Block title
Block content

Yirmi Sekizinci Nükte

İçerikler


 1. Semada kulak hırsızlığı yapmaya çalışan şeytanların şahaplarla ve yıldızlardan atılan mancınıklarla tard ve def edildikleri belirtilmektedir. Kur'an âyetlerinde de açıkça bahsi geçen bu olay gök taşı yağmuru mudur?

 2. "Cin ve şeytanın casusları, semâvat haberlerine kulak hırsızlığı yapıp, gaybî haberleri getirerek, kâhinler ve maddiyyunlar ve bazı ispritizmacılar gibi gaipten haber vermelerini..." Kulak hırsızlığı yapanlar cinler mi, iblisler midir?

 3. "Cin ve şeytanın casusları, semâvat haberlerine kulak hırsızlığı yapıp, gaybî haberleri getirerek, kâhinler ve medyumlar ve bazı ispritizmacılar gibi gaipten haber vermelerini,.." Medyumların gaibten haber vermelerini nasıl değerlendirmeliyiz?

 4. Yirmi Sekizinci Lem'a'nın Yirmi Sekizinci Nüktesi'nde; saniyen kısmıyla başlayan yeri açıklar mısınız?

 5. "Hem meselâ, müteaddit devletler ve ayrı ayrı payitahtları bulunan hükûmetlerin, bazan oluyor ki, müstemlekât cihetiyle veya imtiyazat haysiyetiyle veya ticaretler münasebetiyle bir tek memlekette ayrı ayrı hâkimiyetlikleri bulunur..." izah eder misiniz?

 6. "Fakat bazan cüz'î ve hususî bir hadise, büyük bir âlemi istilâ eder." cümlesine örnek verir misiniz?

 7. "Hem âlem-i bâkiden ve dâr-ı bekàdan olan cennet dahi, hadsiz uzaklığıyla beraber, yine o daire-i tasarrufâtı, perde-i şehadet altında, her tarafta nuranî bir surette uzanmış, yayılmış." cümlesini izah eder misiniz?

 8. "Semâvat âlemi, yalnız âlem-i cismanîye bakmıyor; belki âlem-i ervâhı ve âlem-i melekûtu tazammun ettiğinden, bir cihette perde altında âlem-i şehadeti ihata etmiştir." cümlesini izah eder misiniz?

 9. Yirmi Sekizinci Lem’anın Yirmi Sekizinci Nüktesi'ne göre, cin ve şeytanın casusları ilhama karışabilir mi?

 10. Cinler, insanların yanına gelirler mi? Gelirlerse ne zaman gelirler? Cin çağrılır mı? Cinlerle ilgili Risalelerde ne tür açıklamalar vardır?

 11. Yirmi Sekizinci Lem'a'nın Yirmi Sekizinci Nüktesi'nde; saniyen kısmıyla başlayan yerin Üçüncü sorusunu açıklar mısınız?

 12. "Cennetin merkez-i kübrâsı uzakta olmakla beraber, âlem-i misal âyinesi vasıtasıyla her tarafta görünmesi mümkün olduğu..." cümlesini izah eder misiniz? Bir de "Hem nass-ı ayetle semavatın üstünde bulunan cennetin..." Bu hangi ayette geçiyor?

 13. Kahinler, meleklerin "semavat karakolları"ndaki konuşmalarından haberdar olabilirler mi? Bazen hakikaten doğru çıkıyor, dedikleri bu haberlere inanmak caiz midir? Buradan yola çıkarak, medyumların gaybı bildikleri anlaşılmaz mı?

Yükleniyor...