Block title
Block content

İkinci Makam, Yedinci Lem'a

İçerikler

 1. Yirmi İkinci Söz, Yedinci Lem'ada ne anlatılıyor?

 2. "Şu mevcudat bir fabrikanın, bir kasrın, bir muntazam şehrin eczaları ve efradları gibi bel bele verip, birbirinin sual-i hâcetine 'Lebbeyk, başüstüne' derler..." cümlesini açıklar mısınız?

 3. "Şu mevcudat bir fabrikanın, bir kasrın, bir muntazam şehrin eczaları ve efradları gibi bel bele verip, birbirine karşı muavenet elini uzatıp, birbirinin sual-i hâcetine 'Lebbeyk, başüstüne' derler." Yardımlaşma yanında birçok çarpışmalar da görülüyor. Bunları nasıl tevfik edebiliriz?

 4. "Şu kâinat içinde câri olan bu tesânüd, bu teâvün, bu tecâvüb, bu teanuk, bu musahhariyet, bu intizam, birtek Müdebbir’in tertibiyle idare edildiklerine ve birtek Mürebbî’nin tedbiriyle sevk edildiklerine" nasıl şehadet ediyorlar?

 5. "Hayvanların zaif, şerif insanların imdadına koşmaları" ifadesinde, insan için hem "zayıf" hem de "şerif denilmesi ne anlama gelmektedir?

 6. "Evet, güneş ve aydan, gece ve gündüzden, kış ve yazdan tut, tâ nebâtâtın muhtaç ve aç hayvanların imdadına gelmelerinde; ve hayvanların zayıf, şerif insanların imdadına koşmalarında,.." cümlesinin İzahı?

 7. "San’at-ı eşyada görünen hikmet-i âmme içindeki inâyet-i tamme ve o inâyet içinde parlayan rahmet-i vâsia ve o rahmet üstünde serilen ve rızka muhtaç herbir zîhayatı onun hâcetine lâyık bir tarzda iâşe etmek için serpilen erzak ve iâşe-i umumî"nin "parlak bir hâtem-i tevhid" olmasını örneklerle anlatır mısınız?

 8. "Düstur-u teâvünle hareketleri, bütün bütün kör olmayana gösteriyorlar ki, gayet kerîm birtek Mürebbînin kuvvetiyle, gayet hakîm birtek Müdebbirin emriyle hareket ediyorlar..." cümlesini açar mısınız?

 9. "Evet, kast ve şuur ve iradeyi gösteren bir perde-i hikmet umum kâinatı kaplamış." cümlesini izah eder misiniz?

 10. "İşte, şu kâinat içinde câri olan bu tesânüd, bu teâvün, bu tecâvüb, bu teanuk, bu musahhariyet, bu intizam,.." diye devam eden cümleyi açıklar mısınız?

 11. "Şu bilbedâhe san’at-ı eşyada görünen hikmet-i âmme içindeki inâyet-i tamme ve o inâyet içinde parlayan rahmet-i vâsia..." cümlesini izah eder misiniz?

 12. "İşte bu iftikar ve ihtiyac-ı mahlûkat ve bu tarzda imdad ve iâne-i gaybiye, acaba güneş gibi bir Mürebbî-i Hakîm-i Zülcelâli, bir Müdebbir-i Rahîm-i Zülcemâli göstermiyor mu?" Bu hüküm cümlesini izah eder misiniz?

 13. "Vücudunda, bekàsında, hayatında ve idame-i hayatta maddeten ve mânen çok metâlibi var, çok levâzımâtı var." ifadesini açıklar mısınız?

 14. Küllî, cüz’î, küll ve cüz kavramlarını kısaca açıklar mısınız?

 15. "مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ " Bu Arapça ibarenin manası nedir?

 16. "Ve o münevver ve murassâ nişanları ihsan etmekle beraber, zeminin yüzünde bütün zevilhayatın taifelerine kâfi, bütün hâcetlerine vâfi bir sofra-i rızk-ı umumî kurulmuştur..." cümlesini açar mısınız?

 17. "Evet, şu mevcudata; zerrelerden güneşlere kadar, fertler olsun, neviler olsun, küçük olsun, büyük olsun, semerat ve gayatla..." cümlesini izah eder misiniz?

 18. "Bütün mevcudat-ı âlem, bahusus zîhayat olsa, küllî olsun, cüz’î olsun, küll olsun, cüz olsun, vücudunda, bekàsında, hayat..." cümlesini devamıyla birlikte açıklar mısınız?

 19. "Münakkaş bir kumaş-ı hikmetten muhteşem bir gömlek giydirilmiş, ve o hikmetnümâ suret gömleği üstünde, lütuf ve ihsan çiçekleriyle müzeyyen bir hulle-i inâyet, herşeyin kametine göre biçilmiş..." İzahı nasıldır?

 20. "Bir fert, rızka ve devam-ı hayata muhtaç olduğu gibi, görüyoruz ki, bütün mevcudat-ı âlem, bahusus zîhayat olsa, küllî olsun, cüz'î olsun, küll olsun, cüz olsun..." cümlesini devamıyla açar mısınız?

Yükleniyor...