"Güneş olan lâmba ise,.." Güneşin diğer vazifelerinin yanında "lamba görevi"nin öne çıkarılmasının hikmeti nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’ân-ı Kerim bütün insan tabakalarını ve bütün zamanları irşat için gönderilmiştir. Güneşin lamba olma görevi herkesçe rahatlıkla anlaşılmakta ve bütün insanlar için öncelikli önem taşımaktadır. Bu hikmete binaen Allah kelamında güneş için

“… güneşi lâmba yaptı.” (Nuh, 71/16)

buyrulmuştur. Üstat Hazretlerinin bu tabiri kullanması bu ayete işaret etmektedir.

“Ve keza 'sirac' tabiri Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinden doğan vüs'at-ı rahmetine ve o rahmet içinde derece-i in'am ve ihsanına bir ihtar ve azamet-i saltanatı içinde vahdaniyetine bir ilândır ki, müşriklerin mabud ittihaz ettikleri kocaman şems, âlem sarayında lüküs vazifesiyle muvazzaf müsahhar bir memur ve bir hizmetkârdır. Malûmdur ki, lâmba hizmetini gören camid bir şeyin ibadete, yani mabud olmaya hiç liyakatı var mıdır?"(1)

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, On Dördüncü Reşha.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...