On Dokuzuncu Söz Birinci Reşha'yı Açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Rabbimizi bize tarif eden üç büyük, küllî muarrif var: Birisi şu kitab-ı kâinattır ki, bir nebze şehadetini on üç Lem’a ile Arabî Nur Risalesinden On Üçüncü Dersten işittik. Birisi şu kitab-ı kebîrin âyet-i kübrâsı olan Hâtemü’l-Enbiyâ Aleyhissalâtü Vesselâmdır. Birisi de Kur’ân-ı Azîmüşşandır. Şimdi, şu ikinci burhan-ı nâtıkı olan Hâtemü’l-Enbiyâ Aleyhissalâtü Vesselâmı tanımalıyız, dinlemeliyiz."(1)

Üstad burada öncelik olarak, Allah’ı bize tarif edip tanıtan delilleri, üç sınıfa ve üç kategoriye ayırıyor.

Bunlardan birisi kâinattır. Evet kainatta herbir şey, Allah’ı bize isim ve sıfatları ile tanıtıyor. Bütün fen ilimlerinin beyan ettiği hikmet ve faydalar, Allah’ı bize isimleri ve sıfatları ile tarif edip ispat ediyor. Risale-i Nur'un ekser risaleleri bu delilleri zikrediyor.

Allah’ı bize tarif eden diğer külli delil ise; Peygamber Efendimiz (asm)'dir. Evet Peygamber Efendimiz (asm)'in getirdiği nur ve din, insanlığa Allah’ı tanıtıp güzelce tasvir etmiştir.

Allah’ı bize tarif eden üçüncü ve en büyük delil ise; Kur’an-ı Kerim'dir. Evet Kur’an, hem Peygamber Efendimiz (asm)'in rehberi ve muallimi, hem de kainat kitabının nasıl ve ne şekilde okunacağını tarif eden en mükemmel bir rehberdir.

Bu reşhada bu tasnif yapıldıktan sonra, ikinci büyük delil olan Peygamber Efendimiz (asm)'in manevi şahsı tarif ediliyor. O'nun ne denli azametli ve haşmetli bir kul olduğu izah ediliyor. Üstad'ın bu ibareleri, Peygamber Efendimiz (asm)'in şahs-ı manevisini bir nebze tarif edip, onun büyüklüğüne ve Allah katındaki makamına işaret ediyor.

"Sath-ı arz bir mescid, Mekke bir mihrap, Medine bir minber; o burhan-ı bâhir olan Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm bütün ehl-i imana imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid, bütün enbiya ve evliyadan mürekkep bir halka-i zikrin serzâkiri; bütün enbiya hayattar kökleri, bütün evliya tarâvettar semereleri bir şecere-i nuraniyedir ki, herbir dâvâsını, mucizatlarına istinat eden bütün enbiya ve kerametlerine itimat eden bütün evliya tasdik edip imza ediyorlar."(2)

Peygamber Efendimiz (asm) için, bütün dünya bir mescit hükmünde, Mekke bu mescidin mihrabı (İmamın durduğu yer.), Medine ise minberi (Vaaz ve nasihat edilen yer.), Peygamberimiz (asm) İslam dinini insanlığa Medine'den talim ettirdi.

Peygamber Efendimiz (asm), Hazreti Âdem (as)'den bu yana, bütün iman ehline imamdır, önderdir. Dini ve hitabı, bütün insanlığadır. Bütün peygamberlerin reisi ve lideridir. Bütün evliyaların efendisidir. Peygamberler ve evliyalardan oluşmuş zikir halkasının başıdır. Geçmiş peygamberler, onun kökü ve esası, ona tabi olan evliya ve asfiyalar ise; onun meyve ve neticeleridir. Bütün peygamber ve evliyalar, gösterdikleri binlerce mucize ve kerametlerle, onun davasının tasdik ve ispat edicileridir.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, On Dokuzuncu Söz

(2) bk. a.g.e.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...