Bediüzzaman Said Nursi vefat edince avucundan kâğıt çıktığı ve kâğıtta "Risale-i Nur davasına son nefese kadar sahip çıkanın hameleliğini ben yapacağım." yazdığı doğru mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yaptığımız geniş araştırma ve soruşturma neticesinde, böyle bir olayın ve hadisenin gerçekleşmediğini öğrendik. Bu noktada görüştüğümüz "Ağabeyler Anlatıyor" serisinin yazarı Muhterem Ömer Özcan Bey, "Rahmetli Bayram Yüksel Ağabey'le uzun birliktelikleri olduğu halde, böyle bir şeyi ne kendisinden ne de diğer muhterem ağabeylerden duymadığını" ifade etti. Neticede Üstadımız Bayram Ağabeyimizin yanında vefat etmişti. Bayram Ağabeyimizin çoklukla anlattığı şu hatırayı da Ömer Özcan'dan dinleyelim:

“Be­nim­le Ge­len Pe­ri­şan Ol­maz”

21 Ağus­tos 1993 ta­ri­hin­de İz­mir Kar­şı­ya­ka ce­ma­ati ola­rak bir oto­büs do­lu­su Is­par­ta seya­ha­ti­ne git­tik. Bay­ram Ağa­bey, Ri­sa­le-i Nur­la­rın ehem­mi­ye­tin­den, dün­ya­da­ki Nur hiz­met­lerin­den, sa­da­kat ve ka­na­at­ten bah­set­ti. Tam bu sı­ra­da ce­bim­den 23 se­ne ev­vel An­ka­ra Ha­cı­bay­ram 27 ders­ha­ne­sin­de, üzerinde ken­di el ya­zısı bulunan Cev­şen’imi çı­kar­dım, de­dim: “Ağabey, bu ya­zı­yı 20 kü­sur se­ne ev­vel yaz­mış­tı­nız; ma­hi­ye­ti ne­dir?” di­ye sor­dum. Cev­şenimi’i eli­ne al­dı, ya­zı­ya bak­tı ve ses­li oku­ma­ya baş­la­dı:

“Be­nim­le ge­len pe­ri­şan kal­maz. Be­nim­le ge­len ar­ka­daş rûz-u mah­şer­de pe­ri­şan ol­sa, o be­nim sır­tı­mın yü­kü ol­sun. Ye­ter ki o, bu dai­re­ye olan ah­di­ni boz­ma­sın…”

Bay­ram Ağa­bey bu­nu okur­ken çok has­sas­laş­tı, se­si ru­ha­nî bir hal al­dı. Bu söz­le­rin Üs­tad’ımı­za ait ol­du­ğu­nu ve Mol­la Ha­mit Ağa­be­yin bir su­a­li­ne ce­vap ola­rak Üs­tad’ımı­zın söyle­di­ği­ni an­lat­tı. Son­ra “Üs­tad’a, Ri­sa­le-i Nur­la­ra ve düs­tur­la­ra” sa­da­ka­tin öne­min­den bah­setti. Bir­den su­sup ce­bin­den bir ka­lem çı­ka­ra­rak, bu ya­zı­nın ya­nı­na bir dua ya­zı­ver­di: “Ömer, bu Cev­şen ar­tık ta­ri­hî ol­du, bu­nu cilt­let” de­di. Ha­ki­ka­ten ben de cilt­let­tim ve gö­züm gi­bi sak­lı­yorum...

Bay­ram Ağa­bey de­di ki:

“Üs­tad’ımız, ‘Ri­sa­le-i Nur’u bir yer­den bir ye­re gö­tür­mek, on ko­mü­nis­ti öl­dür­mek­ten daha se­vap­lı­dır.’ der­di. Siz de bu ta­le­be­le­ri bu­ra­la­ra ge­tir­miş­si­niz, çok bü­yük hiz­met et­miş­siniz...”(1)

(1) bk. ÖZCAN, Ömer, Ağabeyler Anlatıyor, Nesil Yay, İstanbul Eylül 2011, s. 85-86.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Tanıyanların Dilinden, Bayram YÜKSEL.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...