Block title
Block content

"Zât-ı Zülcelâlin evsâf-ı celâliyesi ve evsâf-ı cemâliyesi ve esmâ-i hüsnâsı bunun vukuuna kat’î surette delâlet ederler." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu sorunun tam cevabı Onuncu Söz’ün tamamıdır. O Söz’de İlâhî isim ve sıfatların âhireti iktiza ettiği bazı esmâ üzerinden izah ve ispat edildikten sonra, Risalenin sonunda şöyle bir hatırlatma yapılır:

“Hem sakın zannetme ki: Haşri iktiza eden esmâ-i İlâhîye, bahsettiğimiz gibi yalnız Hakîm, Kerim, Rahîm, Âdil, Hafîz isimlerine münhasırdır. Hâyır, belki kâinatın tedbirinde tecelli eden bütün esmâ-i İlâhîye, âhireti iktiza eder, belki istilzam eder."

"Hem zannetme ki, haşre delalet eden kâinatın âyât-ı tekviniyesi, şu geçen bahsettiğimize münhasırdır. Hâyır, belki ekser mevcudatta sağa sola açılır perdeler gibi vecih ve keyfiyetleri vardır ki; bir vechi Sâni'a şehadet ettiği gibi, diğer vechi de haşre işaret eder. Meselâ: İnsanın ahsen-i takvimdeki hüsn-ü masnuiyeti, Sâni'i gösterdiği gibi; o ahsen-i takvimdeki kabiliyet-i câmiasıyla kısa bir zamanda zeval bulması, haşri gösterir.”(1) 

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz, On İkinci Hakikat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...