Üstad Bediüzzaman Hazretleri, kaç tarikatten icazet almış ve bunlar hangileridir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Rabian: Nurlar, mektepleri tam nurlandırmaya başladı. Mektep şakirtlerini medrese talebelerinden ziyade Nurlara sahip ve nâşir ve şakirt eyledi. İnşaallah, medrese ehli yavaş yavaş hakikî malları ve medrese mahsulü olan Nurlara sahip çıkacaklar. Şimdi de çok müftülerden ve çok ulemalardan Nurlara karşı çok iştiyak görülüyor ve istiyorlar."

"Şimdi en mühim tekkeler ehli, ehl-i tarikattır. Bütün kuvvetleriyle Nur Risalelerini nurlandırmaları ve sahip çıkmaları lâzım ve elzemdir. Şimdiye kadar ben yalnız iman hakikatini düşünüp 'Tarikat zamanı değil, bid'alar mâni oluyor.' dedim. Fakat şimdi, sünnet-i Peygamberî dairesinde, bütün on iki büyük tarikatın hulâsası olan ve tariklerin en büyük dairesi bulunan Risale-i Nur dairesi içine, her tarikat ehli kendi tarikatı dairesi gibi görüp girmek lâzım ve elzem olduğunu bu zaman gösterdi."(1)

Üstad Hazretlerinin bu ifadeleri ve Risale-i Nur'un on iki tarikatın bir özeti olması, Üstad Hazretlerinin on iki tarikattan da icazet alacak kıvamda olduğunu gösteriyor. Zira bir şeyi mezcetmek ve o şeyin özetini çıkarmak o şeye vukufiyet ile mümkündür.

"Birisi: Hazret-i Mevlânâ, zülcenâheyndir. Yani, hem Kadirî, hem Nakşî tarikat sahibi iken, Nakşîlik tarikatı onda daha galiptir. Üstadım, bilâkis, Kadirî meşrebi ve Şâzelî mesleği daha ziyade onda hükmediyor."(2)

Bu ifadelerden de Üstad Hazretlerinde Kadirî meşrebi ve Şâzelî mesleğinin daha baskın olduğunu anlıyoruz.

On iki tarikat şunlardır:

1. Kadiriyye Tarikatı, Abdül Kadir Geylâni (Ö.470-561/1077- 1161)
2. Yeseviyye Tarikatı, Ahmet Yesevi (Ö. 562 H./ 1166 M.)
3. Rifaiyye Tarikatı, Ahmet er–Rifaî (Ö. 512-578/ 1036 H.)
4. Kubreviyye Tarikatı, Necmûddin el Kübra (Ö.540- 618/1145-1226)
5. Medyeniyye Tarikatı, Ebu'l Medyen bin Huseyn (Ö.527-594/ 1126-1197)
6. Desükiyye Tarikatı, İbrahim ed Desûki (Ö.676/1288.)
7. Bedeviyye Tarikatı, Şeyh Ahmet Bedevi (Ö.596-675/1200- 1276)
8. Şazeliyye Tarikatı, Ebul Hasan Takuyiddin Ali bin Abdullah eş Şazeli (Ö.656/1258)
9. Ekberiyye Tarikatı, Muhyiddin İbnül Arabi (Ö.560- 638/1165-1240)
10. Mevleviyye Tarikatı, Mevlânâ Celalûddinî Rumi (Ö.604- 672/ 1207-1273)
11. Sa'diyye Tarikatı, Sa'duddin Muhammed el Cebbârî (Ö.792/ 1387)
12.
Nakşibendiyye, Muhammed Bahauddin Nakşibendi (Ö.718–792/1318–1389).
(3)

Dipnotlar:

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-II, (49. Mektup)

(2) bk. Barla Lâhikası, (142. Mektup)

(3) bk. K.E.Kürkçüoğlu, Tasavvufa Dair.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...