Dördüncü Sual

İçerikler


 1. "Nifak perdesi altında risalet-i Ahmediyeyi (a.s.m.) inkâr edecek, Süfyan namında müthiş bir şahıs, ehl-i nifakın başına geçecek, şeriat-ı İslâmiyenin tahribine çalışacaktır." Süfyan sadece Peygamberimizi mi (a.s.m) inkar ediyor?

 2. Hz. İsa'nın deccalı ve temsil ettiği inkar-ı uluhiyet fikrini öldüreceği ifade ediliyor. Risalelerin sair yerlerine bakıldığı zaman, deccalı komünizmin temsil ettiği ve Risalelerin inkar-i uluhiyet fikrini öldürdüğü yazılıdır. Hz. İsa'nın görevi?..

 3. Hz. İsa'nın tekrar yeryüzüne inmesi ve O'na gerçek iman edenlerin ortaya çıkması konusunda Üstad ne diyor?

 4. Risalelerde Hz. İsa (as)'ın geleceğine dair konular var mıdır, hangi kitaplarda geçmektedir? Bir de Hz. İsa'nın gelmeyeceğini söyleyenler var, bunlara nasıl cevap verebiliriz?

 5. "Âlem-i semâvatta cism-i beşerîsiyle bulunan şahs-ı İsâ Aleyhisselâm..." Buradaki, "âlem-i semâvat" neresidir; üçüncü hayat tabakası mıdır?

 6. "Evet, her vakit semâvâttan melâikeleri yere gönderen ve bazı vakitte insan suretine vaz’ eden ve ruhanîleri âlem-i ervahtan gönderip..." Ruhanilerin alem-i ervahtan bu dünyaya gönderilmesi mümkün mü?

 7. "Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın şahsiyet-i mâneviyesinden ibaret olan,.." ile "Semâvatta cism-i beşerîsiyle bulunan şahs-ı İsâ Aleyhisselâm,.." ifadelerinde geçen; "şahs-ı manevisi" ile "şahs-ı İsa (as)" ifadelerini nasıl anlamalıyız?

 8. "Hristiyanlık dini o hakikate karşı tasaffi edecek, hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak, hakaik-i İslâmiye ile birleşecek, mânen Hıristiyanlık bir nevi İslâmiyete inkılâp edecektir." Ahlakı kemale erecek, ama hak dine tabi olmayacak mı?

 9. "Hristiyanlık dini o hakikate karşı tasaffi edecek, hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak, hakaik-i İslâmiye ile birleşecek, mânen Hristiyanlık bir nevi İslâmiyete inkılâp edecektir." İsevilik'te mi'raçtan sonra farz kılınan namaz gibi ibadetler olacak mı?

 10. "Hristiyanlık, bir nevî İslâmiyete inkılâp edecektir." Risalede geçen bu söz hadis midir yahut buna benzer hadis-i şerifler var mıdır?

 11. "Ruhanileri alem-i ervahtan gönderip beşer suretine temessül ettirmek,.." cümlesini devamıyla açıklar mısınız?

 12. Ahir zamanda, İsa'nın Din-i Hakikisi mi hükmedecek?

 13. Bediüzzaman'ın ahir zamanda Hristiyanlığın tasaffi edeceği yönündeki ifadelerini okuyan bir kişi, bu ifadelerin hangi hadisi şerife dayandığını soruyor. Bu konuda bilgi verir misiniz?

 14. Hakiki Hristiyanlığı biraz açar mısınız? Üstad, onların Kur'an’a tabi olacaklarını söylüyor. Yani onlar da bizim gibi namaz kılıp oruç mu tutacaklar? "Tasaffi etmiş hakiki Hristiyanlık" ne demek?

 15. Hristiyanlık nasıl tasaffi edecek?

 16. Hz. İsa'ın, Son Peygamber olan Efendimiz'den sonra yeryüzüne inmesi caiz midir, Risalelerde bu konuda bilgi var mı?

 17. İseviliğin özüne dönmesine kadar geçecek olan zamanda neler olacak? Yani teslis inancına sahip Hristiyanlardan ölenler, yoksa sorumlu tutulmayacaklar mı? Bu konuda nasıl düşünmeliyim?

 18. Mehdi ile Hz. İsa aynı zamanda mı gelecekler, mesele hakkında bilgi verir misiniz?

 19. "Bedâhet derecesinde herkes onu tanımayacaktır." ifadesi İsevi Ruhanileri için de geçerli mi? Avrupa’daki ağabeyler denk gelmişler mi? Vatikan’da Papanın yanında olabilir mi?

 20. "Onun mukarreb ve havassı, nur-u imanla onu tanır. Yoksa, bedâhet derecesinde herkes onu tanımayacaktır." Buradaki "yakın" kavramı akraba manasında mı; ona yakın olmak ne demek?

 21. Biz Üstad'ı mehdi olarak biliyoruz, Hz. İsa da Mehdi'ye namazda tabi olacak deniliyor, bunu nasıl anlamalıyız?

 22. Hazreti İsa aynı zamanda, Efendimiz'den sonra en büyük veli olan mehdi de olamaz mı? Yani beklenen mehdi olamaz mı? Kısacası Hz. İsa ile Mehdi, ikisi de aynı şahıs olamazlar mı? Risale penceresinden değerlendirir misiniz?

 23. Hazreti İsa geldi mi, geldiyse kimdir?

 24. Hazreti İsa madem gelecek, niçin göremiyoruz ve gelince ne iş yapacaktır? Bu konuda bizleri aydınlatır mısınız?

 25. Hazreti İsa'yı kimlerin tanıdığı hususunda bilgi verir misiniz? Mehdiyi de ancak yakınları mı tanıyacak, bu durumu izah eder misiniz?

 26. Hz. İsa'nın dünyaya babasız gönderilmesinin hikmeti nedir?

 27. Hz. İsa, şahıs olarak mı yeryüzünde bulunacak, yoksa şahs-ı manevi mi olacak?

 28. İnsanlığın gidişatına ve gelişimine bakıldığında; inmiş olan zata açıktan "Hazreti İsa (as)'dır." demenin vaktinin geldiği bir zaman olacak mıdır? İslam'ın zirve olduğu dönemde hala münafıklar olacak mıdır?

 29. "Deccalin merkebi ise, şimendifer gibi bir vasıtadır ki, bir başında ateş ocağı bulunur; kendine tâbi olmayanları bazen ateşe atar. O merkebin bir kulağı, yani diğer başı cennet gibi tefriş edilmiş; tâbi olanları oraya oturtur." İzah eder misiniz?

 30. "Kıyametin kopacağı ânında, kıyametin dehşetlerini görmemek için, bir eser-i rahmet olarak, ehl-i imanın ruhları daha evvel kabzedilecek, kıyamet kâfirlerin başına kopacaktır..." Kıyamet öncesi müminlerin ruhları nasıl alınacak?

 31. "Sefih ve gaddar medeniyetin mühim bir merkebi olan şimendifer, ehl-i sefahet ve dünya için yalancı bir cennet getirir; biçare ehl-i diyanet ve ehl-i İslâm için, medeniyet elinde cehennem zebanîsi gibi tehlike getirir." cümlesini açıklar mısınız?

 32. Hakiki İsevîlik ne demektir, Müslüman biri hakiki İsevî olabilir mi? Hristiyanların dinlerini bütün bütün terketmeleri gerekmediği hususunda ayet var mıdır?

 33. Hristiyanların ve İsevilerin ayrımını yapabilir misiniz?

 34. Hz. İsa'nın cemaat-i nuranisi, şu andaki İsevî grup ve mezheplerden hangisi olabilir?

Yükleniyor...