Block title
Block content

48

İçerikler

 1. "Esas-ı velâyet ve esas-ı takvâ ve esas-ı azimet ve esâsât-ı Sünnet-i Seniye gibi ince, fakat ehemmiyetli esasları muhafaza etmek bir vazife-i asliyesidir." cümlesini izah eder misiniz?

 2. "Mesleğimiz, tecavüz değil tedafüdür. Hem tahrip değil, tamirdir. Hem hâkim değiliz, mahkûmuz. Bize tecavüz eden hadsizdirler." Buradaki hakim ve mahkum ifadelerini nasıl anlamalıyız?

 3. "Bazı ulemanın yeni eserlerinde meslek ve meşrep ayrı ve bid’atlara müsait gittiği için,.." cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

 4. "Risale-i Nur zındıkaya karşı hakaik-i imaniyeyi muhafazaya çalışması gibi, bid'ata karşı da huruf ve hatt-ı Kur'an'ı muhafaza etmek bir vazifesi iken,.." Latinceye müsaade eden Üstad'ı, bu cümlelerle nasıl telif edeceğiz?

 5. "Mesleğimiz, tecavüz değil tedafüdür. Hem tahrip değil, tamirdir. Hem hâkim değiliz, mahkûmuz. Bize tecavüz eden hadsizdirler. Mesleklerinde, elbette çok mühim ve bizim de malımız hakikatler var. O hakikatlerin intişarına bize ihtiyaçları yoktur. Binler o şeyleri okur, neşreder adamları var..." İzah eder misiniz?

 6. Melamilik hakkında geniş bilgi verir misiniz? Bunların kendilerini tarikat değil, hakikat ehli görmeleri ne kadar doğrudur ve neden kaynaklanıyor? On iki hak tarikatin ve Risale-i Nur'un yanında, bu cemaatin yeri ve makamı nedir? Deniliyor ki, Nakş-i Bendi tarikatinin bir koludur... Üstad Hazretleri niçin Melamiliği Vehhabilerle beraber zikrediyor?..

 7. "Hâdisât-ı zamaniye bahanesiyle Vehhâbîlik ve Melâmîliğin bir nev’ine zemin ihzar etmek tarzında, bazı ruhsat-ı şer’iyeyi perde yapıp eserler yazılmış." cümlesini açıklar mısınız?

 8. "Risale-i Nur zındıkaya karşı hakaik-i imaniyeyi muhafazaya çalışması gibi, bid'ata karşı da huruf ve hatt-ı Kur'an'ı muhafaza etmek bir vazifesi iken; has talebelerden birisi bilfiil huruf ve hatt-ı Kur'aniyeyi ders verdiği halde,.." İzahı nasıl?

 9. Risale-i Nur Dairesindeki; Dar daire, haslar dairesi nedir; vazifesi, görevleri, nitelikleri nelerdir; başka daireler de var mıdır?

 10. İlm-i din perdesinde tesirli bir surette darbe vuran bazı hocaların, darbede istimal ettikleri eserleri almışlar. Burada bahsedilen eser ve müellifleri kimdir?

 11. "Hem madem ben sizlere kanaat ettim ve ediyorum, başkalara bakmıyorum, meşgul olmuyorum; siz dahi Risaletü’n-Nur’a kanaat etmeniz lâzımdır, belki bu zamanda elzemdir." cümlesini nasıl anlamalıyız?

Yükleniyor...