48

İçerikler


  1. "Bazı ulemanın yeni eserlerinde meslek ve meşrep ayrı ve bid’atlara müsait gittiği için..." cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

  2. "Esas-ı velâyet ve esas-ı takvâ ve esas-ı azimet ve esâsât-ı Sünnet-i Seniye gibi ince, fakat ehemmiyetli esasları muhafaza etmek bir vazife-i asliyesidir." cümlesini izah eder misiniz?

  3. "Hem madem ben sizlere kanaat ettim ve ediyorum, başkalara bakmıyorum, meşgul olmuyorum; siz dahi Risaletü’n-Nur’a kanaat etmeniz lâzımdır, belki bu zamanda elzemdir." cümlesini nasıl anlamalıyız?

  4. "Mesleğimiz, tecavüz değil tedafüdür. Hem tahrip değil, tamirdir. Hem hâkim değiliz, mahkûmuz. Bize tecavüz eden hadsizdirler. Mesleklerinde, elbette çok mühim ve bizim de malımız hakikatler var." İzah eder misiniz?

  5. "Risale-i Nur zındıkaya karşı hakaik-i imaniyeyi muhafazaya çalışması gibi, bid'ata karşı da huruf ve hatt-ı Kur'an'ı muhafaza etmek bir vazifesi iken..." Latinceye müsaade eden Üstad'ı, bu cümlelerle nasıl telif edeceğiz?

  6. "Umuma teşmil suretiyle değil, fakat herhalde hakikat-i İslâmiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ı velâyet ve esas-ı takvâ ve esas-ı azimet ve esâsât-ı Sünnet-i Seniye gibi..." Buradaki “umuma teşmil suretinden” kasıt ne olabilir?

  7. Melamilik hakkında geniş bilgi verir misiniz? Bunların kendilerini tarikat değil, hakikat ehli görmeleri ne kadar doğrudur ve neden kaynaklanıyor? Üstad Hazretleri niçin Melamiliği Vehhabilerle beraber zikrediyor?

  8. Risale-i Nur dairesindeki “dar daire”, “haslar dairesi” nedir; vazifesi, görevleri, nitelikleri nelerdir; başka daireler de var mıdır?

  9. “İlm-i din perdesinde tesirli bir surette darbe vuran bazı hocaların, darbede istimal ettikleri eserleri almışlar.” Burada bahsedilen eser ve müellifleri kimdir?

Yükleniyor...