İMANIN EHEMMİYETİ

"İman, insanı Sâni-i Zülcelâline nisbet ediyor. İman bir intisaptır." (Sözler, Yirmi Üçüncü Söz, Birinci Mebhas, Birinci Nokta)

"İman, insanı insan eder. Belki insanı sultan eder." (Sözler, Yirmi Üçüncü Söz, Birinci Mebhas, Dördüncü Nokta)

"İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakikî imanı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir." (Sözler, Yirmi Üçüncü Söz, Birinci Mebhas, Üçüncü Nokta)

"İman ve tevhid yolu gayet kısa ve doğru ve müstakîm ve kolaydır ve küfür ve inkâr yolları gayet uzun ve müşkülâtlı ve tehlikelidir." (Şualar, On Beşinci Şuâ)

"İman hakikatı öyle bir çekirdektir ki, eğer tecessüm etse, bir cennet-i hususiye ondan çıkar, o çekirdeğin şecere-i tûbâsı olur." (Şualar, On Birinci Şuâ, Üçüncü Mes'ele)

"İman, Şems-i Ezelîden vicdan-ı beşere ihsan edilen bir nur ve bir şuadır ki, vicdanın içyüzünü tamamıyla ışıklandırır." (İşaratü'l-İ'caz, Bakara Sûresi, 3. âyetin Tefsiri)

"İman hem tasdik, hem iz’an, hem iltizam, hem teslim, hem mânevî timsaldir." (Hutbe-i Şâmiye)

"İman ise, her şeyi güzel, ünsiyetli gösteren şeffaf, berrak, nuranî bir gözlüktür." (Lem'alar, Yirmi Dokuzuncu Lem'a, İkinci Bab)

"İman ne kadar kıymettar ve hayattardır ki, hangi şeye girse canlandırır ve bir şûlesi böyle fâni hayatı, bâkiyâne hayatlandırır, üstündeki fenayı siler." (Şualar, Dördüncü Şuâ, Beşinci Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye)

"Hayat-ı ebediyeyi kazanmakta en birinci vasıta ve saadet-i ebediyenin anahtarı imandır." (Mektubat, On Altıncı Mektup, İkinci Nokta)

"İman bir mânevî tûbâ-i Cennet çekirdeğini taşıyor. Küfür ise mânevî bir zakkum-u Cehennem tohumunu saklıyor." (Sözler, İkinci Söz)

"Selâmet ve emniyet yalnız İslâmiyette ve imandadır." (Sözler, İkinci Söz)

"İki cihanın ve iki hayatın medar-ı saadeti yalnız imandır." (Şualar, On Birinci Şuâ, Sekizinci Mes'elenin bir Hülâsası)

"Zerrât-ı âlemin adedince iman nimetlerine hamd ü senâ etmek bir borçtur." (Lem'alar, Yirmi Dokuzuncu Lem'a, İkinci Bab)

"İmanın mahiyetindeki hârikulâde şehamet, izzet-i İslâmiyenin tabiatındaki âlempesent şecaat, uhuvvet-i İslâmiyenin intibahıyla her vakit mu’cizeleri gösterebilir." (Sünûhat)

"Bir adamın imanı, ebedî ve dünya kadar bir mülk-ü bâkinin anahtarı ve nurudur." (Kastamonu Lâhikası, 16.Mektup)

"Bir Müslümanın imanı o kadar kuvvetli ve sarsılmaz hadsiz hüccetlere dayanıyor ki, inkârda hiçbir özür kalmıyor, âdeta akıl kabulde mecbur oluyor." (Şualar, On Birinci Şuâ, Dokuzuncu Mesele)

"Kur’ân’a ve imana ait her şey kıymetlidir; zâhiren ne kadar küçük olursa olsun kıymetçe büyüktür. Evet, saadet-i ebediyeye yardım eden, küçük değildir." (Mektubat, Yirmi Üçüncü Mektup, Yedinci Sual)

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...