Meleklerin ruhları var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Melekler, cinler, insanlar ve hayvanların ortak özelliği, ruhlarının olmasıdır.

Şu var ki, bu ruhların hepsi birbirinden farklıdır. İnsan ruhu camiiyet ititbarıyla hepsinden daha zengin ve daha keyfiyetlidir.

Bu ruhların hepsinin vazifelerine uygun cesedleri halk edilmiştir. Cesetlerin kimi daha latif iken, kimisi daha kesiftir.

Hatta insan ve hayvan cesedi, ruhun elbisesi değildir. Ruhun hanesi hükmündedir. Nasıl ki biz evimizden çıkınca üzerimize elbise alırız. Ruhumuzda, cesedimizden çıkınca kendine uygun elbisesini giyerek çıkacağı aşağıdaki ifadelerden anlaşılıyor.

"Belki, cesed ruhun hânesi ve yuvasıdır, libası değil. Belki ruhun libası, bir derece sabit ve letâfetçe ruha münâsip bir gılâf-ı latîfi ve bir beden-i misâlîsi vardır. Öyle ise mevt hengâmında bütün bütün çıplak olmaz, yuvasından çıkar, beden-i misâlîsini giyer." (1)

Dolayısıyla meleklerin ruhlar vardır ve bu ruhlarına uygun cesedleri de vardır. Ancak cesedleri daha latif ve nuranidir.

Birinci Mektup'ta geçen şu ifadeler de konumuza ışık tutmaktadır;

"Üçüncü tabaka-i hayat: Hazret-i İdris ve İsâ aleyhimesselâmın tabaka-i hayatlarıdır ki, beşeriyet levazımatından tecerrüdle, melek hayatı gibi bir hayata girerek nuranî bir letâfet kesb eder. Âdetâ beden-i misalî letâfetinde ve cesed-i necmî nuraniyetinde olan cism-i dünyevîleriyle semâvatta bulunurlar." (2)

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz.

(2) bk. Mektubat, Birinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...