Block title
Block content

53

İçerikler

 1. " Ehl-i velayetin amel ve ibadet ve sülûk ve riyazetle gördüğü hakikatlar ve perdeler arkasında müşahede ettikleri hakaik-i imaniye, aynen onlar gibi Risale-i Nur ibadet yerinde, ilim içinde hakikata bir yol açmış." Açar mısınız?

 2. Risale-i Nurlar ile velayet-i kübra yolu açılmıştır diyoruz. Evliyaların velayeti de velayet-i suğra ise, o zaman Risale-i Nur talebeleri o büyük zatları geçiyor mu? İmam Gazali gibi büyük zatlar hangi velayet mertebesindedirler?

 3. "İstikbali tenvir eden Risale-i Nur'u elbette mânen tebrik edip alkışlar, diye suretindeki hâdise, gerçi çok tatlı bir lâtifedir; fakat çok ince bir hakikat dahi içinde var." ifadesini ve ince hakikati izah eder misiniz?

 4. "Teşbihte hatâ olmasın, nasıl ki Kur’ân’ın gayet kuvvetli ve mantıkî hakikati, sair dinleri, felsefe-i tabiiyenin savletinden ve galebesinden kurtarıp onlara bir nokta-i istinad oldu, taklidî ve aklın haricindeki usullerini de bir derece muhafaza etti." İzah eder misiniz?

 5. Emirdağ Lahikası'nda: "Emir ve izn-i İlahî ve havl ve kuvvet-i Rabbaniye ile, umum hayvanatın melaikeden bir çobanı, bir nâzırı olduğu gibi; kuş taifesinin de bir çobanı var.” deniyor. Bu meseleyi biraz izah eder misiniz?

 6. "Risale-i Nur, ibadet yerinde, ilim içinde hakikate bir yol açmış; sülûk ve evrad yerinde, mantıkî burhanlarla ilmî hüccetler içinde hakikatü'l-hakaike yol açmış..." cümlesini devamı ile birlikte açıklar mısınız?

 7. "İhlâs dairesinde, hizmet noktasında çok hırs ve kanaatsizlik gösterdiğimiz halde, neticelerine ve semeratına karşı kanaatle mükellefiz." izah eder misiniz?

 8. "Bu zamanda insanlar, ihsanını, muhtaçlara çok pahalı satarlar." cümlesini izah eder misiniz?

 9. "Gerçi umur-u uhreviyede hırs ve kanaatsizlik bir cihette makbuldür. Fakat mesleğimizde ve hizmetimizde, bazı ârızalarla, inkisar-ı hayal cihetiyle, şükür yerine, meyusiyetle şekvâ etmeye sebep olur; belki de hizmetten vazgeçer..." izah eder misiniz?

 10. İnsanlar ihsanlarını muhtaçlara pahalıya satarlar, ifadesini okuduktan sonra herkese, yapılan her iyiliğe böyle bakmaya başladım. Bu suizandan nasıl kurtulabilirim?

 11. "Risale-i Nur, ibadet yerinde, ilim içinde hakikate bir yol açmış." cümlesine binaen; Risâle-i Nurun ibâdet yerinde ilim içinde hakikate yol açması ne demektir?

Yükleniyor...