Block title
Block content

On İkinci Reşha

İçerikler

 1. "Bilmüşâhede en hafî bir zîhayatın en hafî bir hacetini, bir niyâzını görür, işitir, kabûl eder, merhamet eder." Duaların işitildiği ve merhametle kabul edildiği ifade ediliyor. Ancak her duanın da istenildiği gibi kabulünün, Cenab-ı Hakk’ın hikmetine tabi olduğu biliniyor. Bu paragrafla, bu hakikati nasıl bağdaştıracağız?

 2. "İnsanı ve âlemi, belki bütün mahlûkatı esfel-i sâfilînden, sukuttan, kıymetsizlikten, faydasızlıktan âlâ-yı illiyyîne, yâni kıymete, bekaya, ulvî vazifeye çıkarıyor." Esfel-i safilin, sukut, kıymetsizlik, faydasızlık kelimeleriyle, bunların mukabili olan A’lâ-yı illiyyîn, kıymet, beka, ulvî vazife kelimeleri arasında özel bir münasebet var mıdır?

 3. "İstediğini, -velev lisan-ı hal ile olsun- verir ve öyle bir suret-i hakimâne, basîrâne, rahîmânede verir ki, şüphe bırakmaz..." Ayrıca “Velev lisan-ı hal ile dahi olsun verir.” cümlesini nasıl anlamalıyız? Duanın mertebeleri içerisinde, lisan-ı hal ile yapılan duanın önemi nedir?

 4. Salât-ı kübrâ, cemâat-ı uzma, ubûdiyyet-i külliye kavramlarını açıklayabilir misiniz?

 5. "Hem öyle Semî’ ve Kerîm bir Kadîrden, öyle Basîr ve Rahîm bir Alîmden saadet ve bekàyı istiyor ki, bilmüşahede en gizli bir zîhayatın en gizli bir arzusunu, en hafi bir niyazını görür, işitir, kabul eder, merhamet eder, lisan-ı hâl ile de olsa icabet eder." Buradaki "Allah'ın lisan-ı hâl ile karşılık vermesi"ni açar mısınız?

 6. "Hem öyle fakirâne, öyle hazînâne, öyle mahbubâne, öyle müştakâne, öyle tazarrukârâne niyaz ediyor ki; bütün kâinatı ağlattırıyor, duasına iştirâk ettiriyor." cümlenin izahı ile "kâinatın ağlamasını" nasıl anlamalıyız?

 7. Salat-ı Kübradan ve cemaat-ı uzmadan maksat nedir? Cezirenin ve arzın O’nun azametli namazıyla namaz kılmasını ve niyaz etmesini nasıl anlamalıyız ? O’na ittiba ile iktida eden nuranî ve kâmil insanların onun duasına amin demeleri ne anlama gelmektedir?

 8. "Öyle hazinâne, öyle mahbubâne, öyle müştâkâne, öyle tazarrûkârâne saadet-i bâkiye istiyor ki, bütün kâinatı ağlattırıp, duâsına iştirak ettiriyor." Bu cümleyi izah eder misiniz?

 9. Peygamber Efendimiz nasıl dua ederdi? On İkinci Reşha'dan yola çıkarak bunu nasıl anlamalıyız?

 10. Peygamber Efendimiz Cenab-ı Hakk’ın vahdaniyyetinin hakkaniyeti derecesinde; nasıl, bir bürhan-ı natık ve delil-i sadık oluyor?

 11. Peygamber Efendimizin hidayetinin; ebedî saadetin sebeb-i husulü ve vesile-i vusulü olmasını nasıl anlamalıyız?

 12. "Evet, nasıl ki o zât (a.s.m.) hidayetiyle saadet-i ebediyenin sebeb-i husulü ve vesile-i vusulüdür; öyle de duasıyla, niyazıyla o saadetin sebeb-i vücudu ve vesile-i icadıdır." cümlesini açıklar mısınız?

Yükleniyor...