"Her iki Deccal, Yahudinin İslâm ve Hıristiyan aleyhinde şiddetli bir intikam besleyen gizli komitesinin muavenetini ve kadın hürriyetlerinin perdesi altındaki..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İslam Deccalı'nın en mümeyyiz vasıflarından birisi, deha derecesinde zeki ve hileci bir münafık olmasıdır. Aynı zamanda kendini İlah yerine koyacak kadar enaniyetli ve hodfuruş birisi olacaktır. Her iki hale işaret eden hadisleri Üstad Hazretleri Beşinci Şua'da şu şekilde izah ediyor:

"Rivayette vardır ki, "Âhir zamanda Deccal gibi bir kısım şahıslar ulûhiyet dâva edecekler ve kendilerine secde ettirecekler."(...)

"Rivayette var ki, 'Süfyan büyük bir âlim olacak, ilimle dalâlete düşer. Ve çok âlimler ona tâbi olacaklar.'"(1)

Kendisini ilah derecesinde gören ve deha derecesinde bir zekâya sahip olan birisinin, bir cereyanın emrine girmesi pek mümkün değildir. Ancak o cereyanları hilesi ve zekâsı ile kendine hizmetçi eder ve istediğini elde edince de onlara dirsek göstermesi pekâlâ mümkündür. Bu mânaya da Üstad Hazretleri şu şekilde işaret ediyor:

"Ve'l-ilmu indallah, bunun bir tevili şudur ki: Başka padişahlar gibi ya kuvvet ve kudret veya kabile ve aşiret veya cesaret ve servet gibi vasıta-i saltanat olmadığı halde, zekâvetiyle ve fenniyle ve siyasî ilmiyle o mevkii kazanır ve aklıyla çok âlimlerin akıllarını teshir eder, etrafında fetvacı yapar. Ve çok muallimleri kendine taraftar eder ve din derslerinden tecerrüt eden maarifi rehber edip tâmimine şiddetle çalışır, demektir."(2)

Yani, mason localarını iktidarı ele geçirinceye kadar kendine hizmetçi yapıyor, iktidarı ele geçirip işi sağlama aldıktan sonra da, onları ayak bağı gördüğü için ilga ediyor. Bu tam dessas bir münafığın işi olabilir. İki fitneden birisi baskın çıkıyor ve sonra diğerini imha ediyor. Meseleye bu zaviyeden bakarsak tenakuz kalmıyor.

İslam Deccalı'nın fikriyatı ne kapitalizm, ne komünizm ne de faşizmdir. Nev’i şahsına münhasır bir fikriyata sahiptir. Bu da onun ne denli kibir sahibi olduğuna işaret ediyor. Dünyadaki hiçbir sistemin hâkimiyetine girmek istemiyor, zira kendisini onlardan daha üstün görüyor. Bu vaziyet bir fazilete değil, tam aksine kendini çok üstün gören Nemrudane bir ruh haline işaret ediyor.

Dipnotlar:

(1) bk. Şualar, Beşinci Şua.
(2) bk. a.g.e.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...