Dördüncü Sual

İçerikler


 1. Hz. İsa'nın deccalı ve temsil ettiği inkâr-ı ulûhiyet fikrini öldüreceği ifade ediliyor. Diğer yandan, deccalı komünizmin temsil ettiği ve Risalelerin inkâr-ı ulûhiyet fikrini öldürdüğü yazılıdır. Hz. İsa'nın vazifesi nedir?

 2. "Böyle umumiyetle imana geldikten sonra nasıl umumiyetle küfre giderler?" sualinin cevabı "Elcevab" kısmında görünmüyor?

 3. "Risalet-i Ahmediyeyi (a.s.m.) inkâr edecek, Süfyan namında müthiş bir şahıs, ehl-i nifakın başına geçecek, şeriat-ı İslamiyenin tahribine çalışacaktır." Süfyan sadece Peygamberimizi mi (a.s.m) inkâr ediyor?

 4. "Âl-i Beyt'ten Muhammed Mehdi isminde bir zat-ı nurani..." Buradaki isim hakiki mi mecazi mi? Babasının adı Abdullah mı?

 5. "Hazret-i İsa Aleyhisselamın şahsiyet-i maneviyesinden ibaret olan,.." ile "Semavatta cism-i beşerîsiyle bulunan şahs-ı İsa Aleyhisselam,.." ifadelerinde geçen; "şahs-ı manevisi" ile "şahs-ı İsa (as)" ifadelerini nasıl anlamalıyız?

 6. Hakiki Hristiyanlığı biraz açar mısınız? Üstad, onların Kur'an’a tabi olacaklarını söylüyor. Yani onlar da bizim gibi namaz kılıp oruç mu tutacaklar mı? "Tasaffi etmiş hakiki Hristiyanlık" ne demektir?

 7. "Hristiyanlık dini o hakikate karşı tasaffi edecek, hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak... " Ahlakı kemale erecek, ama hak dine tabi olmayacak mıdır?

 8. Hristiyanlık nasıl tasaffi edecek?

 9. "Hakaik-i İslâmiye ile birleşecek, mânen Hristiyanlık bir nevi İslâmiyete inkılap edecektir." İsevilik'te namaz gibi ibadetler mi olacak?

 10. "Hristiyanlık, bir nevi İslamiyete inkılap edecektir." Risalede geçen bu söz hadis midir yahut buna benzer hadis-i şerifler var mıdır?

 11. "Âlem-i semavatta cism-i beşerîsiyle bulunan şahs-ı İsa Aleyhisselam..." Buradaki, "âlem-i semavat" neresidir; üçüncü hayat tabakası mıdır?

 12. "Semavattan melaikeleri yere gönderen ve bazı vakitte insan suretine vaz’ eden ve ruhanileri âlem-i ervahtan gönderip..." Ruhanilerin âlem-i ervahtan bu dünyaya gönderilmesi mümkün müdür?

 13. "Ruhanileri âlem-i ervahtan gönderip beşer suretine temessül ettirmek,.." cümlesini devamıyla açıklar mısınız?

 14. "Onun mukarreb ve havassı, nur-u imanla onu tanır." Buradaki "yakın" mefhumu akraba manasında mı; ona yakın olmak ne demektir?

 15. "Bedahet derecesinde herkes onu tanımayacaktır." ifadesi İsevî Ruhanileri için de geçerli mi? Avrupa’daki ağabeyler denk gelmişler mi? Vatikan’da Papanın yanında olabilir mi?

 16. "Deccalın yalancı cenneti ise, medeniyetin cazibedar lehviyatı ve fantaziyeleridir..." Devamıyla izah eder misiniz?

 17. "Sefih ve gaddar medeniyetin mühim bir merkebi olan şimendifer, ehl-i sefahet ve dünya için yalancı bir cennet getirir; biçare ehl-i diyanet ve ehl-i İslam için, medeniyet elinde cehennem zebanisi gibi tehlike getirir." cümlesini açıklar mısınız?

 18. "Kıyametin kopacağı anında, kıyametin dehşetlerini görmemek için, bir eser-i rahmet olarak, ehl-i imanın ruhları daha evvel kabzedilecek, kıyamet kâfirlerin başına kopacaktır..." Kıyamet öncesi müminlerin ruhları nasıl alınacak?

Yükleniyor...