Üçüncü Sual

İçerikler


 1. "Bulundukları cennetler ayrı ayrı da olsa, beraber bulunmalarına mâni olmaz." Cennetlerin ayrı olmasını açar mısınız? Cennetin tabakaları ve mertebeleri hususunda bilgi verir misiniz?

 2. "Cennetin sekiz tabakası birbirinden yüksek oldukları halde, umumun damı Arş-ı zamdır." Cennetin hilkati ve yaratılışı hususunda mekân açısından neler söylenebilir?

 3. "Cennetin sekiz tabakası birbirinden yüksek oldukları halde, umumun damı Arş-ı Âzam'dır. Nasıl ki, mahrutî bir dağın etrafında,.." cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

 4. "Elbette, dâr-ı saadet ve ebediyet olan Cennette, bittarîkı'l-evlâ, dost dostuyla beraberken, her birisi istidadına göre sofra-i Rahmânü'r-Rahîmden, istidatları derecesinde hisselerini alır." Lezzeti asgari olan tatminsizlik çekip, ızdırap duymayacak mı?

 5. "Halbuki, basit bir bedevî, bir dakikada sohbet-i nebeviyede lillâh için bir muhabbet peydâ eder; o muhabbetle, cennette Peygamberin yanında bulunması lâzım gelir." Basit bedevi feyzi nedir? Efendimizin sohbetine katılmak sahabe makamına çıkarmıyor mu?

 6. "Halbuki, gayr-ı mütenâhi feyze mazhar Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâmın feyzi, bir basit bedevî feyziyle nasıl birleşir?" Sahabenin ve Peygamber Efendimizin füyuzatını mukayese yapabilir misiniz?

 7. "Kuvve-i zâikanın hissedecek bütün lezâiz-i mat'umâtı câmi', kuvve-i bâsıranın hoşuna gidecek bütün mehâsini şâmil, kuvve-i hayaliyeyi keyiflendirecek bütün garaibi müştemil ve hâkezâ, bütün havass-ı zâhire ve bâtınayı okşayacak ve memnun edecek..." izah?

 8. "Madem bu karma karışık, elemli ve daracık şu dünyada böyle oluyor. En küçükle en büyük beraberken, serâdan Süreyyaya kadar fark oluyor." Buradaki mukayese istifadesi az olanı rahatsız ettiği gibi, orada da rahatsızlık olacak mı?

 9. "اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ sırrınca, dost dostuyla beraber Cennette bulunacaktır." bu ibare hadis midir, kaynağı nedir? Buradan sadece sahabeler mi anlaşılır ve sadece cennet için midir? Cehennemde de aynı kaide geçerli midir?

 10. Acaba ahirette terakki olacak mı, yoksa olmayıp herkesin makamı sabit mi olacak?

 11. Cennetin dereceleri hakkında Risalelerde bilgi var mı?

 12. Gayri mütenahi feyze mazhar Resulü Ekrem'in feyzi, bir basit bedevi feyzi ile nasıl birleşir, cümlesini açıklar mısınız?

 13. Herkesin istidadına göre cennetten ve dünyadan istifade ettiği anlaşılmaktadır. İstidat ise; Allah vergisi bir nimet-i ilahiyedir. Acaba bu farklı yaratılış ve ona bina edilen farklı istifade ve istifaze, adalet ve eşitlik muhtevasına uyuyor mu?

Yükleniyor...