Üçüncü Nükte

İçerikler


 1. "Evet, bir kitap, kıymeti nisbetinde nüshaları teksir edilir. Demek, sinek cinsi de ehemmiyetli vazifesi ve büyük kıymeti var ki,.." İzah eder misiniz?

 2. "Cenâb-ı Hakk'tan başka, bütün esbab ve ulûhiyetleri ehl-i dalâlet tarafından dâvâ edilen âliheler içtimâ etse, bir sineği halk edemezler. Yani, sineğin hilkati öyle bir mûcize-i Rabbâniyedir ve bir âyet-i tekvîniyedir ki..." izah eder misiniz?

 3. "Binler lisân ile Sana zikredecek bizim gibi mahlûklar..." Sineklerin binler lisan ile zikretmelerinde kastedilen manayı açıklar mısınız?

 4. "Rahîmiyet-i İlâhiyenin lâtif cilvelerindendir ki, valide balıkların yavrularıyla nisbetsiz bir tefâvüt-ü cismîde bulunduklarından, yavrulara valideleri kumandanlık edemiyorlar." Kumandanlık edemiyorlar, ne demektir?

 5. "Âkilüllâhm hayvanların helâl rızıkları, vefat etmiş hayvanların etleridir. Hayatta olan hayvanların etleri onlara haramdır." Neden ölmüş hayvanlar? Ekolojik dengeyi muhafaza şeklindeki yorum doğru olur mu?

 6. "Hayatta olan hayvanların etleri onlara haramdır. Eğer yeseler, cezâ görürler." Peki, böcek yiyen bitkilerin durumu ne olur?

 7. "Gerçi cesetleri fena bulur, fakat ervahları bâki kalan hayvanat mâbeyninde onlara münasip bir tarzda dar-ı bekada mücâzat ve mükâfat vardır." Hayvanlar toprak olmayacaklar mı?

 8. "Hem sıhhiye neferleri, hem tanzifat memurları, hem kimyager olduklarına ve geniş bir hikmete mazhar bulunduklarına delil ise, onların gayet kesretidir. Çünkü kıymettar, menfaattar şeyler teksir edilir." Sineklerin kimyager olduklarına delil nedir?

 9. "Bir sineğin kanadını kırk kağnıya yükledim, kırkı da çekemedi." cümlesini nasıl anlayabiliriz?

 10. "Sineklerin binler hikmet-i hayatiyesinden başka, sana âit bu küçücük faydasına bak, sinek düşmanlığını bırak: Çünkü, gurbette, kimsesiz, yalnızlıkta sana ünsiyet verdiği gibi, gaflete dalıp fikrini dağıtmaktan seni ikaz eder..." izah eder misiniz?

 11. "Nefsim kendinde gördüğü nimet-i İlâhiyeyi kendi malı tevehhüm ederek gurura, iftihâra, temeddühe başladı. Ben ona dedim ki: 'Bu mülk senin değil, emânettir.' O vakit nefis gurur ve iftihârı bıraktı,.." izah eder misiniz?

 12. "Evet, sineğin küçücük bir taifesini baharın ahirinde, badem ve zerdali ağaçlarının dallarında, siyah bir kütle halinde halk olunup, dala yapışık olup kalırlar. Mütemâdiyen, pislik yerine damlacıklar onlardan akıyor..." İzah eder misiniz?

 13. "Eğer Hâlik-ı Rahmân onların dizginini çekmeseydi, bu mızraklı tâifeler, pireler gibi insanlara hücum etseydiler, Nemrud’u öldürdükleri gibi, nev-i insanı da hırpalayacak idiler." izah eder misiniz?

Yükleniyor...