"Cumada hutbe-i Arabiye, zaruriyâtı ihtar, müsellemâtı tezkir,.." Cuma hutbeleri hep Türkçe... Namazlarımız geçerli oluyor mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hutbenin baş kısmında Arapça olan asıl ve orijinal kısmı okunup, sonra bid’at kısmına geçildiği için, cuma namazının sıhhatine bir halel gelmiyor. Yani işlenen bid’at cuma namazını iptal etmiyor, sadece devamında bid’at tatbik edildiği için sevabı azalıyor.

Cuma hutbesinin Arapça okunmasının hikmetlerini ve sebebini şu şekilde izah edebiliriz:

Birincisi: Cuma hutbesi İslam âleminin bir şiarı ve bir nişanesidir. Ümmetin müşterek bir parolası hükmündedir. Tıpkı ezan ve kamet gibi, ümmetin ve dinin dili de Arapça olunca, Arapça okunması ümmet arasında birlik için elzemdir.

İkincisi: Cuma hutbesi dinin zarurî ve muhkem olan meselelerinin ihtar ve ikaz edildiği bir makamdır. Yoksa nazarî ve teferruatın talim ve ders verildiği bir makam değildir. Bu yüzden, Allah kelamı ile yapılan ihtar ve ikaz, Türkçe yapılan vaazdan daha tesirli ve müessirdir.

Üçüncüsü: Zaten dinin teferruat ve nazariyatını insanlar on beş yirmi dakikalık cuma hutbesinden öğrenecek değillerdir. Onların talimi ve öğrenilmesi başka vasıtalara verilmiştir. Mektep ve medreseler gibi.

Dördüncüsü: Allah’ın bir kelimesindeki haşmet ve müessiriyet, insanların bir kitabına bedeldir. Bu yüzden, tezkir ve ihtar makamı olan hutbede Allah ve Resulünün kelamını okumak daha manidardır.

Beşincisi: Müslümanların, hutbede okunan ayet ve hadislerin mealini öğrenmesi zor değildir. Kısacık dünya hayatı için yüzlerce, binlerce kelime ezberleyen, öğrenen adam, ebedî hayatının lâzımı olan ayet ve hadislerin mealini öğrenmemesi mazeret değildir. Bizim tembelliğimiz ve keyfimiz için ibadetin şekli değiştirilemez, mânası bozulamaz. Kaldı ki, hutbe de namaz gibi bir ibadettir, yoksa vaaz ve talim makamı değildir.

Arabçanın farkı; çok zengin ve câmi’ bir dil olmasıdır. Arapça çok beliğ ve fasih bir dildir. Dünya dilleri içinde hiçbir dil, zenginlik ve beyan keskinliğinde Arapça’ya yetişemiyor. Bunu dil alimleri kati delilleri ile ispat ediyorlar. Mesela, Türkçe’de yüz bin kelime varsa, Arapça’da milyonu geçiyor. Gramer açısından da Arapça çok zengin bir dildir. En mühim sebep de Allah'ın kıyamete kadar gelecek insanların ihtiyaç duyduğu bütün konuları taşıyabilecek şekilde bu dili özel terbiye etmesidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...