48

İçerikler


  1. "Risaletü’n-Nur hakaik-i İslâmiyeye dair ihtiyaçlara kâfi geliyor, başka eserlere ihtiyaç bırakmıyor." Risale-i Nur'un sahası daha ziyade iman hakikatleri değil mi?

  2. "Ben sizlere kanaat ettim ve ediyorum, başkalara bakmıyorum, meşgul olmuyorum; siz dahi Risaletü’n-Nur’a kanaat etmeniz lâzımdır, belki bu zamanda elzemdir." İzah eder misiniz?

  3. "Bazı ulemanın yeni eserlerinde meslek ve meşreb ayrı ve bid’atlara müsait gittiği için..." Devamıyla izah eder misiniz?

  4. "Risale-i Nur zındıkaya karşı hakaik-i imaniyeyi muhafazaya çalışması gibi, bid'ata karşı da huruf ve hatt-ı Kur'an'ı muhafaza etmek..." Latinceye müsaade eden Üstad değil mi?

  5. "İlm-i din perdesinde tesirli bir surette darbe vuran bazı hocaların, darbede istimal ettikleri eserleri almışlar." Burada bahsedilen eser ve müellifleri kimdir?

  6. "Mesleğimiz, tecavüz değil tedafüdür. Hem tahrip değil, tamirdir. Hem hâkim değiliz, mahkûmuz. Bize tecavüz eden hadsizdirler..." İzah eder misiniz?

  7. Vehhâbîlik ve Melâmîlik Hakkında bilgi verir misiniz? Bunların kendilerini tarikat değil, hakikat ehli görmeleri ne kadar doğrudur ve nereden kaynaklanıyor?

  8. "Umuma teşmil suretiyle değil, fakat herhalde hakikat-i İslâmiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ı velâyet ve esas-ı takvâ ve esas-ı azimet ve esâsât-ı Sünnet-i Seniye..." İzah eder misiniz?

  9. "Esas-ı velâyet ve esas-ı takvâ ve esas-ı azimet ve esâsât-ı Sünnet-i Seniye gibi ince, fakat ehemmiyetli esasları muhafaza etmek bir vazife-i asliyesidir." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...