Block title
Block content

İnsan ve kâinatla ilgili kader tecellisi aynı mıdır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kâinatta kader; yani plân, program, ölçü ve denge hâkimdir.

“Allah her dişinin rahminde taşıdığını, rahimlerin düşürdüğünü ve alıkoyduğunu bilir. O’nun katında her şey bir ölçüye göredir. Görüleni de görülmeyeni de bilir; büyüktür, yücedir. O’na göre, aranızdan sözü gizleyen ile açığa vuran ve geceye bürünerek gizlenip gündüzün ortaya çıkan arasında fark yoktur.” (Ra'd, 13/8-10).

“Hazinesi bizim katımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Biz onu ancak belli bir takdire göre indiririz.” (Hicr, 15/21).

“O göğü yükseltmiş ve mizanı vaz’ etmiştir.” (Rahman, 55/7).

Âyetleri bize, plân, program, ölçü ve dengeyi anlatmaktadır.

Kâinatta öyle şâmil ve geniş dairede bir kader vardır ki, onun dışında hiçbir şey tasavvur edilemez. Kâinatı yaratan Allah (c.c), çekirdeğin çatlamasından bahara, insanın doğuşundan yıldız ve galaksilerin doğuşuna kadar her şeyde muhît ilmiyle bir plân ve program tespit buyurmuş ve bir kader tayin etmiştir ki, dünyanın dört bir yanındaki ilim adamları ve araştırmacılar, yüz binlere ulaşan eserleriyle bu nizam, bu ahenk ve bu takdire tercüman olmaya çalışmaktadırlar.

İnsanla ilgili kaderi ise, ikiye ayırabiliriz. Birincisi, insanın kendi irade ve kudretiyle işlediği fiil ve amellere bağlıdır. İkincisi ise, onun irade ve kudreti dışında meydana gelen hâdise ve hâllere aittir.

Birincisinin meydana gelmesine, insanlar irade ve arzulan ile kendileri sebeb olmaktadırlar. Şöyle ki:

Cenâb-ı Hak fertlerin ve cemiyetlerin dünya ve âhiret saadetleri için takib etmeleri gereken yolu tâyin ve takdir etmiştir. Bu yolda gidenler saadet ve selâmete ererler; aksi yolda gidenler felâket ve yoksulluğa düşerler. Çünkü, O Hakîm-i Âdil, saadet sebeblerine tevessül edenlere saadet, felâket sebeblerine teşebbüs edenlere de felâket takdir buyurmuştur. Kur'ân-ı Kerim'de, bir kavmin fertlerinin kendi safvet ve ahlâklarını fesada tebdil etmedikçe, Allah'ın o kavmin nimet ve saadetini tağyir etmeyeceği beyân edilmektedir. Yâni, herkesin fert olsun cemiyet olsun, kendi mukadderatına kendisinin sebeb olduğu ifâde buyurulmaktadır. İnsanın kendi kaderini tâyin etmesi bu mânâya göredir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...