Block title
Block content

İkinci Maksat, Birinci Esas, Üçüncü Menba

İçerikler

 1. "Halbuki, en zayıf olan kavânîn-i emriye, sebat ve bekàya mazhardırlar." cümlesini izah eder misiniz?

 2. "Maruz-u tagayyür olan bütün nevilerde birer hakikat-i sabite vardır ..." İzah eder misiniz?

 3. "Ruh, zîhayat, zîşuur, nuranî vücud-u haricî giydirilmiş, câmi, hakikattar, külliyet kesb etmeye müstaid bir kanun-u emrîdir..." cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

 4. "Ruh, zîhayat, zîşuur, nuranî vücud-u hâricî giydirilmiş, câmi’, hakikattar, külliyet kesb etmeye müstaid bir kanun-u emrîdir." Bu tanımı detaylı olarak izah eder misiniz?

 5. "Ruh, zîhayat, zîşuur, nuranî vücud-u hâricî giydirilmiş, câmi’, hakikattar, külliyet kesb etmeye müstaid bir kanun-u emrîdir." Ruhun; cami ve külliyet kesbetmeye müstaid olma özellikleri arasındaki farkı izah eder misiniz?

 6. İkinci Menba ile Üçüncü Menba aynı şeylerden bahsediyor gibi görünüyor, arasındaki farkları açar mısınız?

 7. İnsan ruhunun "külliyet kesbetme" özelliğini izah eder misiniz?

 8. Ruh neden kanunsuz? Veya kanun ve kanunsuz olması ne demektir?

 9. Ruh-hayat ilişkisi ve hayatın mertebeleri hakkında bilgi verir misiniz?

 10. "Her bir şahs-ı insanî, mahiyetinin câmiiyetiyle ve küllî şuuruyla ve umumî tasavvurâtıyla, bir şahıs iken bir nev’ hükmüne geçmiştir." Bu meseleyi biraz açar mısınız?

 11. "Her bir şahs-ı insanî, mahiyetinin câmiiyetiyle ve küllî şuuruyla ve umumi tasavvurâtıyla, bir şahıs iken, bir nev' hükmüne geçmiştir..." Ruhun külliyet kesbetmesi ne demektir, meseleyi açar mısınız?

 12. "İşte, herbir şahs-ı insanî, mahiyetinin câmiiyetiyle ve küllî şuuruyla ve umumî tasavvurâtıyla, bir şahıs iken bir nev' hükmüne geçmiştir. Bir nev'e gelen ve câri olan kanun, o şahs-ı insanîde dahi câridir..." cümlelerini izah eder misiniz?

 13. "Şahs-ı insanînin hakikat-i zîşuuru ve unsur-u zîhayatı olan ruhu dahi, Allah’ın emriyle, izniyle ve ibkàsıyla, daima bâkidir." Hakikat-i zişuur ve unsur-u zihayat açısından ruhu anlatır mısınız?

Yükleniyor...