"İstikbali tenvir eden Risale-i Nur'u elbette mânen tebrik edip alkışlar, diye suretindeki hâdise, gerçi çok tatlı bir lâtifedir; fakat çok ince bir hakikat dahi içinde var." ifadesini ve “içindeki ince hakikati” izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sualin ikinci şıkkı: Sen, bir mektubunda, şairane bir lâtifeyi yani kuşların, mektuplarını yazmak ve okumak zamanında yanınıza ve şakirtlerin yanına gelmelerini o lâtifeyi ciddî bir tarzda kardeşlerine yazdın. Halbuki o kuşlar, hal-i âlemi ve Risale-i Nur'un hadisata karşı faydasını bilecek mahiyetinden uzaktırlar."

"Elcevap: Emir ve izn-i İlâhî ve havl ve kuvvet-i Rabbâniye ile umum hayvanatın, melâikeden bir çobanı, bir nâzırı olduğu gibi, kuş taifesinin de bir çobanı var. Onlar bilmese de emr-i İlâhî ile ve ilham-ı Rabbânî ile, çobanları onları sevk eder. O sevk-i fıtrî ise, kuşlara gelen ilhama dayanır. Kuşlar, ilhama mazhardırlar ki, yaşı bir günlük bir arı yavrusu, havada, bir gün mesafede gider, o ilham-ı fıtrî ile o sevk-i Rabbânî ile yolunu şaşırmadan dönüp, gelip yuvasına girer."

"Evet, nasıl ki küre-i arz Risale-i Nur ve şakirtlerine gelen zulme itiraz etti ve cevv-i hava yağmursuzlukla ve soğukla Risale-i Nur'a gelen tazyikat ve müsadereyi tenkit etti ve bulutlar serbestiyetini yağmurlarla alkışladı; elbette kuş nev'i de alâkadar olabilir."

"Evet, insanın bir kısım sun'î kuşlarının bir bomba yumurtasıyla bir köyü harap edip bin adamı mahveden cinayetine ve cehennemî zakkum yumurtaları taşıyan o insanî kuşların tahripçi kısmını, hem küre-i arza, hem nev-i beşere müstebidane, merhametsiz tahribatına karşı, bu hayvanî kuşlar, tesirli bir surette istikbali tenvir eden Risale-i Nur'u elbette mânen tebrik edip alkışlar, diye suretindeki hâdise, gerçi çok tatlı bir lâtifedir; fakat çok ince bir hakikat dahi içinde var." (1)

İnsanların yapmış olduğu suni kuşlardan maksat uçaklar olup, İkinci Dünya Savaşı'nda ve diğer harplerde insanlığa büyük zulüm ve katliamlar yapmaya vesile oldu. Mesela; ilk atom bombası bu uçaklar ile atılıp, milyonlarca kişinin ölümüne sebebiyet verildi. İnsanlığın yapmış olduğu bu gibi zulüm ve katliamlar nasıl kainatı hiddete getiriyor ise; aynı şekilde iman ve Kur’an hizmetini yapan salih ve hayırlı bir topluluğu da, kainat sevinç ve sürur ile manen alkışlayıp destekliyor.

Üstad Hazretleri bu ince ve geniş hakikati; yani yapılan iman hizmetini kainatın ve içindeki unsurların manen alkışlayıp desteklediğini kuşlar taifesi üstünde gösteriyor ve kendi hayatından bazı örnekleri mektuplarda talebelerine beyan ediyor. Yukarıda takdim ettiğimiz lahika ve sorunun içeriğinde; kuşların iman hizmetinden nasıl haberdar olduğunu Üstad Hazretleri cevap kısmında izah ediyor.

“Kuşlar, ilhama mazhardırlar ki, yaşı bir günlük bir arı yavrusu, havada, bir gün mesafede gider, o ilham-ı fıtrî ile o sevk-i Rabbânî ile yolunu şaşırmadan dönüp, gelip yuvasına girer.”

Arıya bu karmaşık işleri ilham ile yaptıran Allah, arının iman hizmetini alkışlamasını ve manen desteklemesini neden yaptırmasın ya da yaptıramasın denilmek isteniyor.

Fakat çok ince bir hakikat dahi içinde var.” ifadesi ise; bu kanunun kainattaki külliyetine bir göndermedir. Yani sadece kuşlar değil, bütün kainat ve içindeki unsurlar; insanlığın yapmış olduğu menfi ya da müspet işler ile ilgilidir.

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-I, 53. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...