Birinci Makam, Sekizinci Burhan

İçerikler


  1. "Kendini akîl zanneden akılsız arkadaş." ifadesinde verilen mesajı biraz açıklar mısınız?

  2. "Şu saray içinde bulunan ve memleketi ihâta eden yeknesak unsurlar, mâdenler var. Âdetâ, memleketten çıkan her şey o maddelerden yapılıyor. Demek o maddeler kimin mülkü ise, bütün ondan yapılan şeyler de onundur; tarla kimin ise, mahsulat da onun.." izah?

  3. "Hem, bak; bu dokunan şeyler, bu nesc olunan münakkaş kumaşlar bir tek maddeden yapılıyor." Bu cümlede geçen “bir tek madde” ifadesini nasıl anlamalıyız?

  4. "Her şey tek bir maddeden yapılıyor,.." ifadesini nasıl anlamalıyız, o tek madde nedir?

  5. "Mu'ciznümâ zâtın birer sikkesi, birer hâtemi, birer nişanı, birer turrası hükmünde, lisân-ı hal ile her birisi der: 'Ben kimin sanatıyım; bulunduğum sandıklar ve dükkânlar da onun mülküdür.'" sikke, hâtem, nişan ve turra tabirlerini açıklar mısınız?

  6. "Öyle ise, bu san’atlı şeylerin herbirisi, o gizli zâtın bir ilânnâmesi hükmünde, onu gösteriyor. Güya herbir çiçekli kumaş, herbir san’atlı makine, herbir tatlı lokma, o mu’ciznümâ zâtın birer sikkesi, birer hâtemi, birer nişanı, birer turrası,.." İzah?

  7. Niçin tarla kiminse, içindekiler onun oluyor? Bu asrın asıl sorunu, perdeleri aşamamak değil mi? Tarla örneği, dünyanın yaratılması, içindekiler ise tasarrufata işaret ettiğini farz etsek, asıl problem zaten bu tasarrufat kısmında değil midir?

  8. "Birer elmas, birer nişan, birer ihsan, birer hediye takılmış..." Bu kısmın açılımı nasıldır?

  9. "Çünkü bir kısım şeyler, bir iken, ihâtası var. Bir kısım müteaddit ise, fakat birbirine benzediği ve her tarafta bulunduğu için, bir vahdet-i nev’iye gösteriyor. Vahdet ise bir vâhidi gösterir." Açıklar mısınız?

Yükleniyor...