Osman Kemalî Efendi ile ilgili İslam Ansiklopedisinde, Said Nursî'nin onu Râfızîlik ve zındıklıkla itham ettiğini okudum. Bilgilendirir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Türkiye Diyanet Vakfı'nın İslam Ansiklopedisi Osman Kemâlî Efendi maddesinde bahsedilen konuya bakıldığında, hakikate zıt olan bir durum müşahede ettik. Şöyle ki;

Kemâlî Efendi'nin Fatih Camii'nde 1901, 1903 tarihlerinde Mesnevi okuttuğu, 1904'ten itibaren Üsküdar'da Mecelle okutmaya başladığı bu yıllarda, Bediüzzaman Said Nursi İstanbul'da değildir. burada yanlışlık var. Üstad Said Nursi İstanbul'a ilk defa 1907 yılının sonlarında geliyor.(1) Dolayısıyla "Fâtih Camii’nde Mesnevî okuttuğu bu dönemde aynı camide vaaz veren Said Nursi ..." ifadesi tarih bakımandan uymamaktadır...

Ayrıca, Bediüzzaman Said Nursi hiçbir zaman şahıs ismi vererek "kâfir" veya "zındık" gibi ithamlarda bulunmaz, bulunmamıştır. Buna bütün hayatı şahittir. Üstadımız,

"Halbuki Said’i bilenler bilirler ki, mümkün olduğu kadar tekfirden çekinir. Hattâ sarih küfrü bir adamdan görse de yine te’vile çalışır, onu tekfir etmez. Her vakit hüsn-ü zanla hareket ettiği halde ona bu ittihamı yapan, elbette kendisi o ittiham ile tam müttehemdir."(2)

cümlesiyle, böyle bir yanlışa girenlerin yanlış yaptığı, kendisinin de böyle bir yanlıştan ömür boyunca uzak durduğunu ortaya koymaktadır.

Allahualem bu zatın Melamilikle ilgilendiği ve ileri gittiği için, bazıları ona böyle bir yakıştırmada bulunmuş olabilirler. Muhterem müellif Nihat Azamat Beyefendi de Said Nursi ile karıştırmış olma ihtimali yüksektir.

"Osman Kemâlî Efendi, Hamza Bâlî’den sonra Hamzaviyye adını alan Bayramî Melâmîliği’ne mensuptur. Tarikat silsilesi Seyyid Abdülkādir-i Belhî, Seyyid Bekir Reşad Efendi ve diğer Hamzavî kutupları vasıtasıyla devam ederek Hamza Bâlî’ye, oradan da Hacı Bayrâm-ı Velî’ye; Nakşibendî-Alevî silsilesi Seyyid Abdülkādir-i Belhî’nin babası Süleyman-ı Belhî vasıtasıyla Bahâeddin Nakşibend’e; diğer bir Melâmî silsilesi de Rumeli Nakşibendî Melâmîliğinin pîri sayılan Muhammed Nûrü’l-Arabî’ye ulaşır."(3)

İlave bilgi için tıklayınız:

- Melamilik hakkında geniş bilgi verir misiniz? ...

Dipnotlar:

(1) bk. Badıllı, Mufassal Tarihçe-i Hayat, I, 167, İstanbul 1998.
(2) bk. Şualar, On Dördüncü Şua.
(3) bk. TDV. İslam Ans., mad. Kemali Efendi, 25/234.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...