Alaaddin BAŞAR (Prof. Dr.)

1947 yılında Erzurum’da doğdu. İlk, orta ve yüksek tahsilini aynı ilde tamamladı.

1969 yılında İşletme Fakültesinden mezun oldu.

1970 yılında asistan, 1974’de doktor, 1978’de doçent, 1988’de profesör oldu. Aynı fakülteden 2011 yılında emekli oldu.

Sitelerimizde binlerce soru-cevap, makale ve video içeriği bulunan kıymetli ağabeyimiz; tüm mesaisini iman ve Kur’an hizmeti ile geçirerek, bu sahada eserler telif ederek, ilmi çalışmalar yaparak 07.02.2023'te ruhunu Rahman'a teslim eyledi, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet makamı âli olsun, amin...

Sitedeki Yazıları

 1. " وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ" ayetinin mevzu ile alâkasını açar mısınız?

 2. "Acaba amelim sahih oldu mu? Der, iade eder..." bu konuyu; Üstadımızın nazara verdiği iki merhem ve iki ilaç noktasında tedavi maksatlı, bir makale olarak ele alır mısınız?

 3. "Acaba bütün efâzıl-ı benîâdemi arkasına alıp,.." cümlesindeki; "efâzıl-ı benîâdem" kimlerdir?

 4. "Acaba neden Kur’ân-ı Hakîm, felsefenin mevcûdattan bahsettiği gibi etmiyor?.." Soruyu açar mısınız?

 5. "Acaba, bir zatın bin bir isminden yalnız Nur isminin maddi ve cüz’î ve camit bir aynası hükmünde olan Güneş, böyle teşahhusuyla beraber, külli yerlerde külli işlere mazhar olsa..." Bu sonuç ve hüküm paragrafını açar mısınız?

 6. "Acaba, bütün mevcudat kabza-i tasarrufunda ve bütün mevcudattaki..." Devamıyla birlikte izah edip, insanın bu hususta hahişger ve merakâver olması gerektiği konusunu açar mısınız?

 7. "Âciz, camit, şuursuz, kör ve iki eli tesadüf ve kuvvet gibi iki körün elinde olan tabiata masdariyet verip…" İzah eder misiniz? "Tabiata masdariyetin verilmesi" ve "Tabiat" nedir?

 8. "Acz-i beşerî, fakr-ı insanî değişmiyor, ziyadeleşiyor." cümlesini nasıl anlamalıyız? Asrımız medeniyet ve teknoloji asrı olarak görülüyor ve insanların düne göre daha güçlü olduğu zannediliyor.

 9. "Aczin ve fakrın cenahlarıyla makam-ı âlâ-yı ubudiyete uçmak" ne manaya gelmektedir?

 10. "Adem-i tahayyüz" ve "adem-i tecezzi" terkiplerini açıklar mısınız?

 11. "Adetâ her bir şey, bütün bu âlemdeki hilkatleri musahhar ediyor." cümlesini biraz izah eder misiniz?

 12. "Adeta sermaye ve iktidarının dairesi eli nereye yetişirse o kadardır." ile "Fakat emelleri, arzuları ve elemleri ve belaları ise, dairesi, gözü, hayali nereye yetişirse ve gidinceye kadar geniştir." cümlelerini açıklar mısınız?

 13. "Âdeta, harekât-ı salâtiyede tekrarla 'Allahu Ekber, Allahu Ekber' demekle kat-ı meratib ve terakkiyat-ı maneviyeye ve cüz'iyattan devair-i küllîyeye çıkmasına bir işarettir ve marifetimiz haricindeki kemalât-ı kibriyasının mücmel bir unvanıdır,.." İzahı?

 14. "Afakidir. Yani, mükerrer müşahedat ve müteaddit vakıat ve kerrat ile münasebattan neşet eden bir nevi hükm-ü tecrübidir." Bu cümleyi, "Manevi hedayamız onlara gidiyor; onların nurani feyizleri de bizlere geliyor." cümlesiyle birlikte izah eder misiniz?

 15. "Ahlâk-ı hasene ile techiz edip bütün âleme muallim ve medenî ümeme üstad eyledi." cümlesini açıklar mısınız?

 16. "Ahsen-i takvim kıymetini alır, âlâ-yı illiyyîne çıkar. " cümlesinde, "ahsen-i takvim kıymetini almak", aynı zamanda "âlâ-yı illiyyîn makamına çıkmak" olarak ifade ediliyor. Bu kıymete ermek ve böyle bir makama çıkmak, dünyada mı olacaktır, ahirette mi?

 17. "Ahsen-i takvimde bir mu’cize-i kudret-i Samedaniyesi ve mektubat-ı Samedaniyenin bir nüsha-i camiası ve Sultan-ı Ezel ve Ebedin bir muhatabı, bir abd-i hassı ve kemalatının istihsancısı, halili..." İnsan için zikredilen bu vasıfları izah eder misiniz?

 18. "Akıl ve hikmet ve istikra ve tecrübenin şehadetleriyle sabit olan hilkat-i mevcudattaki adem-i abesiyet ve adem-i israf, saadet-i ebediyeye işaret eder." İzah eder misiniz; "hikmet" konusu ikinci medarda da geçiyordu, ne farkı var?

 19. "Akılları gözlerine inmiş ve insaniyetten cemadat derecesine manen sukut etmiş olan Maddiyyun ve Tabiiyyun" kimlerdir, fıtrat kanunlarına "kuva-yı sariye" tabir edilmesi nasıl anlaşılmalıdır?

 20. "Aklı teslime sevk edecek bir izah isterim." cümlesini açıklar mısınız?

 21. "Aklım yürüyüş yaparken, bazen kalbimle arkadaş olur. Kalb zevkiyle bulduğu şeyi akla veriyor. Akıl bervech-i mûtad burhan şeklinde bir temsil ile ibraz ediyor..." İzah eder misiniz?

 22. "Aklın Allah hesabına çalıştırılması halinde; sahibini ebedi saadete müheyya eden bir mürşid-i Rabbanî derecesine çıkmasını” nasıl anlamalıyız?

 23. "Aktâr-ı memleketindeki ahali ve raiyyetini seyre, tenezzühe ve ziyafete davet etti.” ifadesinde; “aktar-ı memleketin ahali ve raiyyeti”nden maksat nedir?

 24. "Alâ-yı illiyyîn" ile "esfel-i safilîn" mertebelerini açıklar mısınız? Bunları manevi makamlar olarak mı anlamalıyız?

 25. "Âlem bütün mevcûdâtıyla muhtelif dilleriyle, ayrı ayrı nağamatıyla zikr-i İlâhinin halka-i kübrâsında beraber 'Lâ ilahe illa Hu' der, vahdâniyete şehadet eder..." Fanilerin ve uful edenlerin açtığı yaraya kelime-i tevhidin çare ve deva olmasının izahı?

 26. "Âlem-i asgar olan insanın cisminde ve yüzünde birer hatem-i vahdaniyet bastığı gibi, her bir azasında dahi birer mühr-ü vahdeti vardır." İzah eder misiniz?

 27. "Âlem-i asgar ve ekber olan insan ve kâinat" ne demektir? Başka yerlerde kâinata âlem-i asgar, insana da âlem-i ekber tabirleri kullanılıyor, bu zahiri zıtlığı nasıl anlayabiliriz?

 28. "Âlem-i berzah ve âlem-i ervahta bulunan ve ahirete gitmek için bekleyen hadsiz ervah-ı bakiye kafileleri" ne anlama gelmektedir? Âlem-i berzah ve âlem-i ervahın farkı var mı?

 29. "Âlem-i emirden gelen ruh, bekaya mazhar olmak daha ziyade katidir, layıktır. Çünkü zivücuttur, hakikat-i hariciye sahibidir..." Devamıyla izah eder misiniz?

 30. "Âlem-i gaybdan sayılan geçmiş ve gelecek mahlukatın dahi manen hayattar bir vücud-u manevîleri ve ruhlu birer sübut-u ilmîleri vardır ki levh-i kaza ve kader vasıtasıyla o manevî hayatın eseri mukadderat namı ile görünür tezahür eder." İzahı nasıldır?

 31. "Âlem-i gaybın bir nevi olan âlem-i ervah; ayn-ı hayat ve madde-i hayat ve hayatın cevherleri ve zâtları olan ervah ile dolu olması,.." Gayb hakkında genel bir bilgi ile izah eder misiniz?

 32. "Alem-i şehadetten alem-i gayba, daire-i kudretten daire-i ilme gönderir." Bu cümleyi izah eder misiniz?

 33. "Âlemde her şeyin yüzünde hikmet eserleri göründüğü gibi, en uzak, en geniş, en ince kesretin tabakaları üstünde de hikmet, ihtimam eserleri görülmektedir..." Devamıyla izah eder misiniz?

 34. "Âleme büyük bir kitab nazarıyla bakılırsa, Nur-u Muhammedî (a.s.m.) o kitabın kâtibinin kaleminin mürekkebidir. Eğer o âlem-i kebîr, bir şecere tahayyül edilirse, Nur-u Muhammedî hem çekirdeği, hem semeresi olur." İzah eder misiniz?

 35. "Âlemin elbette bir müdebbiri ve şu muntazam memleketin bir maliki, şu mükemmel şehrin bir sahibi, şu musanna sarayın bir ustası vardır. Biz çalışmalıyız, onu tanımalıyız." Peygamber gönderilmezse dahi, insanların Allah’ı bilmeleri gerekiyor mu?

 36. "Âlemin miftahı insanın elindedir ve nefsine takılmıştır." cümlesini izah eder misiniz?

 37. "Âli meziyetleriyle yaldızlı bir Furkan'ın gizli hakikatı" ifadesinde geçen "gizli hakikat"ten kasıt nedir?

 38. "Alîm-i Zülcelalin nur-u ilmine karşı eşyanın gizlenmesi, bin derece daha gayr-ı kabildir, muhaldir." Allah’ın nur-u ilmine karşı mahlukatın gizlenmesi neden muhaldir?

 39. "Alışverişini yap, gel ve senden kaçan ve sana iltifat etmeyen kafilelerin arkalarından beyhude koşma, yorulma." Dünyanın, seyyar bir ticaretgâh olması nasıl oluyor?

 40. "Allah'a mal olmak ise, bütün eşyayı terk ve her şeyin ondan olduğunu ve ona rücu ettiğini bilmekle olur." İzah eder misiniz?

 41. "Allah'ın dünya denilen büyük saatindeki yevm, sene, ömr-ü beşer, deverân-ı dünya, birbirine mukaddime olarak birbirinden haber veriyor, döner, işlerler." Kâinattaki zaman ayarlı faaliyetlerin birbirlerine bağlı olarak dönüp işlediğini nasıl anlamalıyız?

 42. "Allah'ın kelamı olsa; ona yakışacak, her cihetçe harikulade bir tarzı olacaktı." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 43. "Allahü Ekber deyip, manen ve hayalen veya niyeten iki cihandan geçip, kayd-ı maddîyattan tecerrüd edip bir mertebe-i küllîye-i ubûdiyete veya küllînin bir gölgesine veya bir suretine çıkıp, bir nevi huzura müşerref olup,.." İzah eder misiniz?

 44. "Allah’ın rahmetinin eserlerine bak! Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor. Şüphe yok ki o, ölüleri de elbette diriltecektir. O, her şeye hakkıyla kadirdir." (Rum, 30/50) Haşrin ispatı ile alakalı bu ayet hakkında bilgi alabilir miyiz?

 45. "Altıncı Temsil: İtaat sırrını gösterir." Temsili devamıyla birlikte açıklar mısınız?

 46. "Altıncısı: Hayvan-ı nâtık gibi bir mahiyet-i mücerredenin küçük ve büyük efrâdına nisbeti, birdir." İzah eder misiniz? Hayvan-ı natık nedir?

 47. "Amelleri tarih-i hayatlarıyla beraber umum çekirdeklerde ve tohumcuklarda yazılıp, başka bir baharda, başka bir zeminde çıkar." İzah eder misiniz?

 48. "Amellerin hayatı niyet iledir. Onun gibi, niyet bir cihetle fıtrî ahvalin ölümüdür. Meselâ, tevâzua niyet onu ifsad eder; tekebbüre niyet onu izâle eder..." İzah eder misiniz?

 49. "Amentü billâhi ve bi’l-yevmi’l-âhir” iki rükn-ü imanidir. Bu iki rükne niçin tılsım-ı müşkülküşa deniyor? Sadece bu iki rükün mü saadet kapısını açıyor? Diğer iman esasları niçin nazara verilmiyor?

 50. "Amiriyet ve hâkimiyetin muktezası, rakip kabul etmemektir..." Mütekelliminin penceresinden tevhidi ispat etmesi icap ederken; Üstadımızın âlemin nizamından tevhidi ispat ettikten sonra imkân ve hudus bahsine girmesinin bir hikmeti var mıdır?

Yükleniyor...