rahîmânede verir ki, şüphe bırakmaz." cümlesini nasıl anlamalıyız?

Yükleniyor...