"Hâtemü’l-Enbiya'dan sonra, şeriat-i kübrâsı her asırda her kavme kâfi geldiğinden, muhtelif şeriatlere ihtiyaç kalmamıştır." Hâl böyleyken, Hz. İsa'nın yeniden nüzulünün hikmeti nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hazreti İsa (as)’in ahir zamanda nüzul etmesi, klasik bir peygamberlik vazifesini ifa etmek veya bir şeriat ikamesi için değildir.

İsa aleyhisselam, peygamber olarak değil, Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm)’in ümmetinden biri olarak yeryüzüne inecek ve İslam şeriatıyla amel edecek.

Bu durumu Peygamberimiz şu şekilde haber vermiştir:

“Hazret-i İsâ nâzil olup gelecek, ümmetimden olacak, şeriatımla amel edecektir.”(1)

İslam’a girmeye en hazır ve yakın topluluk Hristiyan toplumudur. Ve bu topluluk yer yüzünde en kalabalık olan topluluktur. Allah bu toplumu İslam’a yönlendirmek için Hazreti İsa (as)’ı müşevvik olarak gönderecek.

Nitekim, bir ayette buna dikkat çekilmektedir:

“Kuşku yok ki iman edenlere, insanlar içinde en amansız düşmanlarının Yahudiler ve şirk koşanlar olduğunu göreceksin. Yine, onlar arasında iman edenlere sevgi bakımından en yakın olanların da, 'Biz Hristiyanız.' diyenler olduğunu göreceksin. Çünkü bunların içinde (insaflı) keşişler ve rahipler vardır ve onlar büyüklük taslamazlar.”(Maide, 5/82)

Diğer bir husus ahir zamanda müthiş bir dinsizlik akımı ve bu akımın başındaki deccallar semavi dinleri ciddi anlamda tehdit edecekler ve etmişler de. Semavi dinleri en iyi temsil eden iki topluluktan birisi İslam diğeri de İseviliktir. Bu ikisi omuz omuza verirse, bu dinsiz akım karşısında mukavemet edebilirler. Hazreti İsa (as) bu birliğin sağlanmasında hem sembolik bir anahtar hem de etkili bir motive unsurudur.

Üstadımız bu inceliğe şöyle işaret ediyor:

"İşte böyle bir sırada, o cereyan pek kuvvetli göründüğü bir zamanda, Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın şahsiyet-i mâneviyesinden ibaret olan hakikî İsevîlik dini zuhur edecek, yani rahmet-i İlâhiyenin semâsından nüzul edecek, halihazır Hristiyanlık dini o hakikate karşı tasaffi edecek, hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak, hakaik-i İslâmiye ile birleşecek, mânen Hristiyanlık bir nevi İslâmiyete inkılâp edecektir. Ve Kur'ân'a iktida ederek, o İsevîlik şahs-ı mânevîsi tâbi ve İslâmiyet metbû makamında kalacak, din-i hak bu iltihak neticesinde azîm bir kuvvet bulacaktır."

"Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlûp olan İsevîlik ve İslâmiyet, ittihad neticesinde dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak istidadında iken, âlem-i semâvatta cism-i beşerîsiyle bulunan şahs-ı İsâ Aleyhisselâm, o din-i hak cereyanının başına geçeceğini, bir Muhbir-i Sadık, bir Kadîr-i Külli Şeyin vaadine istinad ederek haber vermiştir. Madem haber vermiş, haktır. Madem Kadîr-i Külli Şey vaad etmiş, elbette yapacaktır."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Buhârî, Enbiyâ, 49; Müslim, Îmân, 242-247; Tirmizî, Fiten, 62; Müsned, 4:226.
(2) bk. Mektubat, On Beşinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...