İkinci Makam, Altıncı Lem'a

İçerikler


  1. "Allah’ın rahmetinin eserlerine bak! Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor. Şüphe yok ki O, ölüleri de elbette diriltecektir. O, her şeye hakkıyla kadirdir." haşrin ispatı ile ilgili bu ayet hakkında bilgi alabilir miyiz?

  2. "Her bir nev'in üstünde çok sikke-i ehadiyet, herbir küll üstünde müteaddid hâtem-i vâhidiyet, tâ mecmu-u âlem üstünde mütenevvi turra-i vahdet, gayet parlak bir surette koymuştur." İzah eder misiniz?

  3. "Nakkâş-ı Ezelî, zeminin yüzünde yaz, bahar zamanında en az üç yüz bin nebâtât ve hayvânâtın envâını, nihayetsiz ihtilât, karışıklık içinde nihayet derecede imtiyaz ve teşhis ile ve gayet derecede intizam ve tefrik ile,.." nasıl benzerlik ve fark vardır?

  4. "Üç yüz bin muhtelif nebatat ve hayvanatın envaı" ifadesindeki rakamı güncelleştirerek nazara vermek doğru mudur?

  5. "Gayet basîrane ve hakîmane zeminin yüzündeki şu tasarrufat-ı azîme-i bahariye üstünde bir hâtem-i vâhidiyet gayet âşikâre görünüyor. Çünkü; şu icraat, bir vüs’at-i mutlaka içinde..." devamıyla izah eder misiniz?

  6. "Gök ve dağ ve yeri altı günde îcad eden ve onları vakit be vakit doldurup boşaltan..." Baharda nebatatın bir anda değil de birkaç gün yahut birkaç hafta zarfından ihya edilmesinin hikmeti nedir?

  7. "İstib’at suretinde söylenir mi?" ifadesinden anlaşıldığına göre, haşri inkârın temelinde, aklın yeniden dirilişi anlayamaması yatıyor. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?

  8. "Meselâ, Gelincik Dağını ve Süphan Dağını bir işaretle kaldıran bir zât-ı muciznümâ,.." cümlesini açıklar mısınız; bu ifadelerle ne kastediliyor?

  9. "Şu dereden yolumuzu kapatan şu koca taşı kaldırabilir misin?" cümlesini biraz açıklar mısınız?

  10. Gök, dağ ve yer altı günde yaratılmasından maksat nedir? "Gün" denince yirmi dört saati mi anlayacağız?

Yükleniyor...