Yirmi Sekizinci Nükte

İçerikler


 1. "Cin ve şeytanın casusları, semâvat haberlerine kulak hırsızlığı yapıp, gaybî haberleri getirerek,.. " Kulak hırsızlığı yapanlar kimler?

 2. "Kâhinler ve medyumlar ve bazı ispritizmacılar gibi gaipten haber vermelerini,.." Medyumların gayptan haber vermelerini nasıl değerlendirmeliyiz?

 3. "Onların o daimî casusluğu, o zaman daha ziyade şahaplarla recim ve men edildiğine dair olan mezkûr âyetler..." Yılın belli dönemlerinde gök taşı yağmurları olduğuna göre, şeytanların belli dönemlerde kulak hırsızlığına çalıştığı söylenebilir mi?

 4. Yirmi Sekizinci Lem'a'nın Yirmi Sekizinci Nüktesi'nde; saniyen kısmıyla başlayan yeri açıklar mısınız?

 5. "Hem meselâ, müteaddit devletler ve ayrı ayrı payitahtları bulunan hükûmetlerin, bazan oluyor ki, müstemlekât cihetiyle veya imtiyazat haysiyetiyle veya ticaretler münasebetiyle bir tek memlekette ayrı ayrı hâkimiyetlikleri bulunur..." izah eder misiniz?

 6. "Semâvat âlemi, yalnız âlem-i cismanîye bakmıyor; belki âlem-i ervâhı ve âlem-i melekûtu tazammun ettiğinden, bir cihette perde altında âlem-i şehadeti ihata etmiştir." cümlesini izah eder misiniz?

 7. "Cennet dahi, hadsiz uzaklığıyla beraber, yine o daire-i tasarrufâtı, perde-i şehadet altında, her tarafta nuranî bir surette uzanmış, yayılmış." İzah eder misiniz?

 8. "İnsan-ı ekber olan kâinat dahi, mütedahil ve birbiri içinde bulunan daireler gibi, binler âlemleri ihtiva ediyor." Kâinata neden "büyük insan" denmiş "evrenin binler âlemi içine alması" ne demektir?

 9. "Fakat bazan cüz'î ve hususî bir hadise, büyük bir âlemi istilâ eder." cümlesine örnek verir misiniz?

 10. Yirmi Sekizinci Lem’anın Yirmi Sekizinci Nüktesi'ne göre, cin ve şeytanın casusları ilhama karışabilir mi?

 11. "Cennetin merkez-i kübrâsı uzakta olmakla beraber, âlem-i misal âyinesi vasıtasıyla her tarafta görünmesi mümkün olduğu..." izah eder misiniz? "Semavatın üstünde bulunan cennet!" hangi ayette geçiyor?

 12. Kâhinler, meleklerin "semavat karakolları"ndaki konuşmalarından haberdar olabilirler mi? Bazen hakikaten doğru çıkıyor, dedikleri bu haberlere inanmak caiz midir?

Yükleniyor...