Birinci Sır

İçerikler


  1. Birinci Sır'da geçen üç sikke-i ehadiyet nasıl anlaşılmalıdır?

  2. Besmelenin Birinci Sırrı'nda uluhiyetin kainat simasıyla, rahmaniyetin arz simasıyla, rahimiyetin insan simasıyla ilişkilendirilmesinin sebebi nedir?

  3. "Kâinat simasında, arz simasında ve insan simasında..." şeklinde ifade ediliyor Risalede; neden "suret" veya "siret" değil de "sima" kullanılıyor, farkı nedir?

  4. "Kâinatın heyet-i mecmuasındaki teavün, tesanüd, teanuk, tecavübden tezahür eden sikke-i kübrâ-yı Ulûhiyettir ki, Bismillâh ona bakıyor..." cümlesini ve mefhumları açıklar mısınız?

  5. "Küre-i arz simasında, nebâtat ve hayvanâtın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabüh, tenasüp, intizam, insicam, lûtuf ve merhametten tezahür eden sikke-i kübrâ-yı Rahmâniyettir ki, Bismillâhirrahmân ona bakıyor." İzah eder misiniz?

  6. “Muhabbet şu kâinatın bir sebeb-i vücududur.” ifadesi ile bu sırda geçen “rahmetin tezahüratı” arasında nasıl bir ilgi vardır?

  7. "İnsanın mahiyet-i câmiasının simasındaki letâif-i refet ve dekaik-i şefkat ve şuâât-ı merhamet-i İlâhiyeden tezahür eden sikke-i ulyâ-yı Rahîmiyettir ki, Bismillâhirrahmânirrahîm’deki er-Rahîm ona bakıyor." Bu ifadeleri nasıl anlamalıyız?

  8. Risalelerde sıkça geçen "şefkat" ve "refet" kavramları arasındaki farkı açıklar mısınız?

  9. "Demek, Bismillâhirrahmânirrahîm, sahife-i âlemde bir satır-ı nuranî teşkil eden üç sikke-i ehadiyetin kudsî ünvanıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır." cümlesini açıklar mısınız?

  10. "Bismillahirrahmanirrahîm yukarıdan nüzul ile semere-i kâinat ve âlemin nüsha-i musağğarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi Arş’a bağlar. İnsanî arşa çıkmağa bir yol olur." Burada geçen "insanî arş" ne demektir?

Yükleniyor...