"Bazı ulemanın yeni eserlerinde meslek ve meşreb ayrı ve bid’atlara müsait gittiği için..." Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu asır, materyalist ve inkâr asrı olduğu için, bazı İslam âlimleri de bundan nasibini almıştır. Dini sünnet ölçüsünde değil de kendi anlayış ve hevasına göre tevil ve izah etmeyi bir metod ve usul olarak benimsemişlerdir. Bu da bid'ate müsait bir bakış açısıdır.

Mesela, Vehhabilik bid'at bir mezheptir. Ayrıca batıl mezhep, zararlı düşünce ve fikirleri kabul etmeye veya onlara zemin ihzar etmeye müsaittir.

Ehl-i sünnet mezhebi, Kur’an ve sünneti iyi ve doğru anlama yolunda öyle kaide ve usuller ortaya koymuştur ki, muzır ve bid’at fikirler asla yol bulup onun içine sızamıyor. Ama aynı sağlam ve doğru kaide ve usuller, bu mezhepte yoktur. Bu sebeple kötü niyetli ve reformcu sapkınlar bu mezhebi kendi bozuk düşüncelerini ilan ve neşretmekte bir vesile olarak kullanabilir ve kullanıyorlar. Aynı şeyi, sağlam ve muhkem bir kal’a olan Ehl-i sünnet mezhebinde asla yapamazlar.

Vehhabilik nakilcidir, içtihad ve mezhepleri devre dışı bıraktığı için, ayet ve hadislerin istikametli manasını anlayan küllî bir akıl hükmünde olan icma şuuru olmadığı için, herkes her ayeti kendi aklına göre anlıyor ve hevasına göre tevil edebiliyor. Bu da art niyetli ve bid'at ehli muzır adamların işine gelen bir anlayış ve kullanılmaya müsait bir durumdur.

Ehl-i sünnette ise, icma ve müşterek akıl hükmettiği için, isteyen istediği manayı anlayamaz ve kendi hevasına göre tevil ve tefsir yapamaz; böyle yapanın da bir hükmü yoktur. Peygamber Efendimiz (asm)'in;

"Benim ümmetim, dalâlet üzere ittifak etmez."(1)

Hükmü, bu meseleyi de çok güzel izah ediyor. Bu sebepledir ki, İslam dünyasının en sağlam ve en istikametli cemaat-i azimesi Ehl-i sünnettir ve Kur’anî ve Nebevî bir yoldadır. Bunun dışındaki fırka ve mezheplerin hepsi dalalettir, batıldır ve kullanılmaya müsaittir.

(1) bk. Sünen-i İbn-i Mace, İst.1401, Çağrı Yayınıları, II/1303, Had. No: 3950.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ihlasnur
Yani Kendisi Ehl-i Sünnet gören ama bu kisve ile haricilik vs. fırkaların efkarını ef'al ve kelamında ve asarında yansıtanlar mı denilmek istenmektedir?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Aynen ifade ettiğiniz gibi Haricilik ve onun bir uzantısı olan Vehhabilik maalesef Ehlisünnet adı altında faaliyet gösteriyorlar. Şia'nın Ehlisünnete darılmasın da Haricilerin saldırgan tutumu da yer almaktadır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...