Block title
Block content

Birinci Sır

İçerikler

 1. "Demek, Bismillâhirrahmânirrahîm, sahife-i âlemde bir satır-ı nuranî teşkil eden üç sikke-i ehadiyetin kudsî ünvanıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır." cümlesini açıklar mısınız?

 2. "İnsanın mahiyet-i câmiasının simasındaki letâif-i refet ve dekaik-i şefkat ve şuâât-ı merhamet-i İlâhiyeden tezahür eden sikke-i ulyâ-yı Rahîmiyettir ki, Bismillâhirrahmânirrahîm’deki er-Rahîm ona bakıyor." Bu ifadeleri asıl anlamalıyız?

 3. "Kâinat siması, arz siması ve insan siması birbiri içinde birbirini gösteren üç sikke-i rububiyet..." derken, ne demek istiyor?

 4. "Kâinat sîmasında, arz sîmasında ve insan sîmasında birbiri içinde birbirinin nümunesini gösteren üç sikke-i rububiyet var." "Birbiri içinde", "birbirinin nümûnesi" ve "üç sikke-i Rububiyet" olmasını izah eder misiniz?

 5. "Kâinat simasında, arz simasında ve insan simasında,.." şeklinde ifade ediliyor Risalede; neden "suret" veya "siret" değil de "sima" kullanılıyor, farkı nedir?

 6. "Kâinatın heyet-i mecmuasındaki teavün, tesanüd, teanuk, tecavübden tezahür eden sikke-i kübrâ-yı Ulûhiyettir ki, Bismillâh ona bakıyor..." cümlesini ve kavramları açıklar mısınız?

 7. "Küre-i arz simasında, nebâtat ve hayvanâtın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabüh, tenasüp, intizam, insicam, lûtuf ve merhametten tezahür eden sikke-i kübrâ-yı Rahmâniyettir ki, Bismillâhirrahmân ona bakıyor." İzahı?

 8. "Sonra insanın mahiyet-i câmiasının sîmasındaki letaif-i re'fet ve dekaik-ı şefkat ve şuaat-ı merhamet-i İlahiyeden tezahür eden sikke-i ulya-i rahîmiyettir..." Buradaki kavramlarla birlikte konuyu açar mısınız?

 9. "Sonra insanın mahiyet-i câmiasının sîmasındaki letaif-i re´fet ve dekaik-ı şefkat ve şuaat-ı merhamet-i İlahiyeden tezahür eden sikke-i ulya-i rahîmiyettir ki..." cümlesini devamıyla açıklar mısınız?

 10. Besmelenin Birinci Sırrı'nda uluhiyetin kainat simasıyla, rahmaniyetin arz simasıyla, rahimiyetin insan simasıyla ilişkilendirilmesinin sebebi nedir?

 11. Birinci Sır'da geçen üç sikke-i ehadiyet nasıl anlaşılmalıdır?

 12. İnsanın mahiyeti camiasını ayrıntılı bir şekilde izah eder misiniz?

 13. Kâinat simasındaki sikkenin, besmeledeki Allah lafza-i celali ile küre-i arz simasındaki sikkenin Rahmân ismi ile ve insanın manevî simasındaki sikkenin de Rahîm ismi ile nasıl bir münasebeti vardır?

 14. On Dördüncü Lem'a'nın, İkinci Makamın Birinci Sırrını açıklar mısınız?

 15. Risalelerde sıkça geçen "şefkat" ve "refet" kavramları arasındaki farkı açıklar mısınız?

 16. “'Bismillahirrahmanirrahîm' yukarıdan nüzul ile semere-i kâinat ve âlemin nüsha-i musağğarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi Arş’a bağlar. İnsanî arşa çıkmağa bir yol olur." Burada geçen "insanî arş" ne demektir?

 17. “Muhabbet şu kâinatın bir sebeb-i vücududur.” ifadesi ile bu sırda geçen “rahmetin tezahüratı” arasında nasıl bir ilgi vardır?

Yükleniyor...