"Bir sene bu Risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan; bu zamanın mühim, hakikatlı bir âlimi olabilir." Bu cümleyi nasıl anlamak lazım?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Risaleleri bir yıl kabul ederek ve anlayarak okuyan zamanın hakikatli bir âlimi olur” ifadesi umumî olmayıp, iman hakikatlerine dair konular açısından hususiyet taşımaktadır.

Risale-i Nur'u okuyanlar, Risale-i Nur'un ana mevzuu olan iman hakikatlerine dair konularda hakikatli bir âlim olabilir. Bu, hadis ilminde, muamelat ilminde, tarihte veya bizim bildiğimiz fıkıhta âlim olur manasına gelmez. Bu gibi konularda başka eserlere müracaat edilebilir ve edilmektedir.

Zamanımızda İslâmiyet'in sarsılan kısmı veya ehli dalaletin tecavüz ettiği mevzular inanca, itikada, iman esaslarına taalluk ediyor. Eski zamanda ise bu gibi mevzular sağlam ve muhkem olup kimsenin eli buralara uzanamadığından dolayı, o zamandaki eserler genellikle muamelat, tasavvuf ve ahlaka dair telifatlar idi.

Zamanımızda ise, dinin esaslarına, iman hakikatlerine hücum edildiğinden, Risale-i Nur eserleri imanî konularda tahşidat yapıyor. Hem aklı hem kalbi tatmin edecek kuvvetli dersler ihtiva eden Nur Külliyatını bir sene anlayarak okuyanlar, küfür cephesinin bütün sorularına rahatlıkla cevap verebiliyorlar. Bu cihetle zamanın mühim bir âlimi oluyorlar.

Üstad Hazretleri bu eserleri okuyanların talebe-i ulûm şerefine mazhar olacaklarını şöyle ifade etmektedir:

“Bunun gibi teselliye dair evvelce yazılan küçük mektuplar ara-sıra okunsa ve Meyve’nin, hususan âhirleri beraber mütalâa edilse ve hatıra gelen Risale-i Nur’un meseleleri müzakere olsa, inşaallah talebe-i ulûmun şerefini kazandırır.” (On üçüncü Şua)

Bu felaket ve helaket asrı çok dehşetli, sancılı, fitne ve fesat çok yaygın; tahribat çok dehşetli, yıkım ise çok kolay. Bunun için Üstad bütün himmetini ve gayretini iman hakikatlerinin intişarına hasretmiş ve Risale-i Nurları okuyanlar, “Zamanın hakikatli âlimi olur” buyurmuştur.

Zamanın hakikatli âlimi olmak, fıkhı bilmemek manasına gelmez. Zaten bir insan hakikat ilmini öğrendiğinde, onun lazımı olan fıkhi meseleleri de bilecek demektir. İmam-ı Azamın “El-Fıkhu’l- Ekber” isimli eseri tamamen iman hakikatlerini ihtiva eder. Bir müminin bunları öğrenmesi mecburidir. Bunlar olmadan sağlam bir itikattan söz edilemez.

Hulasa; "Zamanın mühim, hakikatli bir âlimi olabilir" ifadesini, sadece Risale-i Nurların temel konusu olan “iman hakikatlerini izah ve ispat” ile kayıtlamak gerekir. Yoksa "Risale-i Nurları okuyan her ilim dalında âlim olur" demek büyük bir hata olur; zaten böyle denildiği de vaki değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

nurrumuz
namazı kılmayan nasıl kılındığını bilmediği için kılmamazlık etmiyor. neden kılacağını tam idrak edemediği için kılmıyor. nasıl bir ALLAH a ibadet edildiğini bilmemekten geliyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Lazgin

Ekser taife-i mahlukatta olduğu gibi ef'al ve a'mal-i beşeriyede bazı hârika ferdler bulunur. O ferdler eğer iyilikte ileri gitmişse, o nevilerin medar-ı fahrleridir, yoksa medar-ı şeametleridir. Hem gizleniyorlar. Âdeta birer şahs-ı manevî, birer gaye-i hayal hükmüne geçerler. Sair ferdlerin herbirisi o olmağa çalışır ve o olmak ihtimali var. Demek o mükemmel hârika ferd ise; mutlak, mübhem bulunup heryerde bulunması mümkün. Şu ibham itibariyle mantıkça kaziye-i mümkine suretinde külliyetine hükmedilebilir. Yani, herbir amel şöyle bir netice verebilmesi mümkündür.

    Meselâ, "Kim iki rek'at namazı filan vakitte kılsa, bir hac kadardır." İşte iki rek'at namaz bazı vakitte bir hacca mukabil geldiği hakikattır. Herbir iki rek'at namazda bu mana külliyet ile mümkündür. Demek şu nevideki rivayetler, vukuu bilfiil daimî ve küllî değil. Zira kabulün madem şartları vardır, külliyet ve daimîlikten çıkar. Belki ya bilfiil muvakkattır, mutlaktır veyahut mümkinedir, külliyedir. Demek şu nevi ehadîsteki külliyet ise, imkân itibariyledir.
Sözler ( 347 )
 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Adem68474

Kabul ederek okumak neyi kasdediyor? 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Kabul ederek okumak ifadesi Risale-i Nurun iman hakikatlerini tasdik etmek ve inanmak anlamına geliyor. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ehl_i_hakk

Risale-i Nur talebeleri, okuyanlar, medrese hizmetindekiler vs. kendilerini âlim makamında mı görmeliler yoksa normal insan makamında mı görmeliler?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Risale-i Nur bir yılda alim yapar demek farklı ben alimim demek farklı. Birisinde Risale-i Nurun değer ve kıymetini ifade etmek diğerinde ise nefse bir makam ve bir paye vermek var.

İnsan kendi iç aleminde daima kendini tenkit edip nefse bir makam bir mevki vermemek ile mükelleftir. İnsan daima kusurunu, aczini ve cehlini görmeli ve herkesi kendinden daha iyi bilmelidir.

Devletin valisi devletin ona tahsis ettiği araca bu benim şahsi malım demesi ve öyle kullanması nasıl bir ihanet bir su-i istimal ise aynı şekilde Nur talebesinin Risale-i Nur ait bir özelliği ve imtiyazı kendi nefsinden bilmesi ve kendi nefsine vermesi aynı şekilde bir ihanet bir su-i istimaldir.

İnsan kurumsal kimliğini övebilir ama nefsini övemez ben şöyle güzel bir okulun talebesiyim der ama ben çok güzel bir talebeyim diyemez dese kibir ve enaniyet olur. Risale-i Nur şöyle güzel özelliklere sahip diyebilir ve demelidir de ama ben şöyle güzel özelliklere sahibim diyemez.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...