Üçüncü Nükte

İçerikler


 1. "Böyle nüshaları çoğalan nevilerin ehemmiyetli vazifeleri ve kıymetleri vardır. Evet, bir kitap, kıymeti nisbetinde nüshaları teksir edilir. Demek, sinek cinsi de ehemmiyetli vazifesi ve büyük kıymeti var ki, Fâtır-ı Hakîm, o küçücük kaderî..." İzah?

 2. "Cenâb-ı Hakk'tan başka, bütün esbab ve ulûhiyetleri ehl-i dalâlet tarafından dâvâ edilen âliheler içtimâ etse, bir sineği halk edemezler. Yani, sineğin hilkati öyle bir mûcize-i Rabbâniyedir ve bir âyet-i tekvîniyedir ki, bütün esbab toplansa..." izah?

 3. "Rahîmiyet-i İlâhiyenin lâtif cilvelerindendir ki, valide balıkların yavrularıyla nisbetsiz bir tefâvüt-ü cismîde bulunduklarından, yavrulara valideleri kumandanlık edemiyorlar. Sokuldukları yere giremedikleri için,,." kumandanlık ile izahı?

 4. Canavar hayvanlar, canlı hayvanları yemeselerdi, ekolojik denge nasıl sağlanabilirdi?

 5. Sineklerin binler lisan ile zikretmelerinde kastedilen manayı açıklar mısınız?

 6. "Akilü’l-lahm (etçil) hayvanların helâl rızıkları vefat etmiş hayvanların etleridir. Hayatta olan hayvanların etleri onlara haramdır. Eğer yeseler, ceza görürler.." deniyor. Peki böcek yiyen bitkilerin durumu ne olur?

 7. "Evet, âkilüllâhm hayvanların helâl rızıkları, vefat etmiş hayvanların etleridir. Hayatta olan hayvanların etleri onlara haramdır." Neden canlı hayvanlar değil de ölmüş hayvanlardır? Ekolojik dengeyi muhafaza şeklindeki yorum doğru olur mu?

 8. "Gerçi cesetleri fena bulur, fakat ervahları bâki kalan hayvanat mâbeyninde onlara münasip bir tarzda dar-ı bekada mücâzat ve mükâfat vardır." hayvanlar toprak olmayacaklar mı? Toprak olacaklarsa, ne diye hesaba çekiliyorlar?

 9. "Vahşi hayvanların helâl rızıkları, vefat etmiş hayvanların etleridir." sözü, hangi rivayete binaen söylenmiştir?

 10. "Vahşi hayvanların rızıkları ölmüş hayvanlardır ve hayvanlara mahsus, mahşerde bir mükafat ve mücazat vardır." Vahşi hayvanlardan maksat; aslan, kaplan vs mi? Hayvanların mükafat ve mücazatları nasıl olabilir?

 11. "Yırtıcı hayvanların helâl rızıkları, ölü hayvanlardır. Sağ hayvanları öldürüp rızık yapmak, şeriat-ı fıtriyece haramdır." Böyle bir emir varsa, itaat niye yok?

 12. Âkilü'l-lahm (et yiyen) hayvanlar, sadece ölmüş hayvan leşlerini yeselerdi, hayatlarını devam ettirebilirler miydi? Bazı zamanlarda (kuraklık gibi) avlanmakta zorluk da çekiyorlar.

 13. Aslan, kaplan gibi hayvanların helal rızkları; ölmüş hayvanların etleriyken, neden bu hayvanlar sağlam hayvanların etlerini yiyorlar? Yirmi Dördüncü Söz'de hayvanata çobanlık yapan melaikeden de bahsediliyor, bilgi verir misiniz?

 14. Şayet vahşi hayvanların diri hayvanı yemesi haram ise, onların koşmak, kovmak gibi kabiliyetleri ne için verilmiştir?

 15. "Bir sineğin kanadını kırk kağnıya yükledim, kırkı da çekemedi." cümlesini nasıl anlayabiliriz?

 16. "Hem sıhhiye neferleri, hem tanzifat memurları, hem kimyager olduklarına ve geniş bir hikmete mazhar bulunduklarına delil ise, onların gayet kesretidir. Çünkü kıymettar, menfaattar şeyler teksir edilir." Sineklerin kimyager olduklarına delil nedir?

 17. "Sineklerin binler hikmet-i hayatiyesinden başka, sana âit bu küçücük faydasına bak, sinek düşmanlığını bırak: Çünkü, gurbette, kimsesiz, yalnızlıkta sana ünsiyet verdiği gibi, gaflete dalıp fikrini dağıtmaktan seni ikaz eder..." izah eder misiniz?

 18. "Eğer Hâlik-ı Rahmân onların dizginini çekmeseydi, bu mızraklı tâifeler, pireler gibi insanlara hücum etseydiler, Nemrud’u öldürdükleri gibi, nev-i insanı da hırpalayacak idiler; وَاِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لاَ يَسْتَنْقِذُوهُ âyetinin.." izah?

 19. "Mızraklı sinekleri ve eşkıyaları hükmünde olan yabanî arıları da unutmamalıyız." Mızraklı sinek ne demektir?

 20. "Nefsimle mücâdele ettiğim bir zamanda, nefsim kendinde gördüğü nimet-i İlâhiyeyi kendi malı tevehhüm ederek gurura, iftihâra, temeddühe başladı. Ben ona dedim ki: 'Bu mülk senin değil, emânettir.' O vakit nefis gurur ve iftihârı bıraktı,.." izahı?

 21. Üstad, sinek taifesinin "tanzifat memurları" olduğunu söylüyor, fakat bazı sinekler (sıtma) mikrobunun taşıyıcısıdırlar. Bunu izah eder misiniz?