"Âlem-i semavatta cism-i beşerîsiyle bulunan şahs-ı İsa Aleyhisselam..." Buradaki, "âlem-i semavat" neresidir; üçüncü hayat tabakası mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’an, semanın yedi tabaka olarak yaratıldığını çok ayetlerle bildirir.

“O ki, yedi göğü tabaka tabaka olarak yarattı...” (Mülk, 67/3)

Üstad Hazretleri, her bir sema tabakasının Allah’ın isimlerinden birine mazhar olup daha çok o ismin tecellisi altında olduğunu şöyle izah ediyor:

Her bir semada bir isim, bir unvan-ı İlahi hâkimdir. Sair unvanlar da onun zımnındadır."

"Meselâ: İsm-i Kadîr'e mazhar Hazret-i İsa Aleyhisselam, hangi semada Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm ile görüştü ise; işte o sema dairesinde Cenab-ı Hak Kadîr unvanıyla bizzat orada mütecellidir (tecelli eder)."

"Meselâ: Hazret-i Musa Aleyhisselâm'ın makamı olan sema dairesinde en ziyade hükümferma, Hazret-i Musa Aleyhisselâm'ın mazhar olduğu 'Mütekellim' ünvanıdır ve hâkeza..."

"İşte Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm, çünki ism-i a'zama mazhardır ve nübüvveti umumîdir ve bütün esmaya mazhardır. Elbette bütün devair-i rububiyetle alâkadardır. Elbette o dairelerde makam sahibi olan Enbiyalarla görüşmek ve umum tabakattan geçmek; hakikat-ı Mi'racı iktiza ediyor.”(1)

"Üçüncü tabaka-i hayat: Hazret-i İdris ve İsa Aleyhimesselamın tabaka-i hayatlarıdır ki, beşeriyet levazımatından tecerrüdle, melek hayatı gibi bir hayata girerek nurani bir letâfet kesb eder. Âdetâ beden-i misaliî letâfetinde ve cesed-i necmî nuraniyetinde olan cism-i dünyevîleriyle semavatta bulunurlar."(2)

Üçüncü hayat tabakası ile semanın yedi kat dairesi birbirinden farklıdır, ikisini birbirine karıştırmamak gerekiyor.

"Buradan ikinci semaya yükseldiler. Gök kapısı açıldı ve Resûl-i Kibriyâ Efendimiz, orada Hz. Yahya ve Hz. İsa (a.s.) ile karşılaştı. Hz. Cebrâil, 'Bu gördüklerin Yahya ve İsa'dır. Onlara selam ver.' dedi. Selâmlaştılar ve onlar Peygamber Efendimize, 'Hoş geldin, safa geldin sâlih peygamber, sâlih kardeş.' dediler."

"Bundan sonra Resûl-i Kibriyâ Efendimiz Cebrâil ile birlikte aynı minval üzere üçüncü katta Hz. Yusuf, dördüncü katta Hz. İdris, beşinci katta Hz. Harun, altıncı katta Hz. Musa ve yedinci katta da Hz. İbrahim (a.s.) ile görüştü. Onların hepsi de kendisine 'hoş geldin'de bulundular ve mirâcını tebrik ettiler."(3)

Bu hadisten Hazret-i İsa (as)’in semanın ikinci katında olduğu anlaşılıyor.

Dipnotlar:

1) bk. Sözler, Otuz Birinci Söz, İkinci Esas.

2) bk. Mektubat, Birinci Mektup.

3) bk. Müslim, 1/102.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...