"Kısa bir zamandaki küfre mukabil, hadsiz bir zaman cehennemde hapis nasıl adâlet olur?" sorusunun cevabındaki hesaplama nasıl oluyor, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kafirin her anı bir değil bin cinayet hükmündedir. Zira bütün kainat Allah’ı bize tanıtmak ve sevdirmek üzere programlanıp hareket etmekte iken, insan küfür ve şirk ile bütün kainatın amaç ve misyonuna zulmetmiş ve cinayet etmiş oluyor. Küfür ve şirk, onların hizmet ve varlık nedenlerini hiçe saymak oluyor.

Nasıl bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek ile eşdeğer ise, aynı şekilde bir dakika küfür de bütün kainatı tahkir etmekle eşdeğerdir. Zira kainat istisnasız bir bütün halinde iman ve marifete hizmet ediyor. Öyle ise inkar, bütününü inkar hükmündedir.

Kainattaki yardımlaşma ve dayanışma kanunları, kainatı bir bütün haline getirdiği için amaç ve misyon noktasından da büyük bir birlik ve bütünlük içindeler. Öyle ise küfürde de bazılık değil bütünlük hükmediyor.

Buradaki rakamlar tamamen hakikati akla yaklaştırmak içindir, yoksa rakamların dili bu hakikati tam manası ile izah etmekte yeterli değildir. Yani işin rakam boyutunu bir anlama aracı olarak kabul edelim, yoksa rakamla net bir hesap çıkarmak mümkün değildir. Ebedi cezanın yanında rakamlar sönük kalır, öyle ise rakamlar sadece anlama kolaylığı içindir.

Küfür ve şirkin emri ademi olması, insanın güçsüzlüğüne işaret etmek içindir. Yani insanın icat ve yaratma noktasından ne kadar zayıf ve aciz olduğuna bir kinayedir. Yoksa şer ve tahrip, neticesi itibari ile büyük bir yıkım, büyük bir zulümdür. Bu büyük yıkım ve zulüme sebep olan da büyük bir neticenin oluşmasına sebebiyet vermiş oluyor.

Mesela, bir geminin dümencisi basit bir eylem olan dümeni bıraksa, onun neticesinde koca gemi mürettebatı ile batsa, "Ben ne yaptım ki, sadece dümeni bıraktım, abartmayın." demeye hakkı yoktur. Zira basit bir dümeni terk etme eyleminin neticesinde, koca bir gemi içindekileri ile batıp helak olmuştur.

İşte insanda kendi aleminin ve kainatının dümencisi gibidir. Basit bir inkar ile koca alemini ve kainatını bir anda karartıp, tevhide işaret eden milyonlarca delil ve işaretleri karartabiliyor. Bu da o işaret ve delilleri katletmekle aynı manaya geliyor. Zira tevhidin delilleri insanın manevi duygu ve cihazlarının besin değeridir, onları karartmakla manevi duygu ve cihazları ölüme terk etmiş oluyor. Bu da manevi ve imani bir cinayet oluyor ki bunun neticesinde hem Allah’ın hakkı hem de mahlukatın hakkı çiğnenmiş ve katledilmiş oluyor.

Üstad Hazretleri bu husus maddeler şeklinde şu şekilde izah ediyor:

"S - Bir kâfirin mâsiyet-i küfriyesi, mahduttur, kısa bir zamanı işgal ediyor. Ebedî ve gayr-ı mütenahi bir ceza ile tecziyesi adalet-i İlâhiyeye uygun olmadığı gibi, hikmet-i ezeliyeye de muvâfık değildir; merhamet-i İlâhiye müsaade etmez."

"C - O kâfirin cezası gayr-ı mütenahi olduğu teslim edildiği takdirde, kısa bir zamanda irtikâp edilen o mâsiyet-i küfriyenin, gayr-ı mütenahi bir cinayet olduğu altı cihetle sabittir:"

"Birincisi: Küfür üzerine ölen bir kâfir, ebedî bir ömürle yaşayacak olursa, o gayr-ı mütenahi ömrünü behemehal küfürle geçireceği şüphesizdir. Çünkü kâfirin cevher-i ruhu bozulmuştur. Bu itibarla, o bozulmuş olan kalbin gayr-ı mütenahi bir cinayete istidadı vardır. Binaenaleyh, ebedî cezası, adalete muhalif değildir."

"İkincisi: O kâfirin mâsiyeti mütenahi bir zamanda ise de gayr-ı mütenahi olan umum kâinatın, vahdaniyete olan şehadetlerine gayr-ı mütenahi bir cinayettir."

"Üçüncüsü: Küfür, gayr-ı mütenahi nimetlere küfran olduğundan, gayr-ı mütenahi bir cinayettir."

"Dördüncüsü: Küfür, gayr-ı mütenahi olan zat ve sıfât-ı İlâhiyeye cinayettir."

"Beşincisi: İnsanın vicdanı, zâhiren mütenahi ise de bâtınen ebede bakıyor ve ebedi istiyor. Bu itibarla, gayr-ı mütenahi hükmünde olan o vicdan, küfürle mülevves olarak mahvolur, gider."

"Altıncısı: Zıt, zıddına muânid ise de çok hususlarda mümasil olur. Binaenaleyh iman, lezaiz-i ebediyeyi ismar ettiği gibi, küfür de âlâm-ı elîmeyi ve ebediyeyi âhirette intaç etmesi, şe'nindendir."

"Bu altı cihetten çıkan netice ve gayr-ı mütenahi olan bir ceza, gayr-ı mütenahi bir cinayete karşı ayn-ı adalettir."(1)

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Sûresi, Âyet: 7.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...