İkinci Maksat, Birinci Esas, İkinci Menba

İçerikler


 1. "Hayat, kesrette bir tarz-ı vahdeti temin eder, bir nevi bekàya sebebiyet verir. Demek vahdet ve bekà, ruhta esastır ki, ondan kesrete sirayet eder." ifadesini izah eder misiniz?

 2. "Alem-i melekût ve ervahta, ölmüş, vefat etmiş insanların ervâhı pek çok kesretle vardır ve bizimle münasebettardırlar." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 3. "Rûhun fenâsı, ya tahrip ve inhilâl iledir. O tahrip ve inhilâl ise, vahdet yol vermez ki girsin,.." Ruhun ölmesi mümkün mü?

 4. Kafir ruhunun mümin ruhuna göre farkı nedir, kafirlerin ruhlarında bozulma olur mu, Risalelerde bu konuda bilgi var mıdır?

 5. "Amerika var ve orada insanlar bulunur, o insanların vücutlarına hiç vehim hatıra gelmez..." Üstad'ın Amerika insanı kavramını kullanmasının hikmeti nedir?

 6. "Ruh ise, tahrip ve inhilâle mâruz değil. Çünkü, basîttir, vahdeti var. Tahrip ve inhilâl ve bozulmak ise, kesret ve terkib edilmiş şeylerin şe'nidir." Ruhun terkip olmadığını Üstad diyorsa doğrudur; fakat ispatı nasıl olmalıdır?

 7. "Şimdi alem-i melekut ve ervahta, ölmüş, vefat etmiş insanların ervahı pekçok kesretle vardır ve bizimle münasebettardırlar. Manevi hedayamız onlara gidiyor; onların nurani feyizleri de bize geliyor." ifadesini açar mısınız?

 8. "Ruhun fenâsı, ya tahrip ve inhilâl iledir. O tahrip ve inhilâl ise, vahdet yol vermez ki girsin, besâtet bırakmaz ki bozsun. Veyahut idam iledir..." Devamıyla izah eder misiniz?

 9. "Sabıkan beyan ettiğimiz gibi, hayat, kesrette bir tarz-ı vahdeti temin eder, bir nevi bekàya sebebiyet verir. Demek vahdet ve bekà, ruhta esastır ki, ondan kesrete sirâyet eder." İzah eder misiniz?

 10. “Ruh ise, tahrip ve inhilâle maruz değil. Çünkü basittir; vahdeti var. Tahrip ve inhilâl ve bozulmak ise, kesret ve terkip edilmiş şeylerin şe’nidir." İzah eder misiniz?

 11. "Hem hads-i kat’î ile vicdanen hissedilebilir ki, insan öldükten sonra esaslı bir ciheti bâkidir. O esas ise ruhtur." İzah eder misiniz?

 12. "Zira, fenn-i mantıkça kat’îdir ki, zâtî bir hassa bir tek fertte görünse, bütün efratta dahi o hassanın vücuduna hükmedilir. Çünkü zâtîdir." Mantıktaki bu kaideyi konumuz açısından izah eder misiniz?

 13. "Âfâkîdir. Yani, mükerrer müşahedat ve müteaddit vakıat ve kerrat ile münasebattan neş’et eden bir nevi hükm-ü tecrübîdir." Bu cümleyi, "Mânevî hedâyâmız onlara gidiyor; onların nuranî feyizleri de bizlere geliyor." cümlesiyle birlikte izah eder misiniz?

 14. "Manevî hedayamız onlara gidiyor, onların nurani feyizleri de bizlere geliyor." Manevi hediyenin içinde neler var? Ayrıca ölmüş insanların nurani feyizleri bize nasıl geliyor? Bunu nasıl hissedebiliriz? Nurani feyz nedir?

 15. "Mânevî hedâyâmız onlara gidiyor; onların nuranî feyizleri de bizlere geliyor." Nasıl anlamalıyız, vefat edenlere okuduklarımız onlara ulaşınca, onlar da bize dua mı ediyorlar?

 16. "Ruh ise, tahrip ve inhilâle maruz değil. Çünkü basittir; vahdeti var... Ruhun fenâsı, ya tahrip ve inhilâl iledir. O tahrip ve inhilâl ise, vahdet yol vermez ki girsin, besâtet bırakmaz ki bozsun. Veyahut idam iledir." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...