Birinci Sır

İçerikler


 1. Birinci Sır'da geçen üç sikke-i ehadiyet nasıl anlaşılmalıdır?

 2. Besmelenin Birinci Sırrı'nda uluhiyetin kainat simasıyla, rahmaniyetin arz simasıyla, rahimiyetin insan simasıyla ilişkilendirilmesinin sebebi nedir?

 3. "Kâinat simasında, arz simasında ve insan simasında..." şeklinde ifade ediliyor Risalede; neden "suret" veya "siret" değil de "sima" kullanılıyor, farkı nedir?

 4. Kâinat simasındaki sikkenin, besmeledeki Allah lafza-i celali ile küre-i arz simasındaki sikkenin Rahmân ismi ile ve insanın manevî simasındaki sikkenin de Rahîm ismi ile nasıl bir münasebeti vardır?

 5. "Kâinatın heyet-i mecmuasındaki teavün, tesanüd, teanuk, tecavübden tezahür eden sikke-i kübrâ-yı Ulûhiyettir ki, Bismillâh ona bakıyor..." cümlesini ve kavramları açıklar mısınız?

 6. "Küre-i arz simasında, nebâtat ve hayvanâtın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabüh, tenasüp, intizam, insicam, lûtuf ve merhametten tezahür eden sikke-i kübrâ-yı Rahmâniyettir ki, Bismillâhirrahmân ona bakıyor." İzahı?

 7. “Muhabbet şu kâinatın bir sebeb-i vücududur.” ifadesi ile bu sırda geçen “rahmetin tezahüratı” arasında nasıl bir ilgi vardır?

 8. İnsanın mahiyet-i camiasını ayrıntılı bir şekilde izah eder misiniz?

 9. "İnsanın mahiyet-i câmiasının simasındaki letâif-i refet ve dekaik-i şefkat ve şuâât-ı merhamet-i İlâhiyeden tezahür eden sikke-i ulyâ-yı Rahîmiyettir ki, Bismillâhirrahmânirrahîm’deki er-Rahîm ona bakıyor." Bu ifadeleri asıl anlamalıyız?

 10. "Sonra insanın mahiyet-i câmiasının sîmasındaki letaif-i re´fet ve dekaik-ı şefkat ve şuaat-ı merhamet-i İlahiyeden tezahür eden sikke-i ulya-i rahîmiyettir ki..." cümlesini devamıyla açıklar mısınız?

 11. Risalelerde sıkça geçen "şefkat" ve "refet" kavramları arasındaki farkı açıklar mısınız?

 12. "Demek, Bismillâhirrahmânirrahîm, sahife-i âlemde bir satır-ı nuranî teşkil eden üç sikke-i ehadiyetin kudsî ünvanıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır." cümlesini açıklar mısınız?

 13. “'Bismillahirrahmanirrahîm' yukarıdan nüzul ile semere-i kâinat ve âlemin nüsha-i musağğarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi Arş’a bağlar. İnsanî arşa çıkmağa bir yol olur." Burada geçen "insanî arş" ne demektir?

Yükleniyor...