Üçüncü Sual

İçerikler


  1. "اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ sırrınca, dost dostuyla beraber cennette bulunacaktır." bu ibare hadis midir, kaynağı nedir? Buradan sadece sahabeler mi anlaşılır?

  2. "Halbuki, basit bir bedevi, bir dakikada sohbet-i nebeviyede lillah için bir muhabbet peyda eder; o muhabbetle, cennette Peygamberin yanında bulunması lazım gelir." Basit bedevi feyzi nedir? Efendimizin sohbetine katılmak sahabe makamına çıkarmıyor mu?

  3. "Gayr-ı mütenâhi feyze mazhar Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâmın feyzi, bir basit bedevî feyziyle nasıl birleşir?" Sahabenin ve Peygamber Efendimizin füyuzatını mukayese eder misiniz?

  4. "Kuvve-i zaikanın hissedecek bütün lezaiz-i matumatı cami', kuvve-i basıranın hoşuna gidecek bütün mehasini şamil, kuvve-i hayaliyeyi keyiflendirecek bütün garaibi müştemil ve hakeza, bütün havass-ı zahire ve batınayı okşayacak..." İzah eder misiniz?

  5. "Madem bu karma karışık, elemli ve daracık şu dünyada böyle oluyor. En küçükle en büyük beraberken, seradan Süreyyaya kadar fark oluyor." İstifadesi az olanda bir kıskançlık olacak mı?

  6. "Elbette, dar-ı saadet ve ebediyet olan cennette, bittarikı'l-evla, dost dostuyla beraberken, her birisi istidadına göre sofra-i Rahmânü'r-Rahîmden, istidatları derecesinde hisselerini alır." Daha az lezzet alan tatminsizlik çekip, ıstırap duymayacak mı?

  7. Herkesin istidadına göre cennetten ve dünyadan istifade ettiği anlaşılmaktadır. İstidat ise; Allah ihsanı bir nimet-i ilahiyedir. Bu noktayı biraz açar mısınız?

  8. "Bulundukları cennetler ayrı ayrı da olsa, beraber bulunmalarına mâni olmaz." Cennetlerin ayrı olmasını açar mısınız?

  9. "Cennetin sekiz tabakası birbirinden yüksek oldukları halde, umumun damı Arş-ı Âzam'dır." cümlesini izah ile birlikte; cennetin hilkati ve yaratılışı hususunda mekân açısından neler söylenebilir?

Yükleniyor...