İkinci Maksat, Birinci Esas, İkinci Menba

İçerikler


  1. "Afakidir. Yani, mükerrer müşahedat ve müteaddit vakıat ve kerrat ile münasebattan neşet eden bir nevi hükm-ü tecrübidir." Bu cümleyi, "Manevi hedayamız onlara gidiyor; onların nurani feyizleri de bizlere geliyor." cümlesiyle birlikte izah eder misiniz?

  2. "Zira fenn-i mantıkça katidir ki, zatî bir hassa bir tek fertte görünse, bütün efratta dahi o hassanın vücuduna hükmedilir. Çünkü zatîdir." Mantıktaki bu kaideyi konumuz açısından izah eder misiniz?

  3. "Amerika var ve orada insanlar bulunur,.." Üstad'ın 'Amerika insanı' ifadesini kullanmasının hikmeti nedir?

  4. "Alem-i melekût ve ervahta, ölmüş, vefat etmiş insanların ervahı pek çok kesretle vardır..." cümlesini nasıl anlamalıyız?

  5. "Vefat etmiş insanların ervahı pek çok kesretle vardır ve bizimle münasebettardırlar. Manevi hedayamız onlara gidiyor; onların nurani feyizleri de bize geliyor." İzah eder misiniz?

  6. "Hem hads-i kati ile vicdanen hissedilebilir ki, insan öldükten sonra esaslı bir ciheti bakidir. O esas ise ruhtur." İzah eder misiniz?

  7. "Ruh ise, tahrip ve inhilale maruz değil. Çünkü basittir; vahdeti var. Tahrip ve inhilal ve bozulmak ise, kesret ve terkip edilmiş şeylerin şe’nidir." İzah eder misiniz?

  8. "Sabıkan beyan ettiğimiz gibi, hayat, kesrette bir tarz-ı vahdeti temin eder, bir nevi bekaya sebebiyet verir. Demek vahdet ve beka, ruhta esastır ki, ondan kesrete sirayet eder." İzah eder misiniz?

  9. "Hayat, kesrette bir tarz-ı vahdeti temin eder, bir nevi bekaya sebebiyet verir. Demek vahdet ve beka, ruhta esastır ki, ondan kesrete sirayet eder." ifadesini izah eder misiniz?

  10. "Ruhun fenası, ya tahrip ve inhilal iledir. O tahrip ve inhilal ise, vahdet yol vermez ki girsin, besâtet bırakmaz ki bozsun. Veyahut idam iledir..." Devamıyla izah eder misiniz?

Yükleniyor...