68

İçerikler


  1. "Cenâb-ı Hak’tan bir intibah iste ki, senin fikrini Hakîm-i Zülcelâlin hesabına çevirsin, o odunlara bir ateş verip nurlandırsın. Lüzumsuz maarif-i fenniyen, kıymettar maarif-i İlâhiye hükmüne geçsin." İzah eder misiniz?

  2. "Hakikat nazarında herkesten ziyade hasta olan, maddî ve gâfil doktorlardır." ifadesini nasıl anlamalıdır? Devamında "O fennî malûmatı, o felsefî maarifi faideli, nurlu, ruhlu yapmak çaresini aramak lâzımdır." deniyor; bunun çareleri nelerdir?

  3. "Kafanı teftiş etsen, malûmatın içinde ne kadar lüzumsuz, faidesiz, ehemmiyetsiz, odun yığınları gibi camid şeyleri bulursun. Çünki ben teftiş ettim, çok lüzumsuz şeyleri buldum." İzah eder misiniz, lüzumsuz bilgileri beynimizden silebilir miyiz?

  4. "Meyus ve ümitsiz bir hastaya manevî bir tesellî, bazan bin ilâçtan daha ziyade nâfidir." cümlesini izah eder misiniz?

  5. "Sözler senin vicdanınla konuşabilirler." cümlesinde neden akıl, ruh vs değil de vicdan kavramı kullanılmış olabilir?

  6. "Zeki dostum, kalb çok arzu ederdi, ehl-i fenden envâr-ı imaniyeye ve esrar-ı Kur’âniyeye iştiyak derecesinde ihtiyacını hissetmek cihetinde Hulûsi Beye benzeyecek adamlar ileri atılsın." cümlesini yorumlar mısınız?

  7. Bir psikolog arkadaşım, Mevlana'nın Mesnevisi ve Üstad Hazretlerinin Risale-i Nurlarını psikolojik rahatsızlıkları olan kişilerin yüksek bir sesle okumaları neticesinde iyi geleceğini söylemişti. Ne dersiniz?

  8. Psikoloji ilmine, Risale-i Nur gözüyle nasıl bakılmalıdır?

  9. Üstadımızın bahtiyar doktor için kullandığı "Senin hararetli mektubunun gösterdiği intibah-ı ruhî şâyân-ı tebriktir." cümlesindeki "mektuplar" hangileridir?