Kur'an'ın Tarifi, Birinci Cüz

İçerikler


 1. "Âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri,.." cümlesini izah eder misiniz?

 2. "Kur'an, şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi,.." cümlesinde Kur'an'ın ezeli olmasını izah eder misiniz? "Kur'an mahluktur." diyenlere nasıl cevap verebiliriz?

 3. "Kuran nedir ve tarifi nasıldır?" başlığı altında yapılan izahı ayeti kerimelerle açıklayabilir misiniz?

 4. "Kur’ân nedir, tarifi nasıldır?" sorusunun cevabındaki ilk üç tanıma delil olabilecek ayetler hangileridir?

 5. "Kur’an, şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesidir." Bu ifadeyi nasıl anlayabiliriz?

 6. "Olaylar satırlarının altında örtülü olan gerçeklerin anahtarı", ifadesiyle ne denilmek isteniyor?

 7. "Şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi ve âyât-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi..." Bu cümledeki, "tercüme-i ezeliye" ve "tercüman-ı ebediye" kavramlarını açıklar mısınız?

 8. "Şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi, Ve âyât-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi,.." Buradaki tercüme-i ezeliye ile tercüman-ı ebediye ifadelerinin arasındaki farkı izah eder misiniz?

 9. "Sutûr-u hâdisâtın altında muzmer hakaikin miftahı..." cümlesini açıklar mısınız?

 10. "Yerde ve gökte gizli ilahi isimlerin manevi hazinelerinin keşfedicisi," ifadesini izah eder misiniz?

 11. "Zeminde ve gökte gizli esmâ-i İlâhiyenin mânevî hazinelerinin keşşafı,.." cümlesini açıklar mısınız?

 12. Kur'an'ın kainata bir tercüme, bir tefsir olması; kainatı Kur'an'dan daha büyük yapmaz mı? Kainat; Kur'an'dan kıymetli ki onu açıklama ihtiyacı var denebilir mi?

 13. Kur'an'ın tarifi bölümünde "Ve âyât-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi." geçiyor. Ahirette de tercümanlık devam edecek mi, "ebedi" kelimesinden bunu mu anlamalıyız?

 14. Kur'an'ın, şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri olması nasıldır?

 15. Kur'an-ı Kerim'in günümüze kadar tahrif olmadan gelmesi ile ilgili, Üstadımız Risalelerde bilgi vermiş midir?

 16. Kur’an, tekvini ayetlerin ebedi tercümanı nasıl oluyor?

 17. Yirmi Beşinci Söz'de Kur'an'ın üç bölümde kapsamlı tanımları yapılmıştır; bu tanımlar arasındaki fark nedir? Her bir bölümde hangi açıdan Kur'an'ın tanımı yapılmıştır?

 18. "Ahiret âlemlerinin mukaddes haritası", ne demektir?

 19. "Emir ve davet kitabı," ne demektir?

 20. "En büyük insanlık olan İslamiyetin ab-ı hayatı ve ziyası," deniliyor; İslamiyet nasıl en büyük insanlık oluyor, ab-ı hayat ve ziya ile neye işaret ediliyor?

 21. "Görülen âlemde görülmeyen âlemin dili" ne demektir?

 22. "Hem bütün evliya ve sıddıkîn ve urefâ ve muhakkıkînin muhtelif meşreplerine ve ayrı ayrı mesleklerine..." diye devam eden cümlenin tümünü açıklar mısınız?

 23. "İnsaniyet-i kübrâ olan İslâmiyet" ifadesini açıklar mısınız?

 24. "İnsanlığı mutluluğa sevk eden gerçek mürşit ve yol gösterici," nasıl oluyor?

 25. "Kur'an çok kitapları tazammun eden tek, câmi’ bir kitab-ı mukaddestir." cümlesini açıklar mısınız?

 26. "Kur'an, şu insanlık âleminin mürebbisi," ne demektir?

 27. "Kur’an ubudiyet kitabıdır." denilmiş, nasıl?

 28. "Şu görülen âlemin perdesi arkasında olan görülmeyen âlem cihetinden gelen ebedi Rahmani iltifatların ve ezeli Sübhani hitapların hazinesi,.." Bu ifadelerle alakalı neler söyleyebilirsiniz?

 29. "Şu İslamiyet manevi âleminin manevi güneşi, temeli, hendesesi" ifadesinde ne denilmek isteniyor?

 30. Evliya, urefa, muhakkikin, sıddıkin aralarındaki farkı tek tek izah edebilir misiniz? Ayrıca bu zatların Kur'an'dan kendi mesleklerini tarif edecek bir risale ibraz etmeleri, ifadesini nasıl anlamalıyız?

 31. İnsanlığın gerçek hikmeti yönünü nasıl anlamalıyız?

 32. Kur'an için kullanılan; şu âlem-i insaniyetin mürebbîsi, ifadesini açıklar mısınız?

 33. Kur'an için; "İnsaniyet-i kübrâ olan İslâmiyetin mâ ve ziyası,.." deniyor; açıklar mısınız?

 34. Kur'an'ın "Hikmet kitabı" olması nasıldır?

 35. Kur'an'ın "semavi kitap" olması ne demektir?

 36. Kur'an'ın "Şeriat kitabı" yönü nasıldır?

 37. Kur'an'ın insanın manevî ihtiyaçlarını karşılayan mukaddes bir kitap olmasını nasıl anlamalıyız?

 38. Kur'an'ın kelimat-ı İlahiye cihetinde bütün kelamların en üstünde olduğunu söylüyor Üstad. Kur'an Levh-i Mahfuz içerisinde yer aldığına göre, Kur'an'ın Levh-i Mahfuz'un da en değerli bölümü olduğunu söyleyebilir miyiz?

 39. Kur'an'ın tarifi için kullanılan; "...ve avâlim-i uhreviyenin mukaddes haritası,.." tabirinden ne anlaşılmalıdır?

 40. Kur'an'ın, âlem-i şehadette âlem-i gaybın lisanı olması ne demektir?

 41. Kur'an'ın, muhtelif meslek ve meşreplere sahip olmalarına rağmen veliler, sıddıklar, arifler ve muhakkikler gibi ekollerin ayrı ayrı ihtiyaçlarını görür nitelikte bir kütüphane olması ne demektir?

 42. Kur'an'ın, nev-i beşerin hikmet-i hakikiyesi olması ile kitab-ı hikmet olması arasındaki fark nedir?

 43. Kur'an, Allah’ın zat, sıfat, şuunatının açıklayıcı sözü, açık tefsiri, kati delili parlak tercümanı, nasıl oluyor?

 44. Kur'an-ı Kerim için söylenen "ve şu âlem-i insaniyetin mürebbîsi ve insaniyet-i kübra olan İslâmiyetin mâ ve ziyâsı,.." bu ifadede neden hava ve toprak istisna edilmiş?

 45. Kur’an nasıl "fikir kitabı" oluyor?

 46. Kur’an nasıl "zikir kitabı" oluyor?

 47. Kur’an nasıl bir dua kitabıdır?

 48. Şu âlem-i şehadet perdesi arkasında olan âlem-i gayb cihetinden gelen iltifâtât-ı ebediye-i Rahmâniye ve hitâbât-ı ezeliye-i Sübhâniyenin hazinesi,.. cümlesini açıklar mısınız?

 49. Şu İslâmiyet âlem-i mânevîsinin güneşi, temeli, hendesesi, cümlesini açıklar mısınız?

 50. Zât ve sıfât ve esmâ ve şuûn-u İlâhiyenin kavl-i şârihi, tefsir-i vâzıhı, burhan-ı kàtıı, tercüman-ı sâtıı, cümlesini açıklar mısınız?

Yükleniyor...