68

İçerikler


  1. "Senin hararetli mektubunun gösterdiği intibah-ı ruhî şâyân-ı tebriktir." cümlesindeki "mektuplar" hangileridir?

  2. "Hayat-ı ebediyeyi zehirleyecek ve bozacak bir tarzda şu hayat-ı fâniyeye hasr-ı nazar etmek, ânî bir şimşeği sermedî bir güneşe tercih etmek gibi bir divaneliktir." İzah eder misiniz?

  3. "Hakikat nazarında herkesten ziyade hasta olan, maddî ve gâfil doktorlardır." ifadesini nasıl anlamalıdır? Devamında "O fennî malûmatı, o felsefî maarifi faideli, nurlu, ruhlu yapmak çaresini aramak lâzımdır." deniyor; bunun çareleri nelerdir?

  4. "Meyus ve ümitsiz bir hastaya manevî bir tesellî, bazan bin ilâçtan daha ziyade nâfidir." cümlesini izah eder misiniz?

  5. "Kafanı teftiş etsen, malûmatın içinde ne kadar lüzumsuz, faidesiz, ehemmiyetsiz, odun yığınları gibi camid şeyleri bulursun. Çünki ben teftiş ettim, çok lüzumsuz şeyleri buldum." İzah eder misiniz, lüzumsuz bilgileri beynimizden silebilir miyiz?

  6. "Cenâb-ı Hak’tan bir intibah iste ki, senin fikrini Hakîm-i Zülcelâlin hesabına çevirsin, o odunlara bir ateş verip nurlandırsın. Lüzumsuz maarif-i fenniyen, kıymettar maarif-i İlâhiye hükmüne geçsin." İzah eder misiniz?

  7. "Zeki dostum, kalb çok arzu ederdi, ehl-i fenden envâr-ı imaniyeye ve esrar-ı Kur’âniyeye iştiyak derecesinde ihtiyacını hissetmek cihetinde Hulûsi Beye benzeyecek adamlar ileri atılsın." cümlesini yorumlar mısınız?

  8. "Sözler senin vicdanınla konuşabilirler." cümlesinde neden akıl, ruh vs değil de vicdan kavramı kullanılmış olabilir?

Yükleniyor...