"Risale-i Nur zındıkaya karşı hakaik-i imaniyeyi muhafazaya çalışması gibi, bid'ata karşı da huruf ve hatt-ı Kur'an'ı muhafaza etmek..." Latinceye müsaade eden Üstad değil mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bid’atlarda kullanılan o eserler, Vehhâbilerin azîm, meşhur ve dahi imamlarından İbn-i Teymiye ve İbn-i Kayyım el-Cevzî gibi zatlardır. Bu eserleri, bazı has dairede bulunan Nur talebeleri elde edip okuyunca, Üstad Hazretleri şiddetli bir şekilde o ağabeylere kızıyor.

O dönemde yeni harflere ve bid’atlere taraftar olan hocalar, hatt-ı Kur’an’a ve sair emirlere karşı bu zatların fikirlerini ve eserlerini vasıta yaparak hücum ediyorlar. Günümüzde de hoca ve âlim görünümünde bir kısım bid’at taraftarı, Ehl-i sünnete darbe vurmak için bid’at ehline kapı açan İbni Teymiye ve İbni Kayyım el-Cevzî gibi zatların eserlerini kullanıyorlar.

Aynı proje günümüzde de devam ediyor. Ekseri Ehl-i Sünnet düşmanı fikir ve cereyanlar İbni Teymiye ve İbni Kayyım el-Cevzî gibi sivri ve uç noktalarda gezinen âlimleri, topluma dayatmaya çalışıyor. Biz Ehl-i Sünnet Nur talebeleri olarak, bu cereyanlara ve fikirlere karşı uyanık olmamız gerekir.

Türkiye'de Latince esas olduğu ve insanların kahir ekseriyeti hatt-ı Kur’an'ı bilmediğinden dolayı, Üstad Hazretleri Risale-i Nur'un Latin harfleri ile basılmasına ruhsat vermiştir. Zira imana hizmet etmek hatt-ı Kur'an'a hizmet etmekten önce gelir. Öncelik devreye girdiği zaman, ehemmiyetli olan, daha az ehemmiyetliye tercih edilir. Bu bir mantık kaidesidir. Üstad Hazretleri de iman hizmetini hatt-ı Kur'an hizmetine tercih etmiştir.

Latin harfleri umumu’l-belvâdır. Umumu’l-belva, insanların umumunda görünen ve yaygın olan bir mesele ve bir müşkülat demektir. Latin harfleri de umumî bir bela olmasından dolayı, Latince Risale-i Nurlara Üstad Hazretleri cevaz vermek mecburiyetinde kalmıştır.

Hatt-ı Kur’an’ı muhafaza etmek Risale-i Nurların aslî bir vazifesidir; Latin harflerine müsaade ve ruhsat ise geçici ve arizî bir durumdur. Bu durumun müddeti ise insanların ekseri olarak hatt-ı Kur’an’a yönelmesidir ki, bu da hâl-i hazırda pek mümkün görünmüyor. Öyle ise Üstad'ın vermiş olduğu ruhsat hâlen devam ediyor ve etmektedir.

Üstad Hazretlerinin Latin harflerine müsaade eden beyanı şu şekildedir:

"HAŞİYE: Risale-i Nur'un bir vazifesi huruf-u Kur'âniyeyi muhafaza olduğundan, yeni hurufa zaruret derecesinde inşaallah müsaade olur."(1)

Ayrıca, iman hizmeti dolaylı olarak hatt-ı Kur’an’a hizmet ediyor. Yani Latin harfle yazılmış Risale-i Nurlar sayesinde kişi önce imanını kuvvetlendiriyor, sonra da bid’atlara karşı şuur kazanıyor. Belki şartların müsaadesizliği yüzünden Latin harfleri ile okumak mecburiyetinde kalıyor. İstikbalde inşallah hatt-ı Kur’an yeniden ihya olunacak ve resmî hattımız olacaktır.

(1) bk. Kastamonu Lâhikası, 130 Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...