Birinci Sır

İçerikler


  1. "Kâinat simasında, arz simasında ve insan simasında..." şeklinde ifade ediliyor Risalede; neden "suret" veya "siret" değil de "sima" kullanılıyor, farkı nedir?

  2. "Kâinatın heyet-i mecmuasındaki teavün, tesanüd, teanuk, tecavübden tezahür eden sikke-i kübra-yı uluhiyettir ki, Bismillah ona bakıyor..." cümlesini ve mefhumları açıklar mısınız?

  3. Besmelenin Birinci Sırrı'nda uluhiyetin kâinat simasıyla, rahmaniyetin arz simasıyla, rahimiyetin insan simasıyla ilişkilendirilmesinin sebebi nedir?

  4. "Küre-i arz simasında, nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabüh, tenasüp, intizam, insicam, lütuf ve merhametten tezahür eden sikke-i kübra-yı Rahmaniyettir ki, Bismillahirrahman ona bakıyor." İzah eder misiniz?

  5. "Muhabbet şu kâinatın bir sebeb-i vücududur." ifadesi ile bu sırda geçen “rahmetin tezahüratı” arasında nasıl bir ilgi vardır?

  6. "İnsanın mahiyet-i camiasının simasındaki letaif-i refet ve dekaik-i şefkat ve şuaat-ı merhamet-i İlahiyeden tezahür eden sikke-i ulya-yı Rahimiyettir ki, Bismillahirrahmanirrahim’deki er-Rahim ona bakıyor." Bu ifadeleri nasıl anlamalıyız?

  7. Risalelerde sıkça geçen "şefkat" ve "refet" kavramları arasındaki farkı açıklar mısınız?

  8. "Demek, Bismillahirrahmanirrahim, sahife-i âlemde bir satır-ı nurani teşkil eden üç sikke-i ehadiyetin kudsi ünvanıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır." cümlesini açıklar mısınız?

  9. Birinci Sır'da geçen üç sikke-i ehadiyet nasıl anlaşılmalıdır?

  10. "Yukarıdan nüzul ile semere-i kâinat ve âlemin nüsha-i musağğarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi Arş’a bağlar. İnsani arşa çıkmağa bir yol olur." İnsani arş ile izah eder misiniz?

Yükleniyor...