Block title
Block content

İkinci Maksat, Dördüncü Esas, Dördüncü Mesele

İçerikler

  1. "Bütün enbiya ve mürselînin ve evliya ve sıddıkînin, vukuunda müttefik olup haber verdikleri gibi; şu kâinat bütün âyât-ı tekviniyesiyle, vukuundan haber veriyor.” Kâinatın âyât-ı tekvîniyesinin bu meseleye işareti nasıldır?

  2. "Şu mümkün, vaki’ olacaktır. Evet, dünya öldükten sonra âhiret olarak diriltilecektir. Dünya harab edildikten sonra, o dünyayı yapan zât, yine daha güzel bir surette onu tamir edecek, âhiretten bir menzil yapacaktır." İzah eder misiniz?

  3. "Ve enbiyaya gönderdiği bütün semâvî fermanları ile kıyameti ve haşrin icadını vaad etmiş. İşte, madem vaad etmiş, elbette yapacaktır." İzah eder misiniz?

  4. "Zât-ı Zülcelâlin evsâf-ı celâliyesi ve evsâf-ı cemâliyesi ve esmâ-i hüsnâsı bunun vukuuna kat’î surette delâlet ederler." İzah eder misiniz?

  5. "İsm-i Hakîmden istimdat ve feyz-i Kur’ân’dan istifade suretinde, kalbi kabule, nefsi teslime, aklı iknaa ihzar için Dört Esas söyledik." Bu duygular ile söz konusu mefhumların münasebetini açar mısınız?

  6. "İşte o Sâni’-i Hakîm, dünya mescidinde ve arz mektebinde, asırlar arkasında oturan taifelerin umum saflarına hitaben îrad ettiği hutbe-i ezelîyesinde, kâinatı zelzeleye veren..." Burayı Zilzal Suresinin tefsiri ile açar mısınız?

  7. "Ve bütün mahlukatı neş’elendiren, şevke getiren ... gibi binler fermanları, Mâlik-ül Mülk’ten, Sahib-i Dünya ve Âhiret’ten dinlemeliyiz. 'Âmennâ ve Saddaknâ' demeliyiz." Burada geçen ayet ve münasebeti ile açar mısınız?

Yükleniyor...