"Ruh-u insanî, değil yalnız bekà ile belki ebedü’l-âbâd ile alâkadar olmak lâzım gelir." İzah eder misiniz? Bitkilerin vücud-u haricileri yok mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bitki türlerinin ruhu hükmünde olan kanunlar, insanın ruhuna benzeseler de, tam tamına muvafık değildirler. Bitkinin haricî vücudu vardır, ama ondaki, meselâ, büyüme kanununun haricî vücudu yoktur. Bitki kuruyup ölünce o da kaybolur.

Üstad Hazretleri, böyle âdi ve basit bir kanun devam ve bekaya nail oluyor ise, bundan daha cami’ daha kavî olan insan ruhunun devama ve bekaya istihkakı katbekat artar diyerek bir mantık zinciri teşekkül ettiriyor.

Burada beka; sonsuz yaşamak mânâsında değil, devamlılık mânâsında kullanılmıştır. Mesela, bir elma nev’i, her sene kışı yaşadığı halde yok olmuyor. Neslini devam ettiriyor. Bu onun bekası demektir.

“Bekà ile, devam ile” ifadelerinde de bu mânâ vardır. Bekanın, hangi mânâda kullanıldığı, bir sonraki kelime ile te’yid edilmiştir.

Ebed ifadesinin; dünyada yaşadığımız hayat için kullanıldığını gösteren ifadeler, muhtelif risalelerde de geçmektedir. Mesela, İşaratü’l İ’caz'da geçen "neş'e-i ula ile neş'e-i ulada beka, neş'e-i uhra ile neş'e-i uhrada beka" cümlesi gibi.

Neş’e-i ulada beka: Dünya hayatındaki devam mânâsında; neşe-i uhrada beka ise ahiret hayatındaki beka mânâsında kullanılmıştır.

Ebedü’l-âbad ise; sonsuz yaşamak mânâsındadır. Âbad: ebedler demektir.

"Madem Vücud-u haricisi olmayan kanunlar, hiçbir tegayyürât ve inkılâbât, o kanunların vahdetine tesir etmez, bozmaz. Meselâ, bir incir ağacı ölse, dağılsa, onun ruhu hükmünde olan kanun-u teşekkülâtı, zerre gibi bir çekirdeğinde ölmeyerek bâkî kalır.

Elbette; Vücud-u haricisi olan ruh’un bekasına kıyamet inkılabı dahi tesir etmeyecektir. Kıyametten sonra da varlığını devam ettirecektir." (1)

(1) Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz İkinci Maksat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...