Kur'an'ın Tarifi, Birinci Cüz

İçerikler


 1. Kur’ân'ın tarifinde geçen "tercüme-i ezeli" ile "tercüman-ı ebedî" mefhumlarını açıklar mısınız?

 2. Kur’ân-ı Kerîm'in "Kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi" olmasını izah eder misiniz?

 3. Kur’ân-ı Kerîm'in "Âyât-ı tekvîniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi" olmasını izah eder misiniz?

 4. Kur’ân-ı Kerîm'in "Âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri" olmasını izah eder misiniz?

 5. Kur’ân-ı Kerîm'in "Zeminde ve gökte gizli esmâ-i İlâhiyenin mânevî hazinelerinin keşşafı" olmasını izah eder misiniz?

 6. Kur’ân-ı Kerîm'in "Sutûr-u hâdisâtın altında muzmer hakaikin miftahı" olmasını izah eder misiniz?

 7. Kur’ân-ı Kerîm'in "Âlem-i şehadette âlem-i gaybın lisanı" olmasını izah eder misiniz?

 8. Kur’ân-ı Kerîm'in "Âlem-i şehadet perdesi arkasında olan âlem-i gayb cihetinden gelen iltifâtât-ı ebediye-i Rahmâniye ve hitâbât-ı ezeliye-i Sübhâniyenin hazinesi" olmasını izah eder misiniz?

 9. Kur’ân-ı Kerîm'in "İslâmiyet âlem-i mânevîsinin güneşi, temeli, hendesesi" olmasını izah eder misiniz?

 10. Kur’ân-ı Kerîm'in "Avâlim-i uhreviyenin mukaddes haritası" olmasını izah eder misiniz?

 11. Kur’ân-ı Kerîm'in "Zât ve sıfât ve esmâ ve şuûn-u İlâhiyenin kavl-i şârihi, tefsir-i vâzıhı, burhan-ı kàtıı, tercüman-ı sâtıı" olmasını izah eder misiniz?

 12. Kur’ân-ı Kerîm'in "Âlem-i insaniyetin mürebbîsi" olmasını izah eder misiniz?

 13. Kur’ân-ı Kerîm'in "İnsaniyet-i kübrâ olan İslâmiyetin mâ ve ziyası" olmasını izah eder misiniz?

 14. Kur’ân-ı Kerîm'in "Nev-i beşerin hikmet-i hakikiyesi" olmasını izah eder misiniz?

 15. Kur’ân-ı Kerîm'in "İnsaniyeti saadete sevk eden hakikî mürşidi ve hâdîsi" olmasını izah eder misiniz?

 16. Kur’ân-ı Kerîm'in "Kitab-ı şeriat" olmasını izah eder misiniz?

 17. Kur’ân-ı Kerîm'in "Kitab-ı dua" olmasını izah eder misiniz?

 18. Kur’ân-ı Kerîm'in "Kitab-ı hikmet" olmasını izah eder misiniz?

 19. Kur’ân-ı Kerîm'in "Kitab-ı ubûdiyet" olmasını izah eder misiniz?

 20. Kur’ân-ı Kerîm'in "Kitab-ı emir ve davet" olmasını izah eder misiniz?

 21. Kur’ân-ı Kerîm'in "Kitab-ı zikir" olmasını izah eder misiniz?

 22. Kur’ân-ı Kerîm'in "Kitab-ı fikir" olmasını izah eder misiniz?

 23. Kur’ân-ı Kerîm'in "Bütün insanın bütün hâcât-ı mâneviyesine merci olacak çok kitapları tazammun eden tek, câmi’ bir kitab-ı mukaddes" olmasını izah eder misiniz?

 24. Kur’ân'ın, muhtelif meslek ve meşreplere sahip olmalarına rağmen veliler, sıddıklar, arifler ve muhakkikler gibi ekollerin ayrı ayrı ihtiyaçlarını görür mahiyette bir kütüphane olması ne demektir?

 25. Kur’ân-ı Kerîm'in "Kitab-ı semâvî" olmasını izah eder misiniz?

Yükleniyor...