"Müddet-i hilafeti azlığıyla beraber kıymetini azim göstermek için o mana-yı işarisiyle Hazret-i Hasan Radıyallahu Anhı gösterir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"وَالصَّالِحِينَ kelimesiyle Ashab-ı Suffe, Bedir, Rıdvan gibi mümtaz zevata işaret ederek, وَحَسُنَ اُولٰۤئِكَ رَفِيقًا cümlesiyle, mânâ-yı sarihiyle onların ittibâına teşvik ve Tâbiînlerdeki tebaiyeti çok müşerref ve güzel göstermekle, mânâ-yı işarîsiyle Hulefâ-i Erbaanın beşincisi olarak ve (*) اِنَّ الْخِلاَفَةَ بَعْدِى ثَلاَثُونَ سَنَةً hadis-i şerifin hükmünü tasdik ettiren, müddet-i hilâfeti azlığıyla beraber kıymetini azîm göstermek için o mânâ-yı işarîsiyle Hazret-i Hasan Radıyallahu Anhı gösterir." (Lem'alar, Yedinci Lem'a)

(*) “Hilâfet benden sonra otuz sene devam edecek, ondan sonra saltanat şekline girecektir.” (el-Münâviî, Feyzü’l-Kadîr: c.3 s.509; İbnu Abdilber, et-Temhîd: c.8 s.67. Ayrıca bk.: Tirmizî, Fiten: 48; Müsned, 5:220, 221; el-Elbânî, Sahîhu Câmiu’s-Sağîr, no: 3336.)

Hz. Hasan (r.a) dört halifeden sonra halifelik makamına geçip altı ay gibi kısa bir süreliğine beşinci halife oldu. Hz. Muaviye (r.a)’in halifelik davasından sonra iki İslam ordusu karşı karşıya gelince Hz. Hasan (r.a) kan dökülmemesi için hilafet makamından feragat ederek halifeliği Hz. Muaviye'ye (r.a) bıraktı. İşte bu altı aylık dönem, süre olarak çok kısa olmakla birlikte, İslam birliğinin ve fedakârlığın numunesini çok güzel bir şekilde göstermesi hasebiyle kıymetinin çok üstün olduğunu ihsas ettirmeye وَحَسُنَ اُولٰۤئِكَ رَفِيقًا cümlesi işaret ediyor.

Raşit halifelik mefumu, ilk dört halifelik dönemine ait olup, ondan sonra gelen halifelere sultan, kral, padişah denilmiştir. Yalnız Hz. Hasan (ra)’ın altı aylık kısa dönemine de raşit halifelik payesi verilmektedir ki, Üstadımız da bu paragrafta bu inceliğe işaret ediyor.

İslam tarihinde Resûl-i Ekrem’in (asm) vefatından sonra Hz. Ebû Bekir’e biat edilmesiyle başlayan, daha sonra Hz. Ömer ve Hz. Osman’ın hilafetleriyle sürüp Hz. Ali ile sona eren döneme Hulefâ-yi Râşidîn devri denilir. Hulefâ halîfe kelimesinin, râşidîn ise “doğru yolda olan, doğruya ve hakka sımsıkı sarılan, kemale ermiş” manasındaki râşid kelimesinin çoğuludur. Bu döneme söz konusu adın verilmesinin sebebi Hz. Peygamber’in uzun bir hadisiyle açıklanmaktadır. Bu hadiste Resûlullah (asm) kendisinden sonrakilere hitaben şöyle buyurmuştur:

“Herhangi bir ihtilafla karşılaştığınızda size düşen görev, benim sünnetime ve hulefâ-yi râşidînin sünnetine uymaktır.” (Müsned, IV, 126, 127; Dârimî, Muḳaddime, 16; İbn Mâce, Muḳaddime, 6; Ebû Dâvûd, Sünnet, 5; Tirmizî, İlim, 16.)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...