İkinci Makam, Yedinci Lem'a

İçerikler


 1. "Omuz omuza verip, bir gayeye müteveccihen bir Müdebbir-i Hakîme itaat ederler." Bu alemde yardımlaşmalar yanında çarpışmalar da görülüyor. Bunu nasıl izah edersiniz?

 2. "Hayvanların zaif, şerif insanların imdadına koşmaları" ifadesinde, insana hem "zayıf" hem de "şerif" denilmesi ne mânâya geliyor?

 3. "Şu kâinat içinde câri olan bu tesânüd, bu teâvün, bu tecâvüb, bu teanuk, bu musahhariyet, bu intizam, birtek Müdebbir’in tertibiyle idare edildiklerine ve bir tek Mürebbî’nin tedbiriyle sevk edildiklerine" nasıl şehadet ediyorlar?

 4. "San’at-ı eşyada görünen hikmet-i âmme içindeki inâyet-i tamme ve o inâyet içinde parlayan rahmet-i vâsia ve o rahmet üstünde serilen ve rızka muhtaç her bir zîhayatı onun hâcetine lâyık bir tarzda iâşe etmek.." nasıl parlak bir hâtem-i tevhid oluyor?

 5. "Evet, kast ve şuur ve iradeyi gösteren bir perde-i hikmet umum kâinatı kaplamış." cümlesini izah eder misiniz?

 6. "Münakkaş bir kumaş-ı hikmetten muhteşem bir gömlek giydirilmiş, ve o hikmetnümâ suret gömleği üstünde, lütuf ve ihsan çiçekleriyle müzeyyen bir hulle-i inâyet, herşeyin kametine göre biçilmiş..." İzah eder misiniz?

 7. "Ve o müzeyyen hulle-i inâyet üzerine, tahabbüb ve ikram ve tahannün ve in’âm lem’alarıyla münevver rahmet nişanları takılmış." İzah eder misiniz?

 8. "Ve o münevver ve murassâ nişanları ihsan etmekle beraber, zeminin yüzünde bütün zevilhayatın taifelerine kâfi, bütün hâcetlerine vâfi bir sofra-i rızk-ı umumî kurulmuştur..." cümlesini açar mısınız?

 9. "Bütün mevcudât-ı âlem, bâhusus zîhayat olsa, küllî olsun, cüz’î olsun, küll olsun, cüz olsun, vücudunda, bekàsında, hayatında ve idâme-i hayatta maddeten ve mânen çok metâlibi var, çok levâzımâtı var." burayı kavramlarıyla birlikte izah eder misiniz?

 10. "مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ " Bu Arapça ibarenin manası nedir?

 11. "İşte bu iftikar ve ihtiyac-ı mahlûkat ve bu tarzda imdad ve iâne-i gaybiye, acaba güneş gibi bir Mürebbî-i Hakîm-i Zülcelâli, bir Müdebbir-i Rahîm-i Zülcemâli göstermiyor mu?" Bu hüküm cümlesini izah eder misiniz?

Yükleniyor...