Dördüncü Sual

İçerikler


 1. "Huriler yetmiş hulleyi giydikleri halde, bacaklarının kemiklerindeki ilikleri görünüyor." hadîsini izah eder misiniz? Hurilerin özellikleri hakkında neler söylenebilir?

 2. "Mânâsı pek güzeldir ve güzelliği pek şirindir. Şöyle ki: Şu çirkin, ölü, câmid ve çoğu kışır olan dünyada hüsün ve cemâl, yalnız göze güzel görünüp ülfete mâni olmazsa, yeter." İzah eder misiniz?

 3. "Şu çirkin, ölü, câmid ve çoğu kışır olan dünyada hüsün ve cemâl, yalnız göze güzel görünüp ülfete mâni olmazsa yeter." Alışkanlık mânasına gelen "ülfet" menfi bir şey değil mi? "Ülfete mâni olmazsa" ne demektir?

 4. "Halbuki, güzel, hayattar, revnaktar, bütün kışırsız, lüb ve kabuksuz iç olan cennette..." ifadesine göre, dünyadaki güzellikler nakıs demektir; burayı açar mısınız?

 5. "Göz gibi bütün insanın duyguları, lâtifeleri, cins-i lâtif olan hurilerden..." Hurilerin cins-i latîf olmasını açar mısınız?

 6. "Huriler gibi ve daha güzel, dünyadan gelme, cennetteki nisâ-i dünyeviyeden ayrı ayrı hisse-i zevklerini, çeşit çeşit lezzetlerini almak isterler." Dünyevî güzeller uhrevîlere göre daha nakıs olmuyor mu, izah eder misiniz?

 7. "Birer hissin, birer lâtifenin medar-ı zevki olduğunu, hadis işaret ediyor." His ve latifelerin zevklerinin tatmini hususunda misal verir misiniz?

 8. "Maddî ve mânevî her nevi ziynet ve hüsn-ü cemâle huriler câmidirler."Hurilerin hep maddî güzellikleri nazara veriliyor, manevî yönleri neler olabilir?

 9. "Hüsün ve cemâlin aksâmını gösteriyorlar, وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ اْلاَنْفُسُ وَتلَذُّ اْلاَعْيُنُ işaretinin hakikatini gösteriyorlar." Âyet ve konu ile münasebeti hususunda bilgi verir misiniz?

 10. "Ehl-i Cennetin ekl ve şürbünden sonra kazuratı olmadığını hadis-i şerif beyan ediyor." birkaç hadis misali verebilir misiniz?

 11. Cennette ekl ve şürb ve muamele-i zevciye güzelliklerin ve zevklerin kemal noktası olarak anlatılmaktadır. Her nimet bir külfeti icap ettirdiğinden cennetteki o nimetlerin külfetleri nasıl olacak?

 12. İhtiyaç olmayınca lezzetin kemali düşeceğinden, cennette lezzet ve zevklerin devam ve emniyeti nasıl muhafaza edilecek?

 13. "Madem şu süflî dünyada, en âdi zîhayat olan ağaçlar, çok tagaddî ettikleri halde kazuratsız oluyorlar." Ağaçların yıpranan dalları, düşen yaprakları ve çürüyen meyve ve parçaları bir cihette kazurat değil mi?

Yükleniyor...