Alaaddin BAŞAR (Prof. Dr.)

1947 yılında Erzurum’da doğdu. İlk, orta ve yüksek tahsilini aynı ilde tamamladı. 1969 yılında İşletme Fakültesinden mezun oldu. 1970 yılında asistan, 1974’de doktor, 1978’de doçent, 1988’de profesör oldu. Aynı fakülteden 2011 yılında emekli oldu. Şuan tüm mesaisini iman ve Kur’an hizmeti ile geçirmekte, bu sahada eserler telif etmekte, ilmi çalışmalar yapmaktadır.2008 yılından bu yana devam ettirdiği uzun soluklu bir çalışma olacak video ve kitap formatında hazırlanan “Sorularla Sözler” isimli programın çekimleri halen devam etmektedir.Aynı zamanda Mesnevi-i Nuriye üzerine de çalışmalar yapmakta, video ve yazılı olarak istifadeye sunmaktadır.Alaaddin Başar Bey’in çalışmaları internet üzerinde, Sorularla İslamiyet ve Sorularla Risale sitelerinde, kitap ve makale çalışmaları da Zafer Yayınları ve Zafer Dergisinde yayınlanmaktadır. http://alaaddinbasar.com

Sitedeki Yazıları

 1. " 'Acaba amelim sahih oldu mu?' der, iade eder..." bu konuyu; Üstadımızın nazara verdiği iki merhem ve iki ilaç noktasında tedavi maksatlı, bir makale olarak ele alır mısınız?

 2. " اَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهُ " On Sekizinci Söz’ün, İkinci Noktası'nın başındaki âyetle alakalı bilgi verir misiniz?

 3. " عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ* وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً cümleleriyle Hazret-i Davud ve Süleyman Aleyhimesselâm'a, kuşlar envaının lisanlarını,.." Buradaki ayetler hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

 4. " وَعَلَّمَ آدَمَ اْلاَسْمَاءَ كُلَّهَا Hazret-i Âdem Aleyhisselâm'ın dava-yı hilafet-i kübrada mucize-i kübrası, talim-i esmadır." Bu ayetin tamamının mealini verir misiniz?

 5. " وَمِنَ اللهِ التَّوْفِيقُ وَالْهِدَايَةُ " Bu ibareyi açıklar mısınız?

 6. "... şecere-i hayatın gayesi,.. taşıyla ve ağacıyla, toprağıyla hayattar olan dâr-ı saadetteki hayattır." cümlesini izah eder misiniz? Zâten nebatattan itibaren mahlukat, âlem-i şehadette de hayattar ve canlıdırlar...

 7. "...tabur misâl bir cesedin nizamı altına girmekle birbiriyle tanışan zerrat-ı esasiye ve eczayı asliyeyi bir sayha ile, sur-u İsrafil’in borusu ile toplar." Toplanan malzemeler; "zerrat-ı esasiye" ve "ecza-i asliye" olarak ifade ediliyor. İzah nasıldır?

 8. "Acaba bütün efâzıl-ı benîâdemi arkasına alıp,.." cümlesindeki; "efâzıl-ı benîâdem" kimlerdir?

 9. "Acaba neden Kur’ân-ı Hakîm, felsefenin mevcûdattan bahsettiği gibi etmiyor?.." Soruyu açar mısınız?

 10. "Acaba, bir Zâtın bin bir isminden yalnız Nur isminin maddî ve cüz’î ve câmid bir âyinesi hükmünde olan güneş, böyle teşahhusuyla beraber, küllî yerlerde küllî işlere mazhar olsa..." Bu sonuç ve hüküm paragrafını açar mısınız?

 11. "Acaba, bütün mevcudat kabza-i tasarrufunda ve bütün mevcudattaki..." Devamıyla birlikte izah edip, insanın bu hususta hahişger ve merak-âver olması gerektiği konusunu açar mısınız?

 12. "Âciz, camit, şuursuz, kör ve iki eli tesadüf ve kuvvet gibi iki körün elinde olan tabiata masdariyet verip…" Bu ibareden ne anlaşılmalıdır? "Tabiata masdariyetin verilmesi" ne demektir ve tabiat nedir?

 13. "Acz-i beşerî, fakr-ı insanî değişmiyor, ziyadeleşiyor." cümlesini nasıl anlamalıyız? Asrımız medeniyet ve teknoloji asrı olarak görülüyor ve insanların düne göre daha güçlü olduğu zannediliyor.

 14. "Aczin ve fakrın cenahlarıyla makam-ı âlâ-yı ubudiyete uçmak" ne manaya gelmektedir?

 15. "Adetâ her bir şey, bütün bu âlemdeki hilkatleri musahhar ediyor." cümlesini biraz izah eder misiniz?

 16. "Adeta sermaye ve iktidarının dairesi eli nereye yetişirse o kadardır." ile "Fakat emelleri, arzuları ve elemleri ve belaları ise, dairesi, gözü, hayali nereye yetişirse ve gidinceye kadar geniştir." cümlelerini açıklar mısınız?

 17. "Âdeta, harekât-ı salâtiyede tekrarla 'Allahu Ekber, Allahu Ekber' demekle kat-ı meratib ve terakkiyat-ı maneviyeye ve cüz'iyattan devair-i küllîyeye çıkmasına bir işarettir ve marifetimiz haricindeki kemalât-ı kibriyasının mücmel bir unvanıdır,.." İzahı?

 18. "Afakidir. Yani, mükerrer müşahedat ve müteaddit vakıat ve kerrat ile münasebattan neşet eden bir nevi hükm-ü tecrübidir." Bu cümleyi, "Manevi hedayamız onlara gidiyor; onların nurani feyizleri de bizlere geliyor." cümlesiyle birlikte izah eder misiniz?

 19. "Ahiretin izlerini ve tereşşuhatını bildiren hadsiz keşfiyatlarına ve müşahedelerine ve ilmelyakîn ve aynelyakîn derecesinde bulunan itikadlarına ve imanlarına binaen saadet-i ebediyeyi insanlara müjdeliyorlar." Hakkalyakin mertebesi nazara verilmemiş?

 20. "Ahlâk-ı hasene ile techiz edip bütün âleme muallim ve medenî ümeme üstad eyledi." cümlesini açıklar mısınız?

 21. "Ahsen-i takvim kıymetini alır, âlâ-yı illiyyîne çıkar. " cümlesinde, "ahsen-i takvim kıymetini almak", aynı zamanda "âlâ-yı illiyyîn makamına çıkmak" olarak ifade ediliyor. Bu kıymete ermek ve böyle bir makama çıkmak, dünyada mı olacaktır, ahirette mi?

 22. "Ahsen-i takvimde bir mu’cize-i kudret-i Samedâniyesi ve mektubât-ı Samedâniyenin bir nüsha-i câmiası ve Sultan-ı Ezel ve Ebedin bir muhatabı, bir abd-i hassı ve kemâlâtının istihsancısı, halîli..." İnsan için zikredilen bu vasıfları izah eder misiniz?

 23. "Akıl ve hikmet ve istikra ve tecrübenin şehadetleriyle sabit olan hilkat-i mevcudattaki adem-i abesiyet ve adem-i israf, saadet-i ebediyeye işaret eder." İzah eder misiniz; "hikmet" konusu ikinci medarda da geçiyordu, ne farkı var?

 24. "Aklı teslime sevk edecek bir izah isterim." cümlesini açıklar mısınız?

 25. "Aklın Allah hesabına çalıştırılması halinde; sahibini ebedi saadete müheyya eden bir mürşid-i Rabbanî derecesine çıkmasını” nasıl anlamalıyız?

 26. "Alâ-yı illiyyîn" ile "esfel-i safilîn" mertebelerini açıklar mısınız? Bunları manevi makamlar olarak mı anlamalıyız?

 27. "Âlem bütün mevcûdâtıyla muhtelif dilleriyle, ayrı ayrı nağamatıyla zikr-i İlâhinin halka-i kübrâsında beraber 'Lâ ilahe illa Hu' der, vahdâniyete şehadet eder..." Fanilerin ve uful edenlerin açtığı yaraya kelime-i tevhidin çare ve deva olmasının izahı?

 28. "Âlem-i berzah ve âlem-i ervahta bulunan ve ahirete gitmek için bekleyen hadsiz ervah-ı bakiye kafileleri" ne anlama gelmektedir? Âlem-i berzah ve âlem-i ervahın farkı var mı?

 29. "Âlem-i emirden gelen ruh, bekaya mazhar olmak daha ziyade katidir, layıktır. Çünkü zivücuttur, hakikat-i hariciye sahibidir..." Devamıyla izah eder misiniz?

 30. "Âlem-i gaybdan sayılan geçmiş ve gelecek mahlukatın dahi manen hayattar bir vücud-u manevîleri ve ruhlu birer sübut-u ilmîleri vardır ki levh-i kaza ve kader vasıtasıyla o manevî hayatın eseri mukadderat namı ile görünür tezahür eder." İzahı nasıldır?

 31. "Âlem-i gaybın bir nevi olan âlem-i ervah; ayn-ı hayat ve madde-i hayat ve hayatın cevherleri ve zâtları olan ervah ile dolu olması, elbette mazi ve müstakbel denilen âlem-i gaybın bir diğer nevi de ve ikinci kısmı dahi cilve-i hayat..." İzahı?..

 32. "Âlemin elbette bir müdebbiri ve şu muntazam memleketin bir maliki, şu mükemmel şehrin bir sahibi, şu musanna sarayın bir ustası vardır. Biz çalışmalıyız, onu tanımalıyız." Peygamber gönderilmezse dahi, insanların Allah’ı bilmeleri gerekiyor mu?

 33. "Âlemin miftahı insanın elindedir ve nefsine takılmıştır." cümlesini izah eder misiniz?

 34. "Allah'a mal olmak ise, bütün eşyayı terk ve her şeyin ondan olduğunu ve ona rücu ettiğini bilmekle olur." cümlesini izah eder misiniz?

 35. "Allah'ın dünya denilen büyük saatindeki yevm, sene, ömr-ü beşer, deverân-ı dünya, birbirine mukaddime olarak birbirinden haber veriyor, döner, işlerler." Kâinattaki zaman ayarlı faaliyetlerin birbirlerine bağlı olarak dönüp işlediğini nasıl anlamalıyız?

 36. "Allahü Ekber deyip, manen ve hayalen veya niyeten iki cihandan geçip, kayd-ı maddîyattan tecerrüd edip bir mertebe-i küllîye-i ubûdiyete veya küllînin bir gölgesine veya bir suretine çıkıp, bir nevi huzura müşerref olup,.." İzah eder misiniz?

 37. "Allah’ın rahmetinin eserlerine bak! Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor. Şüphe yok ki o, ölüleri de elbette diriltecektir. O, her şeye hakkıyla kadirdir." (Rum, 30/50) Haşrin ispatı ile alakalı bu ayet hakkında bilgi alabilir miyiz?

 38. "Altıncı Temsil: İtaat sırrını gösterir." Temsili devamıyla birlikte açıklar mısınız?

 39. "Altıncısı: Hayvan-ı nâtık gibi bir mahiyet-i mücerredenin küçük ve büyük efrâdına nisbeti, birdir." İzah eder misiniz? Hayvan-ı natık nedir?

 40. "And olsun ki, biz dünya semasını kandillerle süsledik ve onları şeytanlar için atılacak şeyler yaptık." Bu ayetin izahını yapar mısınız? Kişinin aklının almadığı ve tenkit ettiği konu ne olabilir? Zihnin darlaşması ve aklın göze inmesi ne demektir?

 41. "Arkadaş! 'Katre' namındaki eserimde Kur'an'dan ilhamen takib ettiğim yol ile ehl-i nazar ve felsefenin takib ettikleri yol arasındaki fark şudur:.." Remz'in tamamını izah eder misiniz?

 42. "Arkadaş! Bilhassa muztar olanların dualarının büyük bir tesiri vardır. Bazen o gibi duaların hürmetine, en büyük bir şey en küçük bir şeye müsahhar ve mutî olur. Evet, kırık bir tahta parçası üzerindeki fakir ve kalbi kırık..." İzah?

 43. "Arkadaş! Bir kelime-i vahidenin işitilmesinde, bir adam, bin adam birdir. Yaratılış hususunda da kudret-i ezeliyeye nisbeten bir şey, bin şey birdir. Nev’ ile fert arasında fark yoktur." İzah eder misiniz?

 44. "Arkadaş! Bu niyet mes'elesi, benim kırk senelik ömrümün bir mahsulüdür. Evet, niyet öyle bir hâsiyete mâliktir ki, âdetleri, hareketleri ibadete çeviren pek acib bir iksir ve bir mâyedir." İzah eder misiniz?

 45. "Arkadaş! Bütün zamanlarda, bütün insanların maddî ve manevî ihtiyaçlarını temin için nâzil olan Kur'anın hârikulâde haiz olduğu câmiiyet ve vüs'at ile beraber..." Remz'in tamamını izah eder misiniz?

 46. "Arkadaş! Dünya ve âhiretteki lezzet ve nimetlere, iman ile bakılırsa, bunlarda bir hareket-i devriye görülür ki; emsaller birbirini takib eder. Biri gider, yerine onun misli gelir..." Devamıyla izah eder misiniz?

 47. "Arkadaş! Dünyanın üç vechi vardır: Birisi: Âhirete bakar. Çünkü onun mezraasıdır. İkincisi: Esmâ-i Hüsnâya bakar. Çünkü onların mektep ve tezgâhlarıdır. Üçüncüsü: Kasten ve bizzat kendi kendine bakar..." Açar mısınız?

 48. "Arkadaş! Esbab ve vesaiti insan kucağına alıp yapışırsa, zillet ve hakarete sebeb olur. Meselâ: Kelb, bütün hayvanlar içerisinde birkaç sıfat-ı hasene ile muttasıftır ve o sıfatlar ile iştihar etmiştir. Hattâ sadakat ve vefadarlığı darb-ı mesel..." İzah?

 49. "Arkadaş! Her bir insanın bir nokta-i istinadı bulunduğuna nazaran, istinad noktalarının tefâvütüne göre insanların yapabileceği işler de tefâvüt eder..." İzah eder misiniz?

 50. "Arkadaş! İman bütün eşya arasında hakikî bir uhuvveti, irtibatı, ittisali ve ittihad rabıtalarını tesis eder. Küfür ise, bürûdet gibi bütün eşyayı birbirinden ayrı gösterir ve birbirine ecnebi nazarıyla baktırır." İzahı?

Yükleniyor...