Barla Lahikası'ndaki oruç, kefaret ve tedahül meselelerinin geçtiği yeri izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Aziz, sıddık, müdakkik kardeşim Refet Bey,"

"Sorduğun suale en kolay ve ruhsatlı cevap senin cevabındır. Mülteka Şerhi Damad'ın ve Merâku'l-Felâh ikisi demişler: İki Ramazan için bir kefaret kâfidir. Müteaddid vâkıalara bir kefaret kifâyet eder. Çünkü tedâhül vardır. Ve hüve's-sahîh demişler."

"Hakikat nokta-i nazarında bu meselede azimet var, ruhsat var. Azimet hali, kuvveti müsait ise, her Ramazan için ayrı bir kefaret var."

"Fakat ruhsat ciheti, tedahül sırrına binaen, müteaddit Ramazan için bir kefaret farz, ayrı ayrı kefaret müstehap derecesinde kalır. Bu kefarette mânâ-yı ukubetle mânâ-yı ibadet ikisi dahi münderic olduğu için, hem kerhen icbar edilmeyecek, hem tedahül eder."(1)

Burada Üstad Hazretlerine "Birden fazla oruç bozulmuş ise hepsine ikişer ay oruç kefareti gerekir mi?" diye sual olunuyor. Üstad Hazretleri de azimet ve ruhsat olmak üzere iki türlü fetva veriyor. Azimet noktasından sıhhati de müsait ise, her bozulan oruca iki ay kefaret tutulmasını tavsiye ederken; ruhsat ciheti ile de hepsine bir kefaretin yeteceğini ifade ediyor.

Tutulmayan oruçlar tedahül ettiği yani iç içe geçtiği için, bir suç hükmünü alıyor ve cezası da ona göre tekleşiyor. Malum hukukta bir suça iki ceza verilemez.

Fıkıhta bu hususa şöyle işaret ediliyor: Allah haklarında tedâhül cereyan eder. Bir kimse defalarca zina etse, hırsızlık yapsa, tek ceza yeterli olur. Çünkü cezadan maksat caydırmak, yıldırmak ve korkutmaktır; bu da gerçekleşmiş olur. Bu suçların cezasını uygulamak hâkime ait bir görevdir. (2)

Dipnotlar:

(1) bk. Barla Lâhikası, (273. Mektup).
(2) bk. es-Serahsî, el-Mebsût, Matbaatü's-Saade, IX, 185; el-Kâsânî, Bedâyiu's-Sanâyi', Beyrut 1328/1910, VII, 55 vd.; ez-Zühaylî, el-Fıkhu'l-İslâmî ve Edilletüh, 2. baskı, Dımaşk 1405/1985, IV, 13, 14.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...