Üstad pazartesi ve perşembe nafile oruçlarını tutar mıydı? Tutmazdıysa neden tutmazdı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nafile oruç ile ilgili ne Risalelerde ne de hatıralarda yazılı olarak bir tavsiye veya bilgilendirmeye ulaşamadık.

Üstad'ın hizmetkârlarından Hüsnü Bayram Ağabey'in hatıralarında bu konu ile ilgili vicahi olarak şunlar çokça duyulmuştur:

"Üstad zaten hep tarassut altındaydı. Bazen günlerce aç kalırdı. Ne zaman yediğini ve ne yediğini çoğumuz bilmezdik. Oruçlu olduğunu bizlere söylemezdi. Dolayısı ile bu konuda net bir şey söyleyemem." dedi.

"Bir gün bir soh­bet sı­ra­sın­da, 'Kar­de­şim! Be­nim de ca­nım, in­san­lar­dan uzak bir dağ evi­ne çe­ki­lip hu­zur için­de, iba­det ede­rek ya­şa­mak is­ti­yor. Pe­ki kab­re iman­sız gi­ren bu milyon­lar­ca in­sa­na eli­miz­de­ki bu iman ha­ki­kat­le­ri­ni kim du­yu­ra­cak? Kim ve­si­le ola­cak on­la­ra? Sı­kın­tı için­de de ol­sa in­san­lar­la ya­şa­ma­ya mec­bu­ruz. Hat­ta Üs­tad’ımız, za­fi­ye­te dü­şüp hizmet­ten ge­ri ka­lı­rız di­ye bi­ze na­fi­le oruç bi­le tut­tur­maz, boz­du­rur­du.' de­miş­ti."(1)

Bu konu hakkında Merhum A. İhsan TOLA Ağabeyin hatıralarında şu şekilde bilgi geçmektedir:

"Yemeyi İçmeyi Terk Edersen Nefsine Hizmet Ettiremezsin"

"1950’li yıllardı. Sav Köyü’nde teksir ettiğimiz İşâratü’l-İ’câz Mecmuası’nı yazıp bitirdikten sonra tashih için bir nüsha Isparta’ya Üstad Hazretlerine götürdüm. Üstad beni Isparta’daki evinde, odasının kapısında karşıladı. Mübarek ellerini öptüm ve eseri teslim ettim. O sıralarda kendi nefsimi tezkiye için oruçla riyazet yapmakta idim. Hazret-i Üstad bana şöyle dedi:

'Hizmet zamanı yemeyi içmeyi terk edersen, nefsine hizmet ettiremezsin, bu dalalet olur. İhtiyacı olan gıdayı verir de hizmet-i îmaniyede çalıştırırsan, Allah rızası için cihad olur. Ben dahi tashih hizmetlerinin çok olduğu şu günlerde gözlerim yoruluyor. Gözlerimin yorgunluğunu gidermek için kuzu etinden köfte yaptırması için Bayram’ı gönderdim.'

Ve köfteler geldiğinde bir tane de bana yedirdi."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Tanıyanların Dilinden, Bayram YÜKSEL.
(2) bk. Tanıyanların Dilinden, A. İhsan TOLA.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...